Proces verbal din 22.06.2016

Proces verbal ședință din 22 iunie 2016

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE CONSTITUIRE A Consiliului Local al municipiului Suceava din 22 iunie 2016

Secretarul unității administrativ teritoriale, dl. loan Ciutac il invita pe dl. Harasim Constantin, Prefectul Județului Suceava sa deschidă lucrările ședinței de constituire a Consiliului local al municipiului Suceava

Dl Prefect, Harasim Constantin precizează ca la acesta ședința participa si înalt Prea Sfințitul Pimen Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților si il invita sa adreseze cateva cuvinte . înalt Prea Sfințitul Pimen Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților binecuvântează noul Consiliul Local, urandu-le mult succes si spor in activitate.

Dl. Harasim Constantin , Prefectul Județului Suceava mulțumește înalt Prea Sfințitului Pimen Arhiepiscopul Sucevei.

Doamnelor și domnilor,

Doamnă/ Domnule Primar,

Stimați invitați,

Prin Ordinul Prefectului județului Suceava nr. 239 din 17.06.2016, modificat prin Ordinul 242 din 21 iunie 2016 ați fost convocați astăzi 22.06.2016 ora 13.00, în vederea constituirii Consiliului local al municipiului Suceava.

La această ședință, au fost convocați un număr de 23 consilieri locali aleși în alegerile pentru autoritățile administrației publice locale desfășurate în data de 05.06.2016, din care 22 sunt prezenti iar unul este absent, respectiv dl. Băișanu Ștefan Alexandru.

La ședință participa reprezentanți ai Parlamentului României , reprezentanți ai presei scrise și a televiziunilor locale, cetățeni ai municipiului Suceava .

Având în vedere că sunt întrunite condițiile privind cvorumul minim prevăzut la art. 30 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 1, alin.(2) Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -- cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002, respectiv cel puțin două treimi din numărul consilierilor declarați aleși, constat că ședința este legal întrunită și declar deschise lucrările acesteia.

Vă informez că, potrivit prevederilor art.31 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, care va fi asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

Dintre consilierii aleși la data de 05.06.2016, cel mai în vârstă este domnul Girigan Eugen având 67 ani, iar cei mai tineri sunt domnii Prorociuc Daniel și Harșovschi Lucian având 33 ani și respectiv 34 ani.

îi invit pe domnii consilieri nominalizați să ocupe locurile pregătite pentru dumnealor și în continuare ii predau conducerea lucrărilor ședinței de constituire a Consiliului local al municipiului Suceava domnului Girigan Eugen, nu înainte de a informa că la această ședință de constituire participă și domnul Lungu Ion ales ca primar al municipiului Suceava, la scrutinul din data de 05.06.2016.

(Conform art. 2 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului — cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002, la ședința de constituire legal întrunită poate participa și primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată).

De asemenea, vă propun o pauză scurtă pentru ca în acest timp:

J domnul secretar să predea domnilor Girigan Eugen, Prorociuc Daniel și Harșovschi Lucian, dosarele consilierilor declarați aleși și pe cele ale supleanților lor, așa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripție;

■S să procedați la constituirea grupurilor de consilieri, conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 393/2004 - Statutul aleșilor locali.

în legătură cu constituirea grupurilor de consilieri, supun atenției dumneavoastră următoarele prevederi legale:

“(1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3.

 • (2) Consilierii care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

 • (3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului. ”

înainte de a lua pauză, vă aduc la cunoștință faptul că, în cazul în care în prezent ocupați funcții incompatibile cu calitatea de consilier și nu ați optat pentru una din cele două funcții, aveți posibilitatea potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 cu modificările și completările ulterioare, de a opta pentru una din acestea, în termen de 15 zile de la validarea mandatului.

întrucât la Începutul ședinței a fost o pana de curent si ședința nu s-a putut deschide asa cum ar fi trebuit, cu intonarea Imnului Statului, propune ca acum acesta sa fie intonat.

După intonarea imnului, dl. Harasim Constantin , Prefectul Județului Suceava , il invita pe dl. Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean sa adreseze cateva cuvinte.

Dl. Gheorghe Flutur -Președintele Consiliului județean -mulțumește pentru invitația de a participa la aceasta ședința precizând ca domnia sa vine de la ședința de constituire a Consiliului Județean si in numele Consiliului Județean ii felicita pe consilierii locali proaspăt aleși cat si pe dl. Primar Ion Lungu , urandu-le succes in noul mandat.

Precizează ca urmeaza o perioada in care vor trebui sa se concentreze pe așteptările cetățenilor . Mulțumește atat Prefecturii cat si Instituției prefectului pentru ca au accelerat procedurile de constituire a consiliilor locale pentru ca județul are probleme din cauza calamitatilor si este foarte important ca noile consilii locale sa inceapa sa lucreze.

Domnia sa amintește ca a avut deja o prima întâlnire cu premierul dacian Cioloș , la care au fost discutate problemele urgente ce trebuie rezolvate , una dintre acestea fiind cea a inundațiilor .Vor avea loc si întâlniri cu dl. Primar Ion Lungu pentru a fi discutate si multe alte probleme , începând cu salarizarea din administrație funcție de importanta muncii si de volumul de munca .

Precizează ca la Suceava exista o experiența pozitiva si exemple de bune practici.Vor trebui create punți intre putere si opoziție pentru rezolvarea problemelor in interesul cetățeanului .Consiliul Local se va putea baza pe sprijinul Consiliului Județean si invita la parteneriatul pentru organizarea centenarului din 2018 , 100 de ani de la marea Marea Unire . Isi exprima optimismul in legătură cu adoptarea Legii centenarului si spera ca autostrada care va lega Moldova de Ardeal sa fie macar începută.

In incheiere ii ureaza succes atat d-lui Primar Ion Lungu cat si noului Consiliul Local.

Urmeaza o pauza 10 minute pentru preluarea dosarelor de candidatura de către președintele de varsta dl. Girigan Eugen de la dl. Secretar loan Ciutac

(Dosarele pot fi însoțite de opțiunile scrise ale consilierilor aleși care ocupă funcții incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

Dacă primarul declarat ales a candidat și pentru funcția de consilier și a obținut mandatul, dosarul acestuia va fi însoțit de opțiunea scrisă pentru una dintre cele două funcții - numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată, conform art. 3, alin.(3) și (4) din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002).

Se reia ședința si aceasta este condusa de cel mai in varsta dintre consilierii locali , respectiv dl. Girigan Eugen, care cu aceasta ocazie felicita membrii Consiliului Local pentru mandatele obținute si ureaza succes in aceasta activitate , tuturor .11 felicita si pe dl. Primar ion Lugu pentru mandatul obtinut si ii dorește sa-I duca la indeplinire cu succes pentru binele comunității sucevene.

Având în vedere că, prin lege, îmi revine obligația de a conduce lucrările ședinței de constituire a consiliului local, permiteți - mi să vă prezint proiectul ordinii de zi:

 • 1. Alegerea membrilor Comisiei de validare;

 • 2. Validarea mandatelor consilierilor locali;

 • 3. Depunerea jurământului de către consilierii locali;

 • 4. Alegerea președintelui de ședință;

 • 5. Prezentarea hotărârii judecătorești de validarea mandatului de primar și depunerea jurământului de către primar;

 • 6. Alegerea viceprimarului;

 • 7. Aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate pe diferite domenii de activitate.

După prezentarea ordinii de zi domnia sa amintește ca in sala sunt si reprezentanți ai Parlamentului României si le mulțumește pentru prezenta si participare cat si reprezentanților presei.

Pentru operativitate dl. Girigan propune votarea prin ridicarea mâinii pana la punctul 6 , respectiv alegerea vicepri mari lor .

Dl. Secretar precizează ca pana la validarea mandatelor de consilier dl. Bicsi Bogdan si dl. Cemescu Petru Marius nu voteaza .

Se supune la vot modalitatea de vot prin ridicarea mâinii pana la punctul 6 de pe ordinea de zi.

VOT -Da-22 voturi

Supun la vot proiectul ordinii de zi (votează numai consilierii aleși):

Cine este pentru?

Cine este împotrivă ?

Cine se abține ?

Din totalul de 22 consilieri prezenți, au votat pentru 22, nu a fost niciun vot impotriva si nicio abținere.

Având în vedere că s-a întrunit cvorum-ul prevăzut la art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ordinea de zi este aprobată.

Trecem la primul punct al ordinii de zi “Alegerea membrilor Comisiei de validare”.

Pentru validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016, în conformitate cu prevederile art. 31, alin. ( 2) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 4, alin.(l) din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002, urmează să alegem o comisie de validare formată din 3 sau 5 consilieri.

Numărul membrilor comisiei se stabilește prin vot deschis la propunerea președintelui de ședință.

Supun Ia vot numărul de 3.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 22 consilieri prezenți, au votat pentru__22 împotriva 0 și___0___

s-au abținut.

Constatând că majoritatea dintre cei prezenți au votat pentru constituirea Comisiei de validare din 3 consilieri, vă rog să faceți propuneri nominale în acest sens.

Vă informez că, desemnarea candidaților pentru comisia de validare se face în numele grupurilor de consilieri, iar numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcție de numărul de mandate obținute de grupul în cauză.

La formularea propunerilor este bine să aveți în vedere configurația politică a consiliului și numărul de mandate obținut de fiecare. (Alegerea membrilor se face individual prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședința de constituire}.

Domnul consilier Doroftei propune pe domnul Crețu Silviu Cristinel.

Domnul consilier Doroftei propune pe domnul Ungureanu Daniel.

Domnul consilier Doroftei propune pe domnul Bejinaru Mitică.

Supun la vot cele 3 propuneri:

Cine este pentru domnul Crețu Silviu Cristinel?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 22 consilieri prezenți, au votat pentru _20___împotrivă 0 și 2 s-au

abținut.

Cine este pentru domnul Ungurian Daniel?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 22 consilieri prezenți, au votat pentru 20_ împotrivă ()_ și _ 2 s-au abținut.

Cine este pentru domnul Bejinaru Mitică.?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 22 consilieri prezenți, au votat pentru 22 împotrivă_0_ și _0 s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Crețu Silviu Cristinel este membru al Comisiei de validare

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Ungurian Daniel este membru al Comisiei de validare

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Bejinar Mitică este membru al Comisiei de validare

în continuare voi da citire și supun la vot în întregime proiectul Hotărârii nr .1 a consiliului local, privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 22 consilieri prezenți, au votat pentru 22 împotrivă O_ și _0_s-au abținut.

Hotararea a fost adoptă

Prin urmare , Comisia de validare este legal constituită.

Rog pe domnii consilieri care fac parte din această comisie să-și aleagă din rândul membrilor săi, un președinte și un secretar. Alegerea se va face cu respectarea procedurii de vot pentru alegerea membrilor comisiei de validare (vot deschis - art. 5 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002/

în continuare, trecem la punctul 2 al ordinii de zi „Validarea mandatelor consilierilor locali”.

Având în vedere că domnul primar Lungu Ion a cărui alegere a fost validată, a fost ales și consilier, dacă nu a prezentat până în prezent opțiunea sa pentru una din funcții, îl rog să o prezinte în scris, urmând să luăm act despre aceasta.

Pentru operativitatea constituirii consiliului local, rog pe domnii consilieri care dețin funcții incompatibile cu funcția de consilier, în cazul în care înțeleg să renunțe la calitatea de consilier, să prezinte în scris, opțiunea lor.

( art. 6, alin.(2) din Anexa nr. 1 - Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002).

Menționez că, potrivit prevederilor art. 31, alin. (4) din Legea nr. 215/2001, republicată și art. 6, alin.(3) și (4) din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002, „Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcui prin fraudă electorală, constatată în condițiile Legii privind alegerea autorităților administrației publice locale

Invalidarea mandatelor se va propune și în cazul în care consilierul local a optat pentru o funcție incompatibilă cu cea de consilier.

„Consilierii care lipsesc motivat de la ședința de constituire pot fi validați sau invalidați în lipsă.

In cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă."

Având în vedere că domnul primar Lungu Ion a fost ales și consilier, dar a optat pentru funcția de primar, precum și faptul că dl. Baisanu Ștefan Alexandru a optat pentru funcția de deputat rog ne președintele Comisiei de validare, să verifice si să propună consiliului validarea alegerii în funcția de consilier a sunleantilor înscris pe lista partidului politic, alianței politice sau alianței electorale . în cazul în care sunt si domni consilieri care din diverse motive înțeleg să renunțe la calitatea de consilier în această ședință. Comisia de validare va verifica si va propune validarea mandatelor supleantilor si pentru aceștia.

Pentru domnii consilieri care în prezent dețin funcții incompatibile cu cea de consilier local și care nu au prezentat în scris opțiunea lor până la această dată, revin cu precizarea că trebuie să prezinte în scris, opțiunea lor, în termen de 15 zile de la validarea mandatului, sub sancțiunea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local.

Pentru a da posibilitatea Comisiei de validare să verifice legalitatea alegerii consilierilor și să-și întocmească Procesul verbal, vă propun să luăm o pauză de 15 minute.

Reluăm lucrările ședinței.

Dau cuvântul domnului consilier Crețu Silviu Cristinel, președintele Comisiei de validare pentru a prezenta Procesul verbal privind validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor.

Dl. Crețu precizează ca domnia sa a fost ales președinte al comisiei de validare si dl. Bejinaru Mitică a fost ales secretar al comisiei de validare. In continuare domnia sa prezintă procesul verbal de validare a mandatelor de consilieri locali

Dat fiind faptul că au fost prezentate propunerile cu privire la validare supun la vot, în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință, fiecare propunere în parte.

Menționez că, în conformitate cu art. 31, alin (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002, vă informez că persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Andronache Marian

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_ 22 ÎmpotrivăO și _0_s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Andronache Marian se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Arămescu Adrian

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrivă_0_ și _0_s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Arămescu Adrian se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Bejinaru Mitică

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru 22 împotrivă O și _0_s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Bejinaru Mitică se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Bicsi Bogdan

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 Împotrivă O și _0_s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Bicsi Bogdan se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Boberschi Cristian - Neculai

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrivă O și _0_s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Boberschi Cristian - Neculai se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Brădățan Tiberius - Marius

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru22 împotrivă_0_ și _0_s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Brădățan Tiberius -Marius se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Cernescu Petru Marius

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrivă_0_ și _0 s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Cernescu Petru Marius se validează

Supun la vot propunerea de validare a doamnei consilier Cocriș Doinita - Nela

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrivăO și _0_s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului doamnei consilier Cocriș Doinita - Nela se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Crețu Silviu - Cristinel

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrivă_0_ și _0_s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Crețu Silviu - Cristinel se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Doroftei Ovidiu

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrivă_0_ și _0_s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Doroftei Ovidiu se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Flutur Alexa - Mihai

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrivă_0 și 0 s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Flutur Alexa - Mihai se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Girigan Eugen

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrivă_0_ și _0_s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Girigan Eugen se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Grosar Alexandru - Cornel

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrîvă_0_ și _0_s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Grosar Alexandru - Cornel se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Harșovschi Lucian

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrivă_0_ și _0 s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Harșovschi Lucian se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Irimie Cristian - Anton

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru 22 împotrivă_ 0_ și _0 s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Irimie Cristian - Anton se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Milici Ovidiu

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrivă_0_ și 0 s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Milici Ovidiu se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Mocanu Vasile

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrivă_0_ și 0 s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Mocanu Vasile se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Munteanu Constantin

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrivă_0_ și _0_s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Munteanu Constantin se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Păduraru Andrei - George

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrivă _0 și 0_s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Păduraru Andrei - George se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Prorociuc Daniel

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru22 împotrivăO_ și _0_s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Prorociuc Daniel se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Roibu Marcel - Dan

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrivă_0_ și _0 s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Roibu Marcel - Dan se validează

Supun la vot propunerea de validare a domnului consilier Ungurian Daniel

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrivă_0_ și _0_s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului domnului consilier Ungurian Daniel se validează

Supun la vot propunerea de validare a doamnei consilier Zarojanu Angela

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru_22 împotrivă_0_ și _0_s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului mandatului doamnei consilier Zarojanu Angela se validează

Dau citire și supun la vot proiectul Hotărârii nr. 2 privind rezultatul validării mandatelor de consilieri.

Se supune la vot proiectul de hotarare privind validarea mendatelor de consilieri

VOT- Da-23 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Doamnelor și domnilor,

Trecem la punctul 3 al ordinii de zi „Depunerea jurământului de către consilierii locali”

Potrivit prevederilor art.32, alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consilierii ale căror mandate au fost validate urmează să depună jurământul, în fața consiliului.

în conformitate cu dispozițiile art. 8 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002, secretarul municipiului Suceava domnul Ciutac loan va da citire modelului jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta, pe rând, în ordine alfabetică, în fața dumneavoastră pentru a depune jurământul timp în care va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și pe Biblie după care vor semna ambele exemplare ale acestuia.

Menționez că cei care se declară atei sau care au o altă credință decât cea creștină, pot depune jurământul fără formula religioasă, în acest caz jurământul fiind imprimat pe formular fără această formulă, iar consilierii care refuză să depună jurământul se consideră demisionați de drept.

Domnule secretar rog să dați citire jurământului:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Suceava. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”.

Dl. Girigan invita consilierii locali in ordine alfabetica sa depună si sa semneze jurământul.

Invit pe domnul consilier Andronache Marian pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Aramescu Adrian pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Bejinaru Mitica pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Bicsi Bogdan pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Boberschi Cristian Neculai pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Brădățean Tiberius Marius pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Cernescu Petru Marius pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Cocris Doinita Nela pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Crețu Silviu Cristinel pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Doroftei Ovidiu pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Flutur Alexa Mihai pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Girigan Eugen pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Grosar Alexandru Cornel pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Harșovschi Lucian pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Irimie Cristian Anton pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Milici Ovidiu pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Mocanu Vasile pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Munteanu Constantin pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Păduraru Andrei George pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Prorociuc Daniel pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Roibu Marcel Dan pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Ungurian Daniel pentru a depune și semna jurământul

Invit pe domnul consilier Zarojanu Angela pentru a depune și semna jurământul

Având în vedere că au depus jurământul toți consilierii locali validați, declar Consiliul local al municipiului Suceava legal constituit ( art. 34 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare).

Supun la vot proiectul Hotărârii nr. 3 privind constituirea Consiliului local.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de _23_consilieri prezenți, au votat pentru__23_ împotrivă__0 și O s-au abținut.

Având în vedere rezultatul votului, proiectul Hotărârii nr. 3 privind constituirea Consiliului local a fost adoptat, iar Consiliul local al municipiului Suceava este legal constituit.

Trecem la punctul 4 al ordinii de zi „Alegerea președintelui de ședință”.

întrucât, Consiliul local al municipiului Suceava este legal constituit, în conformitate cu prevederile art. 35, alin.(l) din Legea administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale art. 9 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002, urmează să alegem un președinte de ședință pentru continuarea lucrărilor consiliului cu celelalte puncte înscrise în ordinea de zi.

Alegerea se face prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție.

Vă rugăm să faceți propuneri în acest sens.

Domnul consilier Doroftei Ovidiu propune ca președinte pe domnul consilier Harșovschi Lucian

Mai sunt și alte propuneri?

Pentru ca nu mai sunt si alte propuneri dl. Girigan supune la vot propunerea privind pe domnul consilier Lucian Harșovschi, președinte de ședința

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de _23_consilieri prezenți, au votat pentru 19 împotrivă__0__ și __4___s-au

abținut.

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Harșovschi Lucian este ales președinte de ședință.

Dau citire Hotărârii nr. 4 privind rezultatul alegerii președintelui de ședință.

Activitatea mea luând sfârșit, vă mulțumesc și predau conducerea lucrărilor ședinței domnului consilier Lucian Harșovschi.

*

* *

Doamnelor și Domnilor,

Mulțumesc pentru alegerea mea ca președinte de ședință și permiteți-mi să trecem la punctul 5 al ordinii de zi, respectiv, Prezentarea hotărârii judecătorești de validarea mandatului de primar și depunerea jurământului de către acesta”.

Dau cuvântul domnului Harasim Constantin, Prefectul Județului Suceava pentru a prezenta hotărârea de validare a mandatului de primar.

Dl. Prefect Harasim Constantin da citire hotărârii judecătorești de validare a mandatului de primar a d-lui Ion Lungu.

In continuare Lucian Harșovschi, președintele de ședință precizează :

în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 31 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002, îl invit pe domnul primar Ion Lungu pentru a depune jurământul în fața consiliului local.

Dl Primar Ion Lungu depune si semnează jurământul.

Având în vedere că domnul Ion Lungu a depus jurământul, îl declar investit în funcția de primar al municipiului Suceava .

(în continuarea desfășurării lucrărilor consiliului, primarul va purta eșarfa și va ocupa un loc distinct în sala de ședință).

Dl. Primar Ion Lungu , precizează ca din acest moment va fi primarul tututror locuitorilor municipiului Suceava isi dorește o buna colaborare cu toate grupurile de consilieri locali pentru realizarea a cat mai multor lucruri bune pentru locuitorii municipiului.

Trecem la punctul sase al ordinii de zi privind alegerea viceprimarilor.

Conform art. 57, alin. (3) din Legea administrației publice locale și ale art.l 1 din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002, consiliul local alege din rândul membrilor săi doi viceprimari, alegerea efectuându-se prin vot secret.

Precizez că este ales viceprimar candidatul care a obținut votul majorității consilierilor locali în funcție.

Potrivit art. 11, alin.(2) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin O.G. nr 35/2002, aprobat cu modificări și completări de Legea nr.673/2002, propunerea de candidați se va face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.

Dl. loan Ciutac Secretarul municipiului face cateva precizări

-după propuneri se va stabili daca se vor face buletine de vot de hârtie sau se va vota electronic , iar ca procedura de vot , cel care este propus pentru funcția de viceprimar va trebui sa întrunească majoritatea voturilor consilierilor . Daca nu se îndeplinește acesta condiție va urma un al doilea tur, unde cel care va avea cele mai multe voturi va fi declarat câștigător .Daca vor fi propuși mai mult de doi consilieri si toti vor avea majoritate , departajarea se face in ordinea voturilor, respectiv cele mai multe.

Dl. Doroftei -in ceea ce privește modalitatea de vot, considera ca trebuie respectat Regulametul Consiliului Local, respectiv votul electronic.

In ceea ce privește constituirea grupurilor si in urma consultărilor cu reprezentanții PMP , reprezentanții PNL au decis ca aceste doua formațiuni politice sa funcționeze ca un grup in cadrul Consiliului Local. Drept pentru care , acest grup are si majoritatea in cadrul Consiliului Local , iar propunerile sunt Lucian Harșovschi și Marian Andronache.

Se supune la vot modalitatea de vot electronic pentru cei doi nominalizați.

VOT - Da- 23 voturi

Se supune la vot ( vot secret ) prima nominalizare făcută , respectiv cea a domnului Lucian Harșovschi.

VOT-Da-14 voturi

Abt-9 voturi

Se supune la vot (vot secret) a doua nominalizare respectiv cea a domnului Marian Andronache.

VOT-Da-13 voturi

Nu-1 vot

Abt-9 voturi

Având în vedere că s-a întrunit numărul de voturi „PENTRU ” prevăzut de lege, domnul consilier Lucian Harșovschi este ales viceprimar.

Zi

Având în vedere că s-a întrunit numărul de voturi „PENTRU ” prevăzut de lege, domnul consilier Marian Andronache este ales viceprimar.

Dau citire Hotărârii nr. 5 privind alegerea viceprimarilor.

Se spune la vot proiectul de hotarare cu cei 2 viceprimari votati.

VOT -Da 12 voturi Abt-11 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Menționăm că, pe durata exercitării mandatului, viceprimarii își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut ( art. 57, alin.7 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare).

Doamnelor și Domnilor,

îl felicit pe viceprimar și trecem în continuare la punctul șapte al ordinii de zi, respectiv „Aprobarea numărului, denumirii $i componentei comisiilor de specialitate pe diferite domenii de activitate”.

în conformitate cu prevederile art, 54 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local constituit își organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Comisiile de specialitate își aleg câte un președinte și un secretar,

Permîteți-mi să fac informare succintă asupra activității acestor comisii:

Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, respectându-se configurația politică rezultată în urma alegerilor locale.

Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau la inițiativa primarului, după caz, comisii speciale de analiză și verificare, pe perioadă determinată. Componența comisiei speciale de analiză și verificare, obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre.

Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora și numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcție de specificul activității din fiecare unitate administrativ-teritorială.

Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin OG nr. 35/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002, și anume:

 • a) , agricultură

 • b) . activități economico-financiare

 • c) . activități social culturale, culte

 • d) . învățământ, sănătate și familie

 • e) . amenajarea teritoriului și urbanism

 • f) . muncă și protecție socială

 • g) . protecție copii, tineret și sport

 • h) . protecția mediului și turism

 • i) . juridică și de disciplină

 • j) . validare

Deoarece sunt multe domenii de activitate iar la comune numărul consilierilor este mai mic, este necesară ca o comisie să aibă două sau mai multe domenii de activitate.

Dacă dumneavoastră doriți constituirea comisiilor de specialitate în această ședință, rog să faceți propuneri cu privire la denumire și componența comisiilor, în caz contrar urmează ca în prima ședință de consiliu local să organizați aceste comisii de specialitate, potrivit actelor normative în vigoare.

Recomandarea pe care v-o fac, este de a organiza un număr de 5 comisii, după cum urmează:

1 Comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului, compusă din 7 consilieri.

2. Comisia economico financiara juridica,disciplinara, compusă din 5 consilieri.

 • 3 Comisia servicii publica, compusă din 5 consilieri.

 • 4 Comisia invatamant , relații externe, sanatate, familie, cultura, culte si protecție sociala , compusă din 3 consilieri.

5.Comisia afaceri,turism , tinert si sport, compusă din 3 consilieri.

D-na Zarojanu -propune completarea denumirii a doua dintre cele 5 comisii de specialitate astfel Comisia invatamant , relații externe, sanatate, familie, cultura, culte si protecție sociala sa se completeze cu “ relația cu societea civilă “ , iar comisia afaceri , turism , tineret si sport sa fie redenumita “ comisia dezvoltarea mediului de afaceri, turism , tinert si sport “

Vă consult dacă sunteți de acord cu numărul de 5 comisii.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de 23 consilieri prezenți, au votat pentru...23..., împotrivă..O. și s-au abținut...0..

Se supune la vot denumirea primei comisii respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului, si numărul de 7 membri.

Vot-Da-23 voturi

Se supune la vot denumirea comisiei nr.2, respectiv Comisia economico financiara juridica,disciplinara si numărul de 5 membri.

VOT-Da-23 voturi

Se supune la vot denumirea comisiei nr.3 , respectiv Comisia servicii publica si numărul de 5 membri.

VOT-Da- 23 voturi

Se supune la vot denumirea comisiei nr.4 , respectiv Comisia invatamant, relații externe, sanatate, familie, cultura, culte , protecție sociala si relația cu societatea civila si numărul de 3 membri

VOT-Da-23 voturi

Se supune la vot denumirea comisiei nr.5 , respectiv Comisia dezvoltarea mediului de afaceri,turism , tinert si sport si numărul de 3 membri.

VOT- Da-23 voturi

Dl. Doroftei propune ca numărul locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri al partidelor politice in fiecare comisie de specialitate sa fie după cum urmeaza:

Pentru Comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului propune 4 consilieri PNL, 2 consilieri PSD si 1 consilier ALDE

Pentru Comisia economico financiara juridica,disciplinara propune 3 consilieri PNL, 1 consilier PSD si 1 consilier ALDE

Pentru Comisia servicii publice propune 3 consilieri PSD, 1 consilier PMP, 1 consilier ALDE

Pentru Comisia invatamant, relații externe, sanatate, familie, cultura, culte , protecție sociala si relația cu societatea civila propune 2 consilier PNL, 1 consilier PSD

Pentru Comisia dezvoltarea mediului de afaceri,turism, tinert si sport propune un număr de 1 consilier PNL, 1 consilier PSD si 1 consilier PMP.

Se supune la vot numărul locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri al partidelor politice in Comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului propune 4 consilieri PNL, 2 consilieri PSD si 1 consilier ALDE

VOT-Da-23 voturi

Se supune la vot numărul locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri al partidelor politice in Comisia economico financiarajuridica,disciplinara propune 3 consilieri PNL, 1 consilier PSD si 1 consilier ALDE

VOT-Da-22 voturi

Abt-1 vot

Se supune la vot numărul locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri al partidelor politice in Comisia servicii publice propune 3 consilieri PNL, 1 consilier PSD, 1 consilier ALDE

VOT-Da-22 voturi

Abt-1 vot

Se supune la vot numărul locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri al partidelor politice in Comisia invatamant, relații externe, sanatate, familie, cultura, culte , protecție sociala si relația cu societatea civila propune 1 consilier PNL, 1 consilier PSD si 1 consilier PMP

VOT-Da-21 voturi

Abt-2 voturi

Se supune la vot numărul locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri al partidelor politice in Comisia dezvoltarea mediului de afaceri,turism, tinert si sport propune un număr de 1 consilier PNL, 1 consilier PSD si 1 consilier PMP.

VOT - Da-20 voturi

Abt-3 voturi

Rog să faceți propuneri nominale pentru Comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului Domnul consilier Doroftei Ovidiu propune pe domnii consilieri locali : Doroftei Ovidiu, Harșovschi Lucian, Arămescu Adrian, Flutur Mihai, Mii ici Ovidiu, Mocanu Vasile si Păduraru Andrei George Pentru comisia economico financiara , juridica , disciplinara dl. Doroftei Ovidiu ii propune pe d-nii consilieri locali : Unguri an Daniel, Crețu Silviu Cristinel, Bicsi Bogdan, Roibu Marcel Dan si Bejenaru Mitică.

Pentru Comisia servicii publice dl. Doroftei ii propune pe domnii consilieri locali : Girigan Eugen, Andronache Marian, Boberschi Cristian, Cocris Doinita Nela si Cemescu Petru Marius

Pentru comisia invatamant, relații externe, sanatate, familie, cultura, culte , protecție sociala si relația cu societatea civila dl. Doroftei propune pe domnii consilieri locali Irimie Cristian Anton , Zarojanu Angela si Brădățan Tiberius Marius

Pentru Comisia dezvoltarea mediului de afaceri, turism , tineret si sport dl. Doroftei ii propune pe Munteanu Constantin, Prorociuc Daniel si Grosar Alexandru Cornel.

Fiecare propunere in parte va fi votata cu vot secret .

Supun la vot componența nominală a comisiei amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului

Se supune la vot nominalizarea d-lui Doroftei Ovidiu

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de...23..consilieri prezenți, au votat pentru...20..., împotrivă...0., și s-au abținut...3.. Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Doroftei Ovidiu a fost ales în comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului

Se supune la vot nominalizarea d-lui Harșovschi Lucian

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de...23..consilieri prezenți, au votat pentru... 19..., împotrivă...0., și s-au abținut...4.. Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Harșovschi Lucian a fost ales în comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului

Se supune la vot nominalizarea d-lui Arămescu Adrian

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de...23..consilieri prezenți, au votat pentru...20..., împotrivă...0., și s-au abținut...3.. Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Arămescu Adrian a fost ales în comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului

Se supune la vot nominalizarea d-lui Flutur Alexa Mihai

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de...23..consilieri prezenți, au votat pentru...20..., împotrivă...0., și s-au abținut...3.. Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Flutur Alexa Mihai a fost ales în comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului

Se supune la vot nominalizarea d-lui Milici Ovidiu

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de...23..consilieri prezenți, au votat pentru... 18..., împotrivă...0., și s-au abținut...5.. Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Milici Ovidiu a fost ales în comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului

Se supune la vot nominalizarea d-lui Mocanu Vasile

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de...23..consilieri prezenți, au votat pentru...20..., împotrivă... 1., și s-au abținut...2.. Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Mocanu Vasile a fost ales în comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului

Se supune la vot nominalizarea d-lui Păduraru Andrei George

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de... 23..consilieri prezenți, au votat pentru... 19..., împotrivă... 1., și s-au abținut... 3.. Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Păduraru Andrei George a fost ales în comisia amenajarea teritoriului, urbanism si protecția mediului

Supun la vot componenta nominala a Comisiei economico financiara, juridica, disciplinara

Se supune la vot nominalizarea d-lui Ungurian Daniel Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de...23..consilieri prezenți, au votat pentru...20..., împotrivă...0., și s-au abținut...3..

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Ungurian Daniel a fost ales în comisia economico financiara Juridica, disciplinara

Se supune la vot nominalizarea d-lui Crețu Silviu Cristinel

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de...23..consilieri prezenți, au votat pentru... 17..., împotrivă...?., și s-au abținut... 4..

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Crețu Silviu Cristinel a fost ales în comisia economico financiara, juridica, disciplinara

Se supune la vot nominalizarea d-lui Bicsi Bogdan

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de. ..23..consilieri prezenți, au votat pentru.. .20..., împotrivă.. .0., și s-au abținut.. .3..

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Bicsi Bogdan a fost ales în comisia economico financiara Juridica, disciplinara

Se supune Ia vot nominalizarea d-lui Roibu Marcel Dan

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de...23..consilieri prezenți, au votat pentru... 14..., împotrivă...4., și s-au abținut...5..

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Roibu Marcel Dan a fost ales în comisia economico financiara Juridica, disciplinara

Se supune la vot nominalizarea d-lui Bejinaru Mitică

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de... 2 3.. consilieri prezenți, au votat pentru... 20..., împotrivă... 0., și s-au abținut... 3..

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Bejinaru Mitică a fost ales în comisia economico financiara Juridica, disciplinara

Supun la vot componenta Comisiei servicii publice

Se supune la vot nominalizarea d-lui Girigan Eugen

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de...23..consilieri prezenți, au votat pentru... 19..., împotrivă...0., și s-au abținut... 4..

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Girigan Eugen a fost ales în comisia servicii publice

Se supune la vot nominalizarea d-lui Andronache Marian

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de.. .23..consilieri prezenți, au votat pentru.. .20..., împotrivă.. .0., și s-au abținut. ..3..

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Andronache Marian a fost ales în comisia servicii publice

Se supune la vot nominalizarea d-lui Boberschi Cristian Neculai

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de...23..consilieri prezenți, au votat pentru... 19..., împotrivă... 1., și s-au abținut...3..

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Boberschi Cristian Neculai a fost ales în comisia servicii publice

Se supune la vot nominalizarea d-nei Cocriș Doinița Nela

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de... 23..consilieri prezenți, au votat pentru... 19..., împotrivă... 1., și s-au abținut... 3..

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Cocriș Doinița Nela a fost ales în comisia servicii publice

Se supune la vot nominalizarea d-lui Cernescu Petru Marius

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de...23..consilieri prezenți, au votat pentru... 14..., împotrivă...3., și s-au abținut...6..

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Cernescu Petru Marius a fost ales în comisia servicii publice

Supun la vot componenta Comisiei invatamant, relații externe, sanatate, familie, cultura, culte , protecție sociala si relația cu societatea civila

Se supune la vot nominalizarea d-lui Irimie Cristian Anton

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de...23..consilieri prezenți, au votat pentru...20..., împotrivă...0., și s-au abținut...3..

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Irimie Cristian Anton a fost ales în comisia invatamant, relații externe, sanatate, familie, cultura, culte , protecție sociala si relația cu societatea civila

Se supune la vot nominalizarea d-nei Zarojanu Angela

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de... 23.. consilieri prezenți, au votat pentru... 18..., împotrivă... 1., și s-au abținut... 4..

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Zarojanu Angela a fost ales în comisia invatamant, relații externe, sanatate, familie, cultura, culte , protecție sociala si relația cu societatea civila

Se supune la vot nominalizarea d-lui Brădățan Tiberius Marius

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de.. .23..consilieri prezenți, au votat pentru.. .18..., împotrivă... 1., și s-au abținut.. .4..

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Brădățan Tiberius Marius a fost ales în comisia invatamant, relații externe, sanatate, familie, cultura, culte , protecție sociala si relația cu societatea civila Se supune la vot componenta Comisiei dezvoltarea mediului de afaceri, turism , tineret si sport

Se supune la vot nominalizarea d-lui Munteanu Constantin

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?                                                                        .

Din totalul de. ..23..consilieri prezenți, au votat pentru. ..18..., împotrivă... 1și s-au abținut.. .4..

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Munteanu Constantin a fost ales în comisia dezvoltarea mediului de afaceri, turism , tineret si sport

Se supune la vot nominalizarea d-lui Prorociuc Daniel

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de...23..consilieri prezenți, au votat pentru... 19..., împotrivă...0., și s-au abținut...4..

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Prorociuc Daniel a fost ales în comisia dezvoltarea mediului de afaceri, turism , tineret si sport

Se supune la vot nominalizarea d-lui Grosar Alexandru Cornel

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Din totalul de...23..consilieri prezenți, au votat pentru... 18..., împotrivă...2., și s-au abținut...3..

Având în vedere rezultatul votului, domnul consilier Grosar Alexandru Cornel a fost ales în comisia dezvoltarea mediului de afaceri, turism, tineret si sport

Se supune la vot proiectul de hotarare cu nominalizările votate mai sus.

VOT- Da-20 voturi

Abt-3 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Dl. Primar-in încheiere anunța ca pe data de 30 iunie 2016 va fi convocata ședința ordinara a lunii in curs si ca urmare a acestui fapt invita consilierii locali pe data de 23 iunie 2016 la ora 10,00 la o discuție informala pe problema termoficarii, respectiv discutarea unei strategii de cumpărare a activelor de la SC Termica SA

Dl. Secretar -informează ca trebuie depuse declarațiile de avere si de către cei care si-au incheiat mandatul d ‘                     ii noi in funcție.

DL                         ele de ședință , declară inchise lucrările ședinței și mulțumește celor


SECRETA^]

JR. CIUTA


CIUT


UNICIPIU IOAN


întocmit, Delia Romega