Proces verbal din 21.04.2016

Proces verbal ședință din 21 aprilie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 21 aprilie 2016

Dl. Harsovschi- președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziției Primarului nr. 896/15.04.2016 pentru data de 21.04.2016, ora 14,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 21 consilieri locali .Lipsesc domnii consilieri locali : Cirlan Liviu si Roibu Marcel Dan.Intarzie d-nii consilieri locali Bradatean Tiberius Marius, Grosar Cornel Alexandru, Monacu Vasile, Macanu Vasile si Virvara GavriL

La ședință participă: dl. Viceprimar Ovidiu Doroftei, dl. Secretar al municipiului loan Ciutac, d-na Vaideanu Elisabeta-director Direcția buget, d-na Marchitan Narcisa -director Direcția de Asistenta Sociala, dl. Jitariuc Mihail-Directia patrimoniu, dl. Hostiuc Mihai-director Direcția ecologizare,d-na Bujorean Violeta -sef serviciu acte administrative, relații publice, circulația si pastrarea documentelor , Iftimie Paul -sef Serviciu contencios , administrativ, juridic , d-na Amariei Ileana -sef Serviciu autorizare activitati comerciale

La ședința participa reprezentanți ai presei scrise si ai posturilor locale de televiziune.

Dl Harsovschi, președintele de ședința, prezintă ordinea de zi si o supune la vot.

 • 1.  Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc in data de 31 martie 2016.

 • 2.  Proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2016 , pe cele doua secțiuni - Secțiunea de funcționare si Secțiunea de dezvoltare-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 3.  Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 4.  Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2017-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 5.  Proiect de hotarare privind stabilirea unor tarife pentru transportul public local de calatori-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

 • 6.  Proiect de hotarare privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezerva al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 7.  Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 8.  Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din România -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 9.  Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociația Culturala “ Vatra Satului “ Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 10. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Protopopiatul I Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 11. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociația Profesioniștilor Colegiului National “ Ștefan cel Mare “ Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 12. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Fundația Umanitara “CREST CREative Strategies “ Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 13. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Fundația de Caritate si întrajutorare “ ANA” Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 14. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociația Județeană de Atletism Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuința individuala , cu un regim mic de inaltime, anexa, împrejmuire si racorduri/bransamente la rețele de utilitati tehnico-edilitare , pe teren proprietate privata , solicitanti Ciobanu -Timofti Niculaie si Ciobanu -Timofti Mariana - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea intrării in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava -domeniul privat-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea intrării in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava -domeniul privat-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

 • 18. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Dimitrie Onciul fn, in vederea extinderii spațiului comercial existent-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 19. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spațiu de locuit situat in Suceava , str. Stațiunii nr.6-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 20. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spațiu de locuit situat in Suceava , Aleea Saturn , bl. E12-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 21. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Aleea Venus nr.l pentru amenajare acces din exterior (trepte si podest) in vederea schimbării destinației unui spațiu de locuit in spațiu prestări servicii -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 22. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publica a unei parecele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Stațiunii nr.ll, pentru amenajare acces din exterior in vederea schimbării destinației parțiale a unui spațiu de locuit in spațiu prestări servicii ( coafor -frizerie) -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 23. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un windfang si amenajare alee si trepte de acces-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 24. Proiect de hotarare privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru concesionarea prin licitație publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in municipiul Suceava -B-dul George Enescu fn-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 25. Proiect de hotarare privind acceptarea donației constând in o parcela de teren in suprafața de 590 mp situata in municipiul Suceava, str. Zamca fn-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii închirierii unui spațiu proprietate privata a municipiului Suceava situat in Suceava str. Petru Rares nr.44 in suprafața de 27,44 mp in vederea desfășurării de activitati comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 27. Proiect de hotarare privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit in folosința gratuita Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăuților Protopopiatul Suceava -Parohia “Nașterea Maicii Domnului “ Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosința gratuita către Parohia Romano-Catolica “ Sfântul loan Nepomuk “ Suceava a unui teren in suprafața de 1483 mp situat in Suceava , str. Gării nr.l3 precum si a clădirii Bisericii Sfânta Elisabeta a Ungariei amplasata pe aceasta parcela de teren -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 29. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 30. Proiect de hotarare privind acceptarea donației constând in doua parcele de teren alaturate, in suprafața 1399 mp si respectiv 647 mp-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2016, încheiat intre Municipiul Suceava si Asociația “ Lumina Lina “ -Centrul Social de zi “Sfanta Vineri “ Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 32. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi in statele de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Suceava , Direcția de Asistenta Sociala si Direcția Generala a Domeniului Public -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 33. Adresa Instituției Prefectului -Județul Suceava , înregistrata la nr. 9290 din 18 martie 2016 , cu privire la memoriul formulat de Cabinetul de Avocati “Lucia Ursu”.

 • 34. Diverse

VOT - Da-16 voturi

Se supune la vot ordinea de zi suplimentara.

 • 1.  Proiect de hotarare privind acceptarea donației constând intr-un racord a unui grup de locuințe si anexe gospodărești la rețeaua de apa rece a municipiului Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 2.  Adresa Instituției Prefectului-Județul Suceava înregistrata la Primăria municipiului Suceava la nr. 11728 din 7 aprilie 2016.

VOT- Da-16 voturi

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc in data de 31 martie 2016.

Toate comisiile au avizat favorabil punctul 1.

VOT-Da-16 voturi

Au venit d-nii consilieri Bradatean Tiberius Marius, Mocanu Vasile si Virvara Gavril.

Punctul 2. Proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2016 , pe cele doua secțiuni - Secțiunea de funcționare si Secțiunea de dezvoltare-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -precizează ca execuția bugetara pe trimestrul I lașa de dorit si din cauza faptului ca a fost prelungit termenul de achitare a impozitelor si taxelor locale pana Ia 30 iunie 2016 in loc de 31 martie 2016 .S-a incasat mai puțin cu suma de 4,8 milioane de euro la data de 31 martie 2016 , sume ce erau scadente si aferente anului in curs.

La execuția bugetului local, total execuție la venituri 51,42 % , la funcționare 63,79 % si 17,8 % la secțiunea de dezvoltare . La cheltuieli- 51,14 % din care 63,47 % pentru funcționare si 17,12 % de dezvoltare . Pe total cheltuieli ponderea cea mai mare , respectiv 35,98 % a fost la invatamant, 19,22 % la combustibili si energie si locuințe iar la dezvoltare publica 7,78 %.

In principal din cauza faptului ca termenul de plata scadent aferent primului trimestru a fost prorogat, se înregistrează un deficit de 10.753.800,23 lei in condițiile in care trebuia incasat 4,8 milioane euro pana la data de 31 martie 2016.

La bugetul aferent instituțiilor finanțate parțial de la bugetul de stat acesta este de 77,18 % din care 78,97 % la funcționare si 17,49 % la dezvoltare . La acest capitol execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii este in excedent la secțiunea de funcționare - 568.913 lei.Se asteapta data de 30 iunie pentru încasarea celor aproximativ 5 milioane de euro aferente plăților curente ale anului 2016 .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-19 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -proiectul propune rectificarea in plus cu suma de 14.800 lei pentru reparații curente la biroul de fonduri europene , in cadrul secțiunii de dezvoltare este propusa suma de 13.000 lei in plus pentru programul ce va fi instalat necesar calculării sumelor pentru vanzarea locuințelor ANL . O alta propunere este de rectificare in minus cu suma de 300.000 lei de la Politia Locala ca urmare a unei solicitări din partea acesteia . La școala gimnaziala nr. 8 se schimba doar titulatura din cadrul unei lucrări de investitii-mansardare clădire școala si actualizare proiect tehnic școala.

Pentru a se putea depune proiectul de achiziționare a celor 40 de autobuze electrice trebuie revizuit planul local de mobilitate urbana ceea ce presupune rectificarea unor capitole in cadrul acelorași sume fara a fi afectat bugetul primăriei.

Se rectifica in plus bugetul cu suma de 50.000 lei pentru actualizarea documentației tehnico-economice pentru reabilitarea Curții Domnești, pentru care mai sunt prinși in buget inca 50.000 lei, urmând ca acest proiect sa fie depus la Agenția de Dezvoltare Nord Est la Ministerul Dezvoltării Regionale pe Axa 5 -reabilitarea patrimoniului cultural si patrimonial a orașelor urbane . In urma acestor propuneri se rectifica in plus fondul de rezerva cu suma de 287.000 lei.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

VOT-Da-19 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 4. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2017-initiator Primarul municipiului Suceava

A venit dl. Monacu Vasile si dl. Grosar Cornel Alexandru.

Dl. Primar -conform Codului Fiscal pana la data de 30 aprilie trebuie aprobate taxele si impozitele locale pentru anul următor.

Proiectul prezentat pastreaza aceleași valori ale taxelor si impozitelor aferente acestui an. Astfel impozitul pentru clădirile rezidențiale persoane fizice este in cunatum de 0,8 % , la clădiri nerezidentiale persoane fizice 0,2 % cu cele 3 variante, valoare rezultata dintr-un raport de evaluare ,valoarea finala a lucrării de construcție sau valoarea rezultata printr-un raport de vanzare. In ceea ce privește procentul pentru clădirile rezidențiale ale persoanelor juridice acesta este de 0,2 % , pentru clădirile nerezidentiale 1,3 % , iar pentru clădiri nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice cu activitati agricole impozitul propus este de 0,5%.

Bonificațiile raman in continuare in procent de 10 % pentru impozitul pe clădiri atat la persoane fizice cat si pentru persoanele juridice, 10 % si pentru plata anticipata a impozitului pe teren atat la persoanele fizice cat si la persoanele juridice si tot 10 % pentru plata cu anticipație pentru mijloacele de transport atat la persoane fizice cat si la persoanele juridice . In ceea ce privește taxele stabilite pentru impozitul pe teren acestea sunt la fel ca si pentru cele aferente anului in curs, la limitele prevăzute in Codul Fiscal . Exista niște creșteri ale taxelor pe teren dar acestea sunt impuse de Codul Fiscal.

Concluzionând domnia sa propune votarea acestui proiect in forma prezentata in condițiile in care valoarea taxelor si impozitelor sunt identice cu cele pentru anul 2016.

Toate comsiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

DL Onofrei nu voteaza la acest proiect de hotarare.

DI. Harsovschi -proiectul prezentat are o reglementare binevenita , respectiv reducerea cu 95 % pentru autovehiculele hibrid.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-18 voturi Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 5. Proiect de hotarare privind stabilirea unor tarife pentru transportul public local de calatori-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

Dl. Primar - precizează ca exista mai multe solicitări din partea unor instituții pentru emiterea unor abonamente nenomiale cu valoarea de 100 Iei ( inclusiv TVA ) pentru o perioada de o luna de zile , sau abonament de o zi cu valoarea de 5 lei. Aceasta propunere a venit din partea AGA a SC TPL SA . Singura soluție de rentabilizare a societății de transport ar fi achiziționarea de autobuze electrice , pentru ca, după cum se știe costurile cu combustibilul se rididica la aproximativ 70 %.Dupa achiziționarea acestor autobuze costurile cu combustibilul nu vor depăși 10 %.

Si in acest an in bugetul local este prinsa suma de 1 milion de euro pentru subvenția SC TPL SA , iar parte din aceasta suma a fost deja alocata societății.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-17 voturi

Nu-1 vot

Abt-3 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 6. Proiect de hotarare privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezerva al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-exista o solicitare de suplimentare a cheltuielilor necesar Politiei Locale pentru lucrări de reparații si de inlocuire, acolo unde este necesar a sistemului de supraveghere video din municipiu .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT -Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 7.Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar prezintă proiectul de hotarare.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 8. Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din România -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -precizează ca este vorba despre aprobarea unor sume de bani pentru 2 unitati de cult, in cadrul sumei aprobate de Consiliul Local la începutul acestui an.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare .

VOT -Da-19 voturi

Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 9. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociația Culturala “ Vatra Satului “ Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar - proiectul propune o asociere cu Asociația Culturala Vatra Satului pentru organizarea Zilelor “Matei Visniec” , 6 spectacole de teatru susținute in sala de la Teatrul „Matei Visniec” , Casa de Cultura Suceava si in incinta Uzinei de apa .

In cadrul proiectului Suceava -oraș european in colaborare si parteneriat cu Ministerul Culturii va fi organizat acest prim eveniment Zilelele” Matei Visniec”.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT -Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 10. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Protopopiatul I Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar prezintă proiectul de hotarare.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 11. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociația Profesioniștilor Colegiului National “ Ștefan cel Mare “ Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar prezintă proiectul de hotarare.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT -Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 12. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Fundația Umanitara “CREST CREative Strategies “ Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar prezintă proiectul de hotarare.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 13. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Fundația de Caritate si întrajutorare “ ANA” Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar prezintă proiectul de hotarare.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Grosar anunța ca nu voteaza la acest proiect.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-19 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 14. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociația Județeană de Atletism Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar prezintă proiectul de hotarare.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-19 voturi Abt-2 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuința individuala , cu un regim mic de inaltime, anexa, împrejmuire si racorduri/bransamente la rețele de utilitati tehnico-edilitare , pe teren proprietate privata , solicitând Ciobanu -Timofti Niculaie si Ciobanu -Timofti Mariana -inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

DL Primar prezintă proiectul de hotarare.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 16. Proiect de hotarare privind aprobarea intrării in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava -domeniul privat-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

Dl. Primar prezintă proiectul de hotarare.

Comisia de tineret discuții in plen , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare. Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 17. Proiect de hotarare privind aprobarea intrării in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava -domeniul privat-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

Dl. Primar prezintă proiectul de hotarare.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT-Da-12 voturi Abt-9 voturi

Hotararea nu a fost adoptata.

Punctul 18. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Dimitrie Onciul fn, in vederea extinderii spațiului comercial existent-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -proiectul propune concesionarea unei suprafețe de teren fara licitație publica pentru dl. Corduban Vasile . Pe perioada in care s-au desfasurat lucrările de reabilitare a Cinematografului Modem , proprietatea deținuta de dl. Corduban , din spatele cinematografului a fost destul de deranjata si precizează ca dl. Corduban deține si o alta societate in alta locație . Propune votarea acestui proiect ca o reparație morala pentru deranjul prin care a trecut pentru societatea pe care o deține in spatele Cinematografului Modem.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT -Da-11 voturi

Abt-10 voturi

Hotararea nu a fost adoptata.

Punctul 19. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spațiu de locuit situat in Suceava , str. Stațiunii nr.6-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT -Da-18 voturi Abt-3 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 20. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spațiu de locuit situat in Suceava , Aleea Saturn , bl. E12-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT-Da-18 voturi Abt-3 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 21. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Aleea Venus nr.l pentru amenajare acces din exterior ( trepte si podest ) in vederea schimbării destinației unui spațiu de locuit in spațiu prestări servicii -inițiator Primarul municipiului Suceava

Comisia de tineret discuții in plen , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT-Da-17 voturi Abt-4 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 22. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publica a unei parecele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Stațiunii nr.ll, pentru amenajare acces din exterior in vederea schimbării destinației parțiale a unui spațiu de locuit in spațiu prestări servicii (coafor -frizerie ) -inițiator Primarul municipiului Suceava

Comisia de tineret discuții in plen , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT-Da-19 voturi Abt-2 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 23. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un windfang si amenajare alee si trepte de acces-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT-Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 24. Proiect de hotarare privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru concesionarea prin licitație publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in municipiul Suceava -B-dul George Enescu fn-initiator Primarul municipiului Suceava

Comisia de tineret nu se pronunța, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT-Da-18 voturi Abt-3 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 25. Proiect de hotarare privind acceptarea donației constând in o parcela de teren in suprafața de 590 mp situata in municipiul Suceava , str. Zamca fn-initiator Primarul municipiului Suceava

Comisia de tineret discuții in plen , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT -Da-20 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 26. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii inchirierii unui spațiu proprietate privata a municipiului Suceava situat in Suceava str. Petru Rares nr.44 in suprafața de 27,44 mp in vederea desfășurării de activitati comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -pentru acest spațiu expira contractul care a fost incheiat pentru o perioada de 25 de ani si conform prevederilor contractuale, acesta poate fi prelungit pana la 31.12.2016 , data la care vor fi prelungite toate contractele .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT -Da-19 voturi

Nu-1 vot

Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 27.Proiect de hotarare privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit in folosința gratuita Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăuților Protopopiatul Suceava -Parohia “Nașterea Maicii Domnului “ Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Comisia de tineret discuții in plen , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT -Da-20 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 28. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosința gratuita către Parohia Romano-Catolica “ Sfântul loan Nepomuk “ Suceava a unui teren in suprafața de 1483 mp situat in Suceava , str. Gării nr.13 precum si a clădirii Bisericii Sfânta Elisabeta a Ungariei amplasata pe aceasta parcela de teren -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -suprafața de teren este folosita deja de acesta parohie , doar ca doresc sa faca niște modernizări si trebuie reglementata situația juridica .

Comisia de tineret discuții in plen, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT-Da-18 voturi Abt-3 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 29. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT-Da-18 voturi Abt-3 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 30. Proiect de hotarare privind acceptarea donației constând in doua parcele de teren alaturate, in suprafața 1399 mp si respectiv 647 mp-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-considera ca aceste donații sunt benefice pentru municipiu pentru ca astfel niște străzi sunt trecute in domeniul public al municipiului Suceava , pentru ca la acest moment aproximativ 30 de străzi din municipiu sunt in proprietate privata , iar in anumite situații municipiul nu poate interveni pentru lucrări de natura publica.

Comisia de tineret discuții in plen , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotarare Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT-Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 31. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2016, incheiat intre Municipiul Suceava si Asociația “ Lumina Lina “ -Centrul Social de zi “Sfanta Vineri “ Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 32. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi in statele de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Suceava , Direcția de Asistenta Sociala si Direcția Generala a Domeniului Public -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-20 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 33 Adresa Instituției Prefectului -Județul Suceava , înregistrata la nr. 9290 din 18 martie 2016 , cu privire la memoriul formulat de Cabinetul de Avocati “Lucia Ursu”.

Toate comisiile si-au insusit punctul de vedere formulat se serviciul de specialitate .

Se supune la vot punctul de vedere al serviciului de specialitate.

VOT -Da-20 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

SUPLIMENTARA

Punctul 1. Proiect de hotarare privind acceptarea donației constând intr-un racord a unui grup de locuințe si anexe gospodărești la rețeaua de apa rece a municipiului Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -pentru a se putea asfalta pe strada Traian Taranu, era necesar sa existe rețea de apa si canalizare . In cursul anului trecut s-a realizat rețeaua de canalizare pe fonduri europene , iar rețeaua de apa a fost realizata pe cheltuiala cetățenilor din zona . In urma discuțiilor purtate cu accestia s-a luat decizia acestei donații pentru ca aceasta strada sa poata fi înregistrata ca fiind cu apa si canalizare pentru a se putea realiza proiectul de asfaltare.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare .

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT -Da-21 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 2. Adresa Instituției Prefectului-Judetul Suceava înregistrata la Primăria municipiului Suceava Ia nr. 11728 din 7 aprilie 2016.

Dl. Primar -precizează ca este vorba despre un cetatean care a formulat o adresa primăriei cat si altor instituții ale statului nemulțumit de faptul ca nu i se mai aloca niște drepturi acordate la un moment dat persoanelor persecutate etnic . Conform noului Cod fiscal aceasta categorie de persoane nu mai beneficiază de aceste drepturi ci doar cele persecutate din motive politice.Acest cetatean a fost îndrumat si spre cabinetele parlamentarilor pentru a purta discuții pentru o eventuala modificare a Codului fiscal in sensul acordării acestor drepturi si persoanelor persecutate etnic.

Toate comisiile au avizat favorabil punctul de vedere exprimat in raportul serviciului de specialitate. Se supune la vot raportul serviciului de specialitate.

VOT - Da-21 voturi


Dl. Primar si dl. Bradatean ureaza tuturor sărbători fericite cu ocazia Sărbătorilor Pascale.


Dl. Harsovschi, președintele de ședința , declara inchise lucrările ședinței si mulțumește


celor prezenti pentru p


PRESEDINT HARSOVSCHI