Proces verbal din 18.03.2016

Proces verbal ședință din 18 martie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 18 MARTIE 2016

Dl Viceprimar Harșovschi, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziției Primarului nr. 617/14.03.2016, pentru data de 18.03.2016, ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 19 de consilieri locali din numărul total de 23 de consilieri în funcție. Lipsesc: dl Cîrlan și dl. Viceprimar Doroftei. întârzie dl. Brădățan și dl. Mocanu.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar loan Ciutac, d-na. Violeta Bujorean - șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor, dl. Paul Iftimie - șef Serviciul contencios administrativ, juridic, d-na. Mirela Sofîan - șef Biroul buget și dl. Doinei Borșan - consilier Serviciul administrare străzi și sistematizare rutieră.

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

 • 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din „Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” în cadrul Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2016 -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor ce urmează a fi finanțate din fondurile nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de „întreținere și reparații străzi” pe raza municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare rețele de termoficare și puncte termice - Lot 1: Punct termic Parc, str. Ion Vodă Viteazul; Lot 2: Punct termic Obcini 4, str. Gavril Tudoraș, Stațiunii, Victoriei și Măgurei; Lot 3: Punct termic Zamca 4, str. Grigore Ureche, Ion Neculce, Octav Băncilă și Stejarului” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor, a numărului de personal și a statului de funcții al Direcției Generale a Domeniului Public, a numărului de personal și a statului de funcții al Direcției Administrația Piețelor și Primăriei municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

VOT: DA -18

ABT-1

Ordinea de zi a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din „Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” în cadrul Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. în bugetul inițial a fost prevăzută suma de 3 milioane lei pentru biserici, pentru unitățile de cult, la fundamentarea bugetului s-a anunțat că au venit solicitări mai mari din partea bisericilor care se ridică la nivelul sumei de 4.336.500 lei, astfel propunerea concretă este să se ia de la Fondul de rezervă suma de 1.336.500 lei pentru a completa solicitările unităților de cult. Aceste sume vor fi acordate în măsura în care unitățile de cult vor aduce documentațiile complete conform legii. Pe ordinea de zi a acestei ședințe mai este un proiect de hotărâre privind atribuirea de sume unităților de cult, iar pe măsură ce acestea vor aduce dosarele, sumele sunt prinse în buget și vor fi alocate. Limita sumelor alocate în acest sens este de 1 milion de euro în acest an.

Dl Viceprimar Harșovschi menționează că nu va solicita avizul comisiilor de specialitate fiind o ședință extraordinară.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-17

ABȚ-2

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, respectiv repartizarea unor sume de bani la unitățile de cult - 1.029.952 lei, după cum urmează:

 • - Parohia „Nașterea Domnului” Suceava - 500.000 lei;

 • - Parohia „Sfânta înviere” Suceava - 100.000 lei;

 • - Parohia „Sfânta Cruce” Suceava - 100.000 lei;

 • - Parohia „Sfânta Vineri” Suceava - 100.000 lei;

 • - Comunitatea Evreilor Suceava - 89.952 lei;

 • - Parohia „Sfinții Apostoli” Ițcani II - 50.000 lei;

 • - Parohia Romano - Catolică „Sf. loan Nepomuk” Suceava - 50.000 lei;

 • - Parohia „Sfinții Apostoli” Ițcani I - 40.000 lei;

La poziția referitoare la Parohia „Nașterea Domnului” Suceava domnia sa face o rectificare, a apărut o informație care nu a fost corectă, suma care s-a cerut inițial de 15 milioane de euro reprezenta totalul cheltuielilor care mai sunt necesare pentru finalizarea Catedralei, inclusiv pictura cu o sumă de peste 10 milioane, restul erau pentru lucrările de la parcare, potrivit devizului analitic prezentat de Părintele Argatu.

Aceste unități de cult au prezentat documentații complete, pe măsură ce vor mai veni astfel de solicitări cu documentații complete ele vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-17

ABȚ-2

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor ce urmează a fi finanțate din fondurile nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor ce urmează a fi finanțate din fondurile nerambursabile, ca urmare a licitației ce a avut loc în data de 14.03.2016, proiecte care au îndeplinit condițiile legale pentu a adjudeca la prima etapă finanțările:

 • - Fotbal- 1.700.000 lei;

 • - Asociația Cultural - Educativă „Arcanul” USV Suceava - 60.000 lei;

 • - Asociația „Curcubeul Succesului” Suceava - 20.000 lei.

Propunerea concretă este repartizarea sumei de 1.760.000 lei, pentru celelalte domenii scose la licitație, conform legii urmează o nouă rundă de licitație deoarece dacă nu se adjudecă la prima strigare dacă nu sunt minim doi candidați se reia licitația în termen de două săptămâni.

A venit dl. Brădățan - sunt prezenți 20 de consilieri locali.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că toată lumea sprijină ramurile sportive și speră la un rezultat bun duminică.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -19

ABȚ -1

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de „întreținere și reparații străzi” pe raza municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar precizează că a inițiat acest proiectul de hotărâre ca urmare a solicitării Curții de Conturi ca și la lucrările de reparații Caietul de sarcini să fie aprobat de Consiliul Local. în calitate de inițiator aduce o modificare Art. 1, respectiv eliminarea prevederilor referitoare la organizarea licitației, astfel încât Art. 1 să aibă următorul conținut: „Se aprobă executarea lucrărilor de „întreținere și reparații străzi” pe raza municipiului Suceava.”

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea inițiatorului:

VOT: DA-17

ABȚ- 3

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare rețele de termofîcare și puncte termice - Lot 1: Punct termic Parc, str. Ion Vodă Viteazul; Lot 2: Punct termic Obcini 4, str. Gavril Tudoraș, Stațiunii, Victoriei și Măgurei; Lot 3: Punct termic Zamca 4, str. Grigore Ureche, Ion Neculce, Octav Băncilă și Stejarului” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Acești indicatori sunt necesari deoarece se solicită niște bani de la Guvern. Avem un poriect mare pe fonduri europene pe POIM, pentru reabilitarea în totalitate a rețelelor și a punctelor termice rămase, din păcate acest proiect pe fonduri europene nu este demarat și în acest an cel mult poate fi semnat Contractul, de aceea Guvernul are niște bani pe Proiectul Termofîcare 2006 - 2020. Domnia sa a purtat discuții la București cu secretarul de stat, municipalitatea a trimis intenția, trebuie să se facă solicitarea concretă pentru a primi fondurile, astfel pentru aceste trei loturi se solicită sumele necesare aproximativ 5 milioane de euro. Cu sumele ce vor fi primite de la Guvern și cu 1 milion euro prins în buget pentru termofîcare să fie demarate lucrările de reabilitare a rețelelor termice. Domnia sa informează că în ședința din 31 martie va fi supus aprobării un proiect legat de acest lucru, cei de la București cer municipalității să confirme că strategia de termofîcare în municipiul Suceava este sistemul centralizat, pentru că altfel nu mai dau bani, iar până acum au fost alocate aproximativ 10 milioane de euro. Sunt niște etape obligatorii, acest proiect va fi înaintat la Guvern pentru a fi finanțat din fonduri guvernamentale.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -18

ABȚ-2

Hotărârea a fost adoptată.

A venit dl. Mocanu - sunt prezenți 21 de consilieri locali.

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, o procedură formală, se aprobă anul Planul de ocupare a funcțiilor publice, în limita posturilor aprobare prin hotărâre de Guvern, care se trimite laANFP.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA - 20

ABȚ-1

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind actualizarea numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor, a numărului de personal și a statului de funcții al Direcției Generale a Domeniului Public, a numărului de personal și a statului de funcții al Direcției Administrația Piețelor și Primăriei municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, care propune transformarea mai multor posturi în cadrul aceluiași buget și număr de personal aprobat pentru anul 2016.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-20

ABȚ-1

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Viceprimar Harșovschi declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al n 1 ’ "        ’’ ’ 'a de 18 martie 2016 și mulțumește celor prezenți pentru

participare


SECRETMTMUNICIPIU

JrJOANILTAC

ÎNTOCMIT ANCUȚA GRĂMADĂ