Proces verbal din 18.01.2016

Proces verbal ședință din 18 ianuarie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 18 IANUARIE 2016

Dl Viceprimar Doroftei, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziției Primarului nr. 70/14.01.2016, pentru data de 18.01.2016, ora. 11.30 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 13 de consilieri locali din numărul total de 23 de consilieri în funcție. Lipsesc: dl Barbă, dl. Cîrlan, dl. Onofrei -Răileanu, dl. Păduraru, dl. Prorociuc, dl. Tătăranu și dl. Vîrvara. întârzie dl. Ungurian dl. Monacu și dl. Seredenciuc.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar loan Ciutac, dl. Florin Cerlincă -director Direcția generală tehnică și de investiții și d-na. Violeta Bujorean - șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor.

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

A venit dl. Seredenciuc - sunt prezenți 14 consilieri locali.

Dl Viceprimar Doroftei precizează că această ședință a fost convocată pentru dezbaterea proiectului de hotărâre care propune închirierea de către municipiul Suceava a bunurilor necesare pentru prestarea activității de transport, distribuție și furnizare a agentului termic de la S.C. Termica S.A., subiect care a fost discutat mai bine de 2 ani de zile în Consiliul Local, domnia sa a fost inițiatorul unui proiect de hotărâre prin care a solicitat clarificarea patrimonială a acestei probleme, hotărârea însă nu a avut nicio consecință. între timp în urma solicitării d-lui Girigan S.C. Thermonet S.R.L. a prezentat a adresă prin care se specifică foarte clar faptul că bunurile incluse în anexa proiectului de hotărâre sunt necesare pentru prestarea activității și furnizarea agentului termic.

Prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

1. Proiect de hotărâre privind închirierea bunurilor aflate în patrimoniul S.C. Termica S.A. -inițiator Primarul municipiului Suceava;

VOT: DA-14

Ordinea de zi a fost aprobată.

A venit dl. Ungurian - sunt prezenți 15 consilieri locali.

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind închirierea bunurilor aflate în patrimoniul S.C. Termica S.A. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar mulțumește consilierilor locali pentru prezență, așa cum a menționat și dl Viceprimar Doroftei noutatea o constituie Memoriul justificativ prezentat de S.C. Thermonet S.A., prin care confirmă faptul că bunurile menționate în anexa proiectului de hotărâre sunt necesare pentru desfășurarea în condiții normale a serviciului de termoficare în această iarnă, până la clarificarea patrimonială, respectiv achiziționarea acestor bunuri.

Dl Girigan revine cu cele menționate în ședința anterioară, respectiv responsabilitatea pentru această listă trebuie să aparțină serviciului de specialitate din cadrul Primăriei, nu Thermonet sau Termica. Domnia sa consideră că în forma prezentată, această listă nu poartă certificarea serviciului de specialitate.

Dl Primar precizează că proiectul de hotărâre este însoțit de-Raportul serviciului de specialitate, iar anexa este semnată pe fiecare pagină de dl Cerlincă directorul Direcției tehnice.

DI Girigan precizează că în Raportul de specialitate nu este menționat faptul că această listă este indiscutabil necesară pentru realizarea serviciului, consideră că adresa Thermonet nu era necesară acestui proiect de hotărâre.

Dl Primar precizează că Memoriul justificativ a fost solicitat Thermonet - ului la sugestia consilierilor locali din ședința anterioară.

Dl Girigan întreabă de ce aceste bunuri care așa cum prevede legea Primăria trebuie să le pună la dispoziția unui operator pentru a asigura serviciului de termoficare în oraș figurează în patrimoniul Termica?

Dl Primar precizează că în momentul în care Termica a intrat în subordinea Primăriei, aceste bunuri figurau în patrimoniul Termica.

Dl Girigan consideră că este o greșeală, deoarece aceste bunuri care sunt de domeniul public nu aveau ce căuta în patrimoniul Termica.

Dl Primar precizează că majoritatea bunurilor sunt în patrimoniul Primăriei, dar cele care erau pe teritoriul administrativ al Termica ne referim și la centrala veche și la conductele de la CT 2, bunuri care se aflau în patrimoniul societății la constituire, în domeniul public ceea ce s-a preluat de la ACET erau instalațiile care sunt astăzi în domeniul public al municipiului Suceava. Realitatea este că aceste bunuri sunt în patrimoniul Termica, terenul și majoritatea clădirilor sunt ale municipalității.

Dl Girigan consideră că trebuie inițiată o acțiune în justiție pentru a clarifica aceste lucruri, deoarece aceste bunuri trebuie să fie de domeniul public.

Dl Secretar precizează că municipalitatea s-a judecat cu Termica, lucrurile au fost clarificate, parte din terenuri și din clădiri sunt ale municipalității, este hotărâre a instanței, s-a ajuns până la înalta Curte de Casație și Justiție.

Dl Girigan propune un amendament, respectiv completarea art.3 astfel:

„Art. 3. Se aprobă închirierea bunurilor sus menționate până la data valorificării acestora de către SC TERMICA SA, dar nu mai târziu de 01.05.2016”.

Dl Primar precizează că lichidatorul judiciar trebuie să valorifice aceste bunuri stabilirea graficului nu este de competența Primăriei.

Dl Girigan în contextul în care după data de 01.05.2016 activitatea de încălzire efectivă nu va mai funcționa întreabă dacă este necesară lista cu aceste bunuri pentru a fi închiriate?

Dl Primar precizează că majoritatea sunt instalații complementare necesare și la furnizarea apei clade, care completează rețeaua de transport și distribuție indiferent de sezon și de cantitatea transportată.

Dl Cerlincă precizează că aceleași instalații sunt necesare și pentru situația în care se asigură încălzirea și pentru situația în care se asigură apa caldă menajeră - apa supraîncălzită produsă în centrala termică trebuie să ajungă în punctele termice, acolo prin intermediul schimbătoarelor de căldură se încălzește apa caldă menajeră, problema e perfect identică.

Dl Girigan precizează că Primăria fiind proprietară pe terenurile pe care sunt și niște bunuri de domeniul privat al Termica, poate fi inițiat un proiect de hotărâre pentru retragerea din administrare a terenului care ulterior să le fie închiriat pe perioada falimentului.

Dl Secretar precizează că problema referitoare la proprietate este clarificată, municipalitatea este în situația în care ei pot sista furnizarea agentului termic, iar municipalitatea nu le poate impune să inchirieze acel teren. Aceste bunuri pot fi vândute, municipalitatea poate sau nu să închirieze / cumpere bunurile pe care le folosește, iar lichidatorul Termica poate dispune încetarea acestei situații.

Dl Primar precizează că poblema este a municipalității care a făcut o solicitare să închirieze aceste bunuri necesare activității de termoficare, Termica nu este interesată de închirierea terenului de sub aceste instalații. La stabilirea nivelului chiriei acestor bunuri la 100.000 lei s-a luat în calcul și faptul că terenul este în proprietatea municipalității. Face un apel în a da un vot pentru acest proiect de hotărâre pentru a putea continua furnizarea energiei termice populației municipiului Suceava. Domnia sa speră ca până la data de 30.06.2016 să se clarifice situația patrimonială cu Termica pentru a nu mai fi probleme, până atunci municipalitatea este nevoită să funcționeze în aceste condiții.

Dl Secretar precizează că insistența este a lichidatorului deoarece acesta are obligația de a închide și conserva aceste bunuri, fără a le uza. Folosirea lor în continuare cu plata unei chirii face ca la vânzare să nu mai fie luată în calcul uzura.

Dl Girigan precizează că nu contestă faptul că municipalitatea trebuie să închirieze aceste bunuri însă, acestea trebuiau să fie în domeniul public de la început. întreabă cum se va proceda dacă această închiriere va fi prelungită, se va plăti chirie și 20 de ani? Un exemplu îl consituie societatea de termoficare de la Oradea care este în lichidare de 10 ani.

Dl Primar precizează că lichidatorul are un grafic de valorificare a acestor bunuri, iar municipalitatea este interesată să cumpere. Cu acest contract de închiriere lichidatorul dovedește creditorulor că aduc venituri din exploatarea acestor bunuri. Apreciază că până la jumătatea anului această situație va fi clarificată.

Dl Girigan menționează că nu a făcut referire la terenurile ocupate de aceste bunuri ci la restul terenurilor care este dat în administrarea Termica.

Dl Secretar precizează că există hotărâre judecătorească cu privire la terenuri, iar terenurile și restul obiectivelor din acea hotărâre nu fac obiectul lichidării de către lichidator, rămân în proprietatea municipiului Suceava.

Dl Girigan întreabă dacă municipalitatea este proprietară a terenurilor de ce nu le închiriază către Termica?

Dl Secretar precizează că Termica nu mai are nevoie de terenuri,. Consiliul Local va dispune după clarificare cu excepția a 50 de ari și câteva clădiri restul totul este al municipalității.

Dl Girigan întreabă dacă pe proprietatea municipiului nu sunt situate clădiri ale Termica?

Dl Secretar precizează că sunt foarte puține clădiri ale Termica iar aceasta este și proprietara terenului aferent.

Dl Girigan consideră că trebuie făcute toate demersurile pentru ca această chirie să fie plătită o perioada cât mai scurtă.

Dl Vornicu întreabă dacă aceste două magistrale care duc din Termica în CT2, care sunt de interes public pot fi vândute de către lichidator.

Dl Secretar precizează lichidatorul poate vinde bunurile aflate în domeniul privat al Termica, municipalitatea poate să le închirieze, să le vândă sau să-și construiască propriile conducte. Problema închierierii se pune pentru ca lichidatorul să justifice de ce municipalitatea folosește aceste bunuri.

Dl Primar precizează că referitor la aceste conducte sunt următoarele variante valorificarea lor la preț fier vechi, un preț mult mai mic decât o vânzare în stare de funcțiune, singurul interes de cumpărare este al municipalității, iar în situația în care nu se va putea ajunge la un preț de piață corect poate fi luată în calcul varianta de a construi noi conducte. Valorificarea la maximul potențial este vânzarea către Primărie.

Dl Vornicu întreabă dacă municipalitatea are drept de preempțiune în acest caz.

Dl Primar precizează că aceste bunuri vor fi vândute la licitație.

Dl Girigan precizează că Termica nu poate tăia aceste conducte, este obligată să le scoată pe proceduri aprobate de Adunarea generală a creditorilor și scoaterea lor la licitație, iar acolo valoarea stabilită de expertul evaluator să se poată face vânzarea prin oferta Primăriei la prețul stabilit de expertul evaluator și în termen de 30 de zile dacă nu apare o contraofertă se încheie tranzacția.

Dl Roibu întreabă dacă nu operează un drept de preemțiune dacă aceste bunuri sunt în utilitatea municipalității.

Dl Secretar menționează că nu operează un drept de preemțiune, aceste bunuri vor fi scoase la licitație, lichidatorul având interesul de a obține un preț cât mai mare.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că reia amendametul propus și în ședința anetrioară respectiv menținerea nivelului chiriei nete pe lună menționate în Raportul de evaluare fără a fi rotunjită, iar Art. 2 să aibă următorul conținut: Se aprobă prețul închirierii în sumă de 99.025 lei/lună (exclusiv TVA) conform raportului de evaluare”.

Domnia sa amintește că prețul solicitat de Termica este 400.000 lei și speră ca după aprobarea acestui proiect de hotărâre lichidatorul va accepta chiria stabilită de municipalitate, dacă nu se revine la situația existentă fără a avea o formă de contract fie de închirire fie de vânzare pentru acele țevi și a fi în imposibilitatea de a asigura apa caldă și căldura cetățenilor municipiului Suceava.

Dl Primar preia în calitate de inițiator amendamentul d-lui Viceprimar Harșovschi.

A venit dl. Monacu - sunt prezenți 16 consilieri locali.

D-na Enea consideră că consilierul local care s-a abtinut la vot în ședința anterioară trebuia să fie prezent la această ședință.

Dl Primar face un apel d-lui Girigari referitor la amendamentul propus, respectiv stabilirea termenului de 15.05.2016, este o situație ce nu este de competența Primăriei, municipalitatea are 4% la masa credală, iar plata fidejusiunii la ACET la crește la 7%, consideră potrivită închirierea până la data vânzării / valorificării.

Dl Girigan întreabă când estimează dl Primar că se va realiza această valorificare.

DI Primar apreciază că în jurul datei de 30.06.2016 această situație se va clarifica.

Dl Girigan reformulează amendamentul, respectiv: „Se aprobă închirierea bunurilor sus menționate până la data valorificării acestora de către SC TERMICA SA, dar nu mai târziu de 30.06.2016”.

Dl Primar preia în calitate de inițiator amendamentul d-lui Girigan.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele două amendamente preluate de inițiator:

VOT: DA -16

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Primar invită consilierii locali să rămână la ședința ce urmează să aibă loc cu conducerea instituțiilor de învățământ din municipiul Suceava pe marginea bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2016.

Dl Viceprimar Doroftei apreciază prezența mass media la ședința ce urmează să aibă loc, fiind o problemă de interes public, este bine ca participarea să fie cât mai mare pentru a vedea care este dimensiunea discuțiilor și interesul pentru actul educativ și educațional în școlile din municipiul Suceava. Declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al de 18 ianuarie 2016 și mulțumește celor prezenți pentruNICIPIU CIUTAC


ÎNTOCMIT ANCUȚA GRĂMADĂ