Proces verbal din 15.12.2016

Proces verbal ședință din 15 decembrie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROCES VERBAL încheiat astăzi 15 decembrie 2016

DL Harsovschi- președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziției Primarului nr. 2984/09.12.2016 pentru data de 15.12.2016, ora 14,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 22 consilieri locali .DI. Roibu Marcel Dan , lipsește motivat.

La ședința participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Vîceprimar Harsovschi Lucian, dl. Viceprimar Marian Andronache ,dl. Secretar al municipiului loan Ciutac, d-na Vaideanu Elisabeta -director Direcția economica , Jitariuc Mihai -director Direcția Patrimoniu, dl. Horodenciuc Viorel -director Politia Locala Suceava ,dL Paul Iftimie-sef serviciu contencios administrativ , juridic , d-na Sofian Nicoara Mirela-sef Birou buget, d-na Amariei Ileana-șef Serviciu autorizare activitati comerciale

La ședința participa reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale .

Dl. Harsovschi, președintele de ședința, supune la vot ordinea de zi

 • 1.  Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 24.11.2016;

 • 2.  Proiect de ho tătare privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava la data de 07.12.2016, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 4.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. lulius Management Center S.R.L. Iași, în vederea susținerii manifestărilor cultural - artistice, care se vor desfășura cu ocazia „Revelionului 2017”, în municipiul Suceava, în parcarea lulius Mall Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.195 din 14.06.2016 precum și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 8.  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 56 în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu o sală de pacienți și amenajare alee de acces, către S.C. Adriana Istocescu S.R.L., în vederea schimbării destinației din spațiu de locuit în cabinet medical - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 9.  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Traian Vuia nr. 2D, în vederea extinderii unei clădiri existente - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren aparținând domeniului public al muncipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a unei cote părți indivize de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. 1 Decembrie 1918 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu, a preluării unor terenuri din fondul forestier de stat în domeniul public al Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 13. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie „Diakonia” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui număr de 2.598 locuri de veci în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii din cartierul Burdujeni, județul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 15. Proiect de hotătâre privind retragerea concesiunii asupra terenului în suprafață totală de 6.600 mp, situat în Suceava, B-dul. George Enescu fn., Inspectoratului Județean de Poliție Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 16. Proiect de hotătâre privind aprobarea de principiu a atribuirii în folosință gratuită, pe perioada de existență a construcției către Curtea de Apel Suceava - Judecătoria Suceava a unui teren proprietate a Municipiului Suceava în suprafață de 6.600 mp situat în Suceava B-dul. George Enescu fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de trafic pe Calea Unirii din municipiul Suceava (sectorul delimitat între podul peste râul Suceava și pasajul superior de cale ferată) - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 18. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al S.C. Transport Public Local S.A. -inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sistemelor de iluminat public rezultate prin dezafectarea acestora în urma modernizării iluminatului public, pentru realizarea extinderilor de rețea electrică în zonele care nu sunt racordate la energie electrică cât și pentru alte lucrări în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea clauzei 5.1 din Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr. 251973/27.04.2016 aprobat prin HCL nr. 141/21.04.2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 21. Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2017, obiectivele stabilite și indicatorii de evaluare -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 22. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea atestatului Administrator de imobil - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;

 • 24. Raport anual de analiză și evaluare a gradului de respectare a criteriilor de performanță privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.10.2015 - 30.09.2016 al Compartimentului autoritatea locală de autorizare transport înregistrat sub nr. 37.838/05.12.2016;

 • 25. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi

VOT-22 voturi

Se supune la vot ordinea de zi suplimentara.

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de vânzare cumpărare nr.989 din 30.04.2013 și 990 din 30.04.2013 -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 2.  Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor de retur din anexa nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava, înregistrat la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr.30.104 din 15.10.2015 și la S.C. Thermonet S.R.L. sub nr. 66 din 15.10.2015-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, concesiune, administrare ori folosință ( cu titlu gratuit sau oneros ) pentru terenurile și spațiile cu altă destinație decât locuință, proprietate publică sau privată a municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 4.  Proiect de hotărâre privind cuantumul ratelor lunare/anuale stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilită pe piața liberă și a tarifelor aplicabile pentru anul 2017-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință realizată prin programul ANL- inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale- inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 7 locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava -inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache

 • 8.  Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statele de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava , Direcția de Asistență Socială, Direcția Administrația Piețelor, Direcția Generală a Domeniului Public și Direcția Municipală de Evidență a persoanelor-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 9.  Raportul Serviciului contencios administrativ juridic privind adresa Tribunalului Suceava , Secția de contencios administrativ și fiscal, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr.244/14.12.2016

 • 10. Informarea Biroului evidența și administratrea imobilelor de locuit, înregistrat la Primăria municipiului Suceava la nr. 39.236/15.12.2016.

VOT-Da-22 voturi

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 24.11.2016;

Toate comisiile au avizat favorabil punctul 1.

VOT-Da-22 voturi

Punctul 2. Proiect de hotătâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava la data de 07.12.2016, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Primar-înainte de încheierea anului conform Legii finanțelor publice trebuie aprobată execuția bugetelor municipiului Suceava.

La data de 08.12.2016 la total venituri suma este 232.852.440,04 lei dintr-un buget de 405.129.172 lei ceea ce însemnă o execuție bugetară de 57,47 %.Comparativ cu anul trecut la total venituri municipiul are cu 2 % mai mult decât anul trecut, iar la venituri proprii cu 1,2 % mai mult decât anul trecut, iar la venituri proprii cu 3,69 % mai mult. Concluzia este că în acest an bugetul a fost supraestimat, a fost an electoral și consideră că pentru anul viitor trebuie să existe mai multă cumpătare , astfel încât să fie un buget realist. Din execuțiile bugetare ale anilor trecuți Suceava poate să ducă un buget de aproximativ 50 milioane euro .Totalul veniturilor proprii din totalul veniturilor este de 54,2% . O primărie cu peste 50 % venituri proprii este considerată din punct de vedere financiar sănătoasă.Pentru anul viitor va trebui reglat bugetul spre o execuție de aproximativ 50 milioane euro . In ceea ce privește faptul că pe secțiuni municipiul are o execuție mai bună la secțiunea de funcționare decât cea de la cheltuielile de investiții, o reprezintă faptul că multe proiecte de investii din acest an au fost contestate , media finalizării acestor contestații fiind de aproximați 7 luni .La data deblocării acesora , în lunile octombrie , noiembrie multe dintre lucrări nu se mai pot realiza.Referitor la aceste situații domnia sa amintește de suma de 83 de miliarde Iei pentru termoficare și care trebuie returnată . Pentru această lucrare licitația s-a încheiat pe data de 6 decembrie , doar că lucrările nu mai pot fi făcute în acest an . Precizează că există promisiuni ca acastă sumă va fi iar alocată la anul în primăvară.

Pe forțarea unui buget mai mare și datoriile sunt mai mari la buget în acest an , respectiv 23.134.806 lei. Pentru fundamentarea bugetului pentru anul 2017 domnia sa anunță că va purta discuții cu consilierii locali pentru întocmirea unui buget realist pentru municipiu.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Primar -față de proiectul prezentat domnia sa rectifică acest proiect pentru că sunt anumite obiective care nu se vor mai realiza în acest an . Se va rectifica în minus și astfel va crește și gradul de execuție bugetară.

A fost alocată suma de 9.894.000 Iei de la bugetul de stat- pentru salarii sporuri, indemnizații învățământ - 6.860 .000 lei,3.034.000 lei pentru asistenții personali . O parte din banii ce au ca destinație salariile pentru persoanele cu handicap au fost plătiți din venituri proprii și acum se face o regularizare . La secțiunea de funcționare sunt sumele venite pentru învățământ pentru toate unitățile bugetare , la serviciul administrativ se rectifică în plus cu suma de 125.000 lei, la Direcția de asistență socuală se rectifică în minus cu suma de 6.000 lei, la Tetrul Matei Vișniec , se rectifică suma de 50.000 lei pe care îi ia de la cap.funcționare și vor fi trecuți la cap. investiții. In vederea organizării Revelionului solicită consilierilor locali să fie de acord cu aprobarea sumei de 100.000 lei, iar pentru strategia de dezvoltare europeană pentru întocmirea proiectului de la Cinematograful Ițcani se vor aloca 55.000 lei de la reabilitarea Curții Domnești. Precizează că la Curtea Domnească este o problemă pe care a discutat-o cu d-na comisar european Corina Crețu , conform căreia proiectele pe axa 5 să nu fie fracționate la 5 milioane de euro . Municipiul a încercat să fragmenteze acel proiect în 2 , respectiv 5 milioane euro de o parte și 12 milioane de euro pe de altă parte , dar nu s-a reușit acest lucru și se așteaptă adoptarea unui amendament prin care să se poată promova proiectele la întreaga lor valoare.

Mai sunt niște sume care propune să fie luate de la anumite capitole și care nu mai pot folosite în acest an , respectiv 400.000 lei de la biserici, acolo unde nu s-au depus proiecte . Execuția bugetară la biserici e undeva la 60-65 % din sumele ce au fost aprobate .Tot în minus se rectifică cu 110.000 lei, sumă ce reprezință fonduri nerambursabile pentru proiecte pe asocieri, care nu au fost solicitate. Tot în minus se modifică și pentru Spital cu suma de 2.200.000 lei ce va mai fi folosită în acest an ca și suma de 1.680.000 lei Fondul de rezervă bugetară.

Pentru Teatrul „Matei Vișniec” se solicită rectificarea în plus cu suma de 118.628 Iei.

Se rectifică în minus cu suma de 1.500.000 lei reprezentând terenurile de sport pentru care nu s-a reușit demararea lucrărilor .0 rectificare de natură contabilă , fondul de dezvoltare IID de la SC ACET SA nu mai trece prin primărie , se varsă direct în bancă în contul creditelor pe care municipiu le are angajate , astfel se rectifică în minus suma de 7.680.000 lei. In total ar fi aproximativ 140 miliarde lei rectificați minus, bani ce nu vor mai fi folosiți în acest an și în acest fel va crește execuția bugetară.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Primar-este o solicitare cu plus și minus a celor de la Teatrul “Matei Vișniec” de la cap. Dezvoltare la cap. Investiii, plus 50.000 lei echipamente video pentru scenă.

Mai sunt niște solicitări de la școli 1.500.000 lei în minus la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu de la alineatul “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare “și vor fi alocați la alineatul “Deplasări interne , detașări, transferări “.

La Teatrul “Matei Vișniec “ se rectifică între capitole cu suma de 118.628 lei.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Se supune Ia vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. lulius Management Center S.R.L. Iași, în vederea susținerii manifestărilor cultural - artistice, care se vor desfășura cu ocazia „Revelionului 2017”, în municipiul Suceava, în parcarea lulius Mall Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

DL Primar-retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.195 din 14.06.2016 precum și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre

Se supune la vot proiectul de hotărâre

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 56 în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu o sală de pacienți și amenajare alee de acces, către S.C. Adriana Istocescu S.R.L., în vederea schimbării destinației din spațiu de locuit în cabinet medical - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Primar-retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.

Punctul 9. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Traian Vuia nr. 2D, în vederea extinderii unei clădiri existente - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Primar-retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.

Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor parcele de teren aparținând domeniului public al muncipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

DL Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a unei cote părți indivize de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. 1 Decembrie 1918 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

DI. Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre,

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu, a preluării unor terenuri din fondul forestier de stat în domeniul public al Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Primar-chiar dacă au mai fost inițiative legislative de transferare a parcului Șipote , prima hotărâre trebuie să o dea Consiliul Local în ideea că municipiul solicită acest fond forestier de la Romsilva pentru a fi trecut în administrarea municipalității.Parcela Cetate Brădet este în suprafață de 50,56 ha și Parcela Zamca 105,72 ha , total 156,28. Aces lucru înseamnă că în Suceava vor putea fi amenajate zone de agrement și că se va putea aviza PUG- ul din punct de vedere al normei de spațiu verde pe locuitor . Consideră că trebuie să se mobilizeze toți parlamentarii suceveni pentru că este nevoie de o lege aprobată de parlament pentru transferarea acestor suprafețe de teren în patrimoniul municipalității.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Zarojanu -felicită inițiatorii acestui proiect, care este așteptat de toți locuitorii municipiului. Societatea civilă care este într-un fel partener în acest proiect și așteaptă rezolvarea acestei probleme , speră că noul parlamentul care în curând va fi validat să soluționeze favorabil această solicitare.

Dl. Mocanu -ținând cont de faptul că este prima ședință după alegerile de duminică mulțumește în numele grupului de consilieri locali PSD tuturor cetățenilor care le-au acordat votul și în asigură că alături de viitoarea guvernare și parlamentarii PSD și consilierii locali vor face tot ce trebuie pentru a duce la bun sfârșit mandatul acordat de ei.

în ceea ce privește proictul în discuție a existat un proiect de lege inițiat de dl. senator Donțu și a ajuns la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, după care a ajuns Ia ANCPI , care a solicitat un punct de vedere la Oficiliul de Cadastru pentru a se vedea dacă suprafețele sunt sau nu sunt intabulate , ținând cont de faptul că transferurile nu se pot face dacă terenurile nu sunt înscrise în cartea funciară . De comun acord cu Regia Națională a Pădurilor , primăria trebuie să stabilească cine și cum le înscrie în cartea funciară pentru că numai cu astfel de evidență , cum aprobăm noi proiectul de hotărâre din amenajament silvic nu este suficient. Concluzionând domnia sa precizează că demersul inițierii acestui proiect îi aparține d-Iui senator Donțu și apreciază că și această hotărâre vine în sprijinul susținerii acestui proiect , urmând să se facă demersurile pentru înscrierea în cartea funciară și tot ceea ce implică pe mai departe documentația pentru proiectul de lege.

DL Primar - mulțumește antevorbitorilor domniei sale și în primul rând d-nei Zarojanu pentru semnăturile strânse de socetate civilă pentru demararea acestei inițiative de transferare a parcului în patrimoniul municipalității . Toate acestea au fost preluate în nota de fundamentare întocmită de primărie .

Ii mulțumește și d-lui consilier Mocanu și speră în ajutorul dumnealui în calitate de director al Oficiului de Cadastru .

Primăria este cea care trebuie să solicite aceste terenuri și speră ca împreună cu parlamentarii suceveni această inițiativă să fie dusă la bun sfârșit.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 13. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie „Diakonia” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

DL Primar-precizează că acest proiect a mai fost pe ordinea de zi și consideră că ar trebui votat în contextul în care pentru alte unități de cult s-a aprobat și legea permite acest lucru.

DL Girigan - dorește să știe dacă acțiunile sociale pe care aceștia doresc să le facă sunt pentru comunitatea suceveană , pentru că din solicitarea scrisă nu rezultă acest lucru . Precizează că vor fi de acord cu această propunerea dacă acțiunile sociale sunt pentru întreaga comunitatea suceveană. DL Primar -precizează că l-a invitat la ședință pe pastorul bisericii, dar dumnealui nu a venit. Municipiul are parteneriate cu mai multe biserici de confesiuni diferite pentru acțiuni sociale . Consideră că asistența socială ar trebui gestionată de primărie . Crede că dacă face diverse acțini și un centru social acestea sunt pentru suceveni.

DL Girigan - din cerere se înțelege că aceste acțiuni sunt doar pentru comunitatea acestei biserici DL Primar -întradevăr din cerere nu reiese clar pentru cine vor fi aceste acțiuni sociale, ei făcând referire la " comunitatea noastră”. Menționează că a avut o reținere în a pune din nou acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi dar pastorul bisericii a motivat că a discutat cu cei de la PSD și i-au promis că vor vota acest proiect.

DL Mocanu - punctul de vedere exprimat de dl. Girigan a fost transmis și acolo. Consideră că acestă problemă se poate soluționa prin introducerea unui nou articol în proiectul de hotărâre prin care să se menționeze modul de realizare a acestei investiții . Consideră că o persoană care are nevoie de asistență socială nu are importanță cărui cult îi aparține .

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-9 voturi Nu-9 voturi Abț-4 voturi

Hotărârea nu a fost adoptată.

Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui număr de 2.598 locuri de veci în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii din cartierul Burdujeni, județul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

DL Primar -în acest an a fost terminat de îngrădit cimitirul de pe Dealul Mănăstirii pe care îl așteaptă unitățile cult, iar în funcție de numărul de locuri comunicat de către Protieria Suceava și de unitățile de cult de alte confesiuni propune repartizarea celor 2600 locuri de veci conform anexei proiectului de hotărâre.

Solicită aprobarea acestui proiect astfel încât unitățile de cult să poată fi puse în posesie cu suprafețele distribuite , să fie bornat , iar unitățile de cult să-I administreze. Dacă îl administrează primăria e mai problematic pentru că trebuie puse taxe speciale , de aceea cel mai bine este să îl administreze unitățile de cult.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Mocanu -să se urmărească ca în cadrul cimitiriului să nu facă garduri de separare

Dl. Primar-nu se va întâmpla acest lucru pentru că dacă ar construi garduri de separare ar bloca căile de acces, dar se va borna

Dl. Harșovschi -întreabă dacă este posibil să fie introdus acest lucru ca și o condiție

Dl. Secretar- se va introduce în cuprinsul autorizației de construire

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 15. Proiect de hotătâre privind retragerea concesiunii asupra terenului în suprafață totală de 6.600 mp, situat în Suceava, B-dul. George Enescu fn., Inspectoratului Județean de Poliție Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Primar -acest teren este concesionat din anul 1995 , timp în care pe acea suprafață de teren nu s-a construit nimic . Reprezentanții Inspectoratului județean de poliție au plătit concesiunea în toată această perioada , dar scopul pentru care a fost concesionat nu mai există întrucât și-au cumpărat sediu pentru Inspectoratul municipal , iar de la consiliul județean li s-a repartizat un sediu pentru Arhivele Naționale și ca urmare nu se mai justifică obiectul concesiunii și se propune retragerea acestei concesiuni, pentru ca într-un proiect următor acesta să fie alocat pentru contruirea unui nou sediu de judecătorie la Suceava .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre

Dl. Mocanu-“ avem modelul foarte simplu cum trebuie să facem cu Diakonia , dacă-i punem o condiție să realizeze un așezământ social cu acces liber tuturor cetățenilor orașului în funcție de criterii medicale sau altele , dar nu religioase , dacă-1 fac, au terenul dacă nu fac acest obiectiv îl luăm înapoi, deci noi concesionăm terenul cu această condiție și dacă nu realizează într-un interval de timp luăm terenul înapoi, haideți să ne manifestăm ca și proprietar care joacă tot timpul în interesul cetățenilor “

Dl.Primar-precizează că a reținut acest punct de vedere

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 16. Proiect de hotătâre privind aprobarea de principiu a atribuirii în folosință gratuită, pe perioada de existență a construcției către Curtea de Apel Suceava - Judecătoria Suceava a unui teren proprietate a Municipiului Suceava în suprafață de 6.600 mp situat în Suceava B-dul. George Enescu fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de trafic pe Calea Unirii din municipiul Suceava (sectorul delimitat între podul peste râul Suceava și pasajul superior de cale ferată) - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl. Primar -așa cum s-a stabilit în Consiliul Local la începutul anului , s-a realizat un studiu de trafic pentru zona cuprinsă între Bazar și pasajul de peste calea ferată Burdujeni . Chiar dacă așa cum s-au exprimat o parte dintre consilierii locali care au dezbătut cu dl. primar acest studiu și au fost de părere ca acesta” nu aduce minuni dar aduce măcar o poziție oficială . Se constată clar că sensul giratoriu este nefuncțional, că numărul de benzi nu sunt suficiente , ar trebui 4 benzi și neaparat un pod peste râul Suceava , că este necesar să facem undă verde , că este necesar ca semafoarele să fie corelate , să se facă trecere de pietoni și aceștia să aibă prioritate , să se mărească banda de stocare la stânga spre Shoppping City Suceava ( deocamdată nu se poate realiza acest lucru pentru lucrarea de asfaltare s-a făcut pe un proiect cu fonduri europene și chiar dacă acesta se termină anul viitor ar trebui să se intre pe proprietatea celor de MOBSTRAT ) , pe zona de circulație înainte pe banda de la bordură pe partea cu SC AMBRO SA să se lase pe verde intermitent. Această ultimă situație este posibilă a fi pusă în practică , doar atunci când sunt pietoni se va acționa butonul pentru oprirea circulației mașinilor.în studiu se propune și realizarea unor pasaje de trecere supraterane , soluție ce poate fi luată în considerare prin anularea trecerii de pietoni de la zona Bazarului , trecerea urmând să se facă pe sub podul de peste râul Suceava , unde cu acordul celor de la Apele Române să se construiască niște trepte .

Problema de fond rămâne găsirea unei soluții pentru al doilea pod pe care municipiul îl are în lucru, la studiu de prefezabilitate , astfel încât să existe mai multe benzi de circulație în zona respectivă.

Acest studiu a fost făcut în urma selecției de oferte de către Proiect Drum SRL Iași, pe o perioadă de 10 luni . Colaborator la realizarea acestui studiu este dl. Vasile Boboc , care este și decan la Facultatea de Construcții Iași, care a fost de vreo 5 ori la fața locului.Poate că acest studiu nu este perfect , dar este perfectibil.Există o bază legală pentru discutarea unor dezvoltări urbanistice în zonă ,în funcție de ce se intenționează sa se mai facă acolo. Chiar dacă nu studiul nu propune niște soluții extraordinare , totuși există o poziție oficială ce poate fi folosită.

Dacă acest studiu se aprobă, în baza lui se pot aproba în Consiliul Local și alte inițiative.Precizează că a purtat o discuție și cu dl. secretar și a dorit să vină și cu o propunere în Consiliul Local, de limitarea desfășurărilor activităților comerciale în partea de construcții până la reglementarea traficului, doar că nu exista o bază legală pentru această limitare. După aprobarea studiului, acesta poate constitui baza legală pentru propuneri concrete.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Doroftei- discuția este strict legată de reglementări de circulație care să ajute pe toată lumea și să se simtă o îmbunățire în parcurgerea acestor distanțe . Concluziile studiului sunt foarte în regulă și cu privire la participanții la trafic ( și pietonii și ceilalți participanți ) și cu propuneri pentru treceri alternative peste apă.

Dl. Girigan-este de părere că se pot face și minuni doar că ceea ce s-ar putea face în zonă ar costa niște sume pe care deocamdată municipalitatea nu și le poate permite . Precizează că a colaborat la elaborarea acestui studiu dl. Boboc fiind un colaborator apropiat al domniei sale și menționează că o parte din soluțiile prezentate în acest studiu au mai fost discutate în Consiliul Local.Sunt acțiuni care se pot face imediat, soluția de anulare a trecerii de pietoni din zona bazarului este foarte bună și își exprimă speranța ca al doilea pod peste râul Suceava să fie realizat.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 18.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri în vederea demarării procedurii de selecție pentru membrii Consiliului de administrație al S.C. Transport Public Local S.A. - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Harșovschi -îi propune pe d-nii consilieri locali Doroftei Ovidiu și Bicsi Bogdan

Dl. Mocanu-având în vedere că din vară până în acest moment cetățenii au mai fost consultați o dată prin vot, consideră că și în cadrul Consiliului Local să crească respectul pentru toate grupurile de consilieri , de aceea propune și un reprezentant al consilierilor care acum sunt în opoziție în Consiliul Local, respectiv PSD și ALDE și pentru că dl. Păduraru a făcut parte și din AGA la SC TPL SA îl propune pe dumnealui.

Dl. Primar-este de acord cu propunerea formulată de dl. Mocanu, pentru că trebuie să existe o colaborare în cadrul Consiliului Local

Dl. Cernescu-îl propune pe dl.Milici Ovidiu

Dl. Harșovschi -este de acord cu cele spuse de dl. Mocanu , având de făcut o singură remarcă. In vară cetățenii au fost consultați pentru un vot la nivel local având de ales “niște oameni care să le facă în așa fel încât să fie bine în municipiul Suceava. „ Acum în toamnă populația a fost consultată pentru un vot național pentru salarii și pensii mai bune, nu pentru probleme de nivel local.

în urma discuțiilor avute cu dl. Bicsi retrage propunerea formulată pentru domnia sa .

Dl. Grosar-liderul de grup al PSD este populația Sucevei care a votat majoritar pentru acest partid și consideră că trebuie respectat votul populației

Dl. Doroftei -îi mulțumește d-nei Angela Zarojanu pentru felicitările primite de către toți membrii Conslilului Local

Se supun la vot cele 3 propuneri formulate , prin modalitatea de vot secret pentru fiecare persoană în parte .

Se supune la vot prima nominalizare , respectiv cea a d-lui Doroftei Ovidiu

VOT-Da-13 voturi

Nu-4 voturi

Abț-5 voturi

Se supune la vot cea de -a doua nominalizare, respectiv cea a d-lui Păduraru Andrei

VOT-Da-8 voturi

Nu-7 voturi

Abț-6 voturi

Se supune la vot a treia nominalizare , respectiv cea a d-lui Milici Ovidiu

VOT-Da-12 voturi

Nu -5 voturi

Abț-5 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 nominalizări votate, respectiv dl. Doroftei Ovidiu și dl. Milici Ovidiu.

VOT-Da-18 voturi

Nu-3 voturi

Abț-4 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sistemelor de iluminat public rezultate prin dezafectarea acestora în urma modernizării iluminatului public, pentru realizarea extinderilor de rețea electrică în zonele care nu sunt racordate la energie electrică cât și pentru alte lucrări în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Primar-proiectul propune ca lămpiile ce sunt înlocuite acum să poată fi folosite în zonele în care la acest moment nu există sistem de iluminat public

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 20,Proiect de hotărâre privind modificarea clauzei 5.1 din Contractul pentru acordarea de servicii sociale nr. 251973/27.04.2016 aprobat prin HCL nr. 141/21.04.2016 -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Primar-proiectul propune modificarea clauzei 5.1 din Contractul pentru acordarea serviciilor sociale până la data de 30.04.2017 , până la aprobarea bugetului local.

Toate comsiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 2LProiect de hotărâre privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2017, obiectivele stabilite și indicatorii de evaluare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Primar -își exprimă speranța că in anul 2017 activitatea Poliției Locale va fi mai bună

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Zarojanu-constată că în ultima parte anului Poliția Locală și-a intensificat efortul pentru reducerea cerșetoriei din municipiul Suceava . Astfel de acțiuni au fost desfășurate în zona Bisercii “Sântul Dumitru” , iar dacă astfel de acțiuni vor fi repetate și în alte zone se va reuși eliminarea acestui fenomen negativ .Ar fi de dorit ca cetățenii municipiului să nu-i mai ajute pe aceștia , mai ales că sunt și o serie de instituții și biserici care se ocupă cu sprijinul acestora.

Dl. Harșovschi - a fost un an electoral și au fost mai blânzi

Dl. Grosar- nu doar în an electoral trebuie să-și facă treaba și sesizează că există și cerșetori care nu sunt în zonele de trafic rutier pe care nu-i ia nimeni și crede că dacă i-ar lua zilnic poate nu ar mai veni.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-19 voturi

Nu-2 voturi

Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 22.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl. Primar-precizează că a purtat o discuție cu dl. Romaniuc , care a precizat că fără transportul complementar , doar cu mașinile SC TPL SA nu se poate face față, de aceea propune prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate cu încă 6 luni.Rezolvarea acestei probleme va fi finalizată când vor sosi la Suceava cele 40 de autobuze electrice .

în cursul zilei de luni va avea loc o ședință a ADR la Suceava și cu cei 6 primari ai municipiilor reședință de județ din Moldova și se va discuta promovarea proiectelor europene , unde cap de afiș este proiectul de aducere a celor 40 de autobuze electrice. Până atunci se pare că nu există altă soluție decât prelungirea acestor contracte pe o perioadă de 6 luni.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da- 20 voturi

Abț-2 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 23.Proiect de hotărâre privind atribuirea atestatului Administrator de imobil -inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da- 22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 24.Raport anual de analiză și evaluare a gradului de respectare a criteriilor de performanță privind efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.10.2015 - 30.09.2016 al Compartimentului autoritatea locală de autorizare transport înregistrat sub nr. 37.838/05.12.2016;

Toate comisiile au avizat favorabil raportul.

Se supune la vot acest raport

VOT-Da-21 voturi

Abț-1 vot

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ.

Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.l Ia contractul de vânzare cumpărare nr.989 din 30.04.2013 și 990 din 30.04.2013 -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-precizează că reprezentanții Bioenergy s-au adresat municipiului pentru promovarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea formulei de calcul în vederea avizării tarifului de către ANRSC, după ce ANR în data de 25 noiembrie 2016 le-a avizat formula de calcul, care trebuie aprobată de Consiliul Local.

în municipiul Suceava tariful până în data de 8 noiembrie 2018 este de 116 lei /gcal conform contractului.

Solicită aprobarea acestei formule de calcul, pentru că că dacă municipiul nu ar fi obligat conform legii să asigure căldura și apa caldă , s-ar putea eschiva , dar este obligația municipiului să asigure aceste servicii.Cei de la Bioenergy trebuie ajutați, mai ales că nu trec printr-o perioadă foarte bună având în vedere faptul că o parte din lemnul pe care îl folosesc nu-1 mai pot deconta , pentru că acesta nu mai este considerat biomasă.

încă o dată subliniază că prețul va fi cel menționat în contract pentru o perioadă de 5 ani de zile. Dl. Mocanu-conform acestei formule , prețul nu ar fi de 116 lei /gcal, și conform acestei metode ( a mersului invers ) s-ar putea să se ajungă la situația în care aceștia să procedeze invers , adică să stabilească un preț ca apoi să fie introduși ce coeficienți se doresc.Trebuie analizat modul în care municipiul își va lua măsuri de siguranță astfel încât să nu fie la mâna lor în contextul în care sunt atât de mulți coeficienți variabili.

Dl. Primar -nicio majorare de preț nu se va putea face fără aprobarea Consiliului Local, indiferent de ce coeficienți vor avea . Propune votarea acestui proiect pentru ca aceștia să poată intra în legalitate la ANRSC cu acest tarif până în anul 2018. în anul 2018 se va discuta din nou tariful, dar tot Consiliul local va fi cel care va aproba valoarea acestuia.

Dl. Primar—completează proiectul de hotărâre cu încă un articol, respectiv art. 2 care va avea următorul conținutf’Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și va semna actele adiționale anexate.”

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor de retur din anexa nr.l la contractul de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava , înregistrat la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr.30.104 din 15.10.2015 și la S.C. Thermonet S.R.L. sub nr. 66 din 15.10.2015-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere, concesiune, administrare ori folosință ( cu titlu gratuit sau oneros) pentru terenurile și spațiile cu altă destinație decât locuință , proprietate publică sau privată a municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind cuantumul ratelor lunare/anuale stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilită pe piața liberă și a tarifelor aplicabile pentru anul 2017-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință realizată prin programul ANL- inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache

Dl. Primar-sunt 46 de solicitări pentru locuințele ANL și 12 locuințe libere . Anul următor vor fi stabilite noile criterii pentru anul 2017, când vor fi finalizate și cele 80 de apartamente din zona METRO .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale- inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 7 locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava -inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache

Dl. Primar -în cursul zile de luni a avut loc ședința Comisiei sociale unde au fost audiate persoanele îndreptățite să primească o locuință sociale și au fost propuse a fi repartizate 7 locuințe .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da- 22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statele de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava , Direcția de Asistență Socială, Direcția Administrația Piețelor, Direcția Generală a Domeniului Public și Direcția Municipală de Evidență a persoanelor-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da- 22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 9.Raportul Serviciului contencios administrativ juridic privind adresa Tribunalului Suceava , Secția de contencios administrativ și fiscal, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava Ia nr.244/14.12.2016

Dl. Primar -precizează că este vorba despre un raport al Serviciului contencios administrativ , juridic pentru care instanța solicită un răspuns pentru o persoana care revendică o suprafața de teren sub clădirea Sindicatului Prometeu și precizează că municipiul nu se va opune în măsura în care instanța va impune printr-o hotărâre acest lucru , doar ca la acest moment terenul este ocupat de niște construcții de utilitate publică.

Comisia învățământ -a luat la cunoștință , celelalte comisii au avizat favorabil raportul serviciului de specialitate.

Dl. Mocanu- „ în mod indirect ați recunoscut că de vreo 25 de ani lucrez în domeniul ăsta. Dati-mi voie să să vă spun, că nu are nicio treabă și spun și colegilor de la PDL , nu cădeți în capcană ,dragilor , este o diversiune . Acest interogatoriu se ia unor persoane care nu există . în litigiile de fond funciar , că acest litigiu este un litigiu de fond funciar și vă dau citat de aici sentința civilă a judecătoriei definitivă și irevocabilă , s-a dispus obligarea Comisiei municipale de fond funciar la punerea în posesie a reclamantului cu suprafața de 6530 mp. De aici decurge tot, Consiliul Local nu este parte în acest proces , dacă o avocată, în speță doamna Nedelcu a cerut chestia asta, a cerut greșit, nu are nicio treabă Consiliul Local în a da răspunsuri în litigii de fond funciar.”

Dl. Secretar - acțiunea formulată are doua solicitări, trecerea acestui teren din domeniul public în domeniul privat și din momentul în care va fi trecut în domeniul privat să fie pus Ia dispoziție. La acest moment acest teren este în domeniul public și este de competența Consiliului Local si de aceea instanța s-a adresat Consiliului. Instanța a trimis un interogatoriu primarului in calitate de președinte a Comisiei de fond funciar , la care domnia sa a răspuns și un alt interogatoriu adresat Consiliului Local, la care s-au formulat răspunsuri cu privire la nepunerea în posesie a terenului.

Răspunsul argumentează ca acest teren face parte din domeniul public și este si baza sportivă “Prometeu” . Ca sa poată fi pus în posesie dl. Dumitrescu cu acea suprafață de teren , terenul trebuie să facă parte din domeniul privat. Dacă acum Consiliul Local stabilește că terenul trebuie să facă parte din domeniul privat se va intra intr-o ședință viitoare cu un proiect de hotărâre de trecere a terenului în domeniul privat, situație în care nu va mai fi un interogatoriu nici pentru dl. primar și nici pentru Consiliul Local. Este de competența Consiliului Local să accepte trecerea terenului din domeniul public în domeniul privat chiar daca acolo este o bază sportivă . Reclamantul nu s-a adresat Consiliului Local doar pentru că nu a fost pus in posesie . Consiliul local hotărăște dacă acestă suprafață poate fi trecută în domeniul privat, pentru că este de competența Consiliului Local acest lucru.Procedura consta în formularea unei propuneri care va fi înaintată guvernului .Dacă Consiliul Local considera că trebuie trecută suprafața din domeniul public în domeniul privat și acea baza sportivă trebuie desființată se va cere amînarea procesului se va reveni în Consiliul Local cu un proiect de hotărâre de trecere a terenului din domeniul public în domeniul privat, după care se va trimite un răspuns instanței.

DL Mocanu -în interogatoriu prezentat nu se precizează nimic din ceea ce a spus dl. secretar . "Dacă Comisia locală de fond funciar , prin președintele ei dl. primar, vrea să treacă un teren , ăsta sau altul în domeniul privat, Consiliul local să-l treacă și să-l pună la dispoziția Comisei locale de fond funciar , vă spun că sunt în posesia datelor Conform Legii 165 ”

DL Secretar -precizează că in anexa raportului prezentat este atașată și adresa instanței si-i solicită d-lui Mocanu să citească această adresă

DL Mocanu-instanța poate să ceară ce vrea la solicitarea unui avocat dar nu inseamna că noi răspundem , pentru că nu este treaba Consiliului Local să răspundă la acest interogatoriu . Comisia locală de fond funciar are la dispoziție conform Legii 165 , o suprafață de teren rezervă , nu vorbim despre aceste lucruri și nu le amestecăm .

DL Secretar -hotărârea este pe vechiul amplasament

DL Harșovschi -îl invită pe dl Secretar să citească adresa instanței

DL Secretar -dă citire adresei instanței, adresă anexată la prezenta mapă .

Solicită d-lui Mocanu să propună Consiliului Local să formuleze un răspuns adresat instanței in care să scrie “noi nu avem treabă”.

DL Irimie-atunci când o instanță solicită un răspuns pentru o situație anume ,acesta trebuie dat

Președintele de ședință , dl. Harșovschi Lucian supune la vot punctul de vedere exprimat în raportul serviciului de specialitate

Punctul lO.Informarea Biroului evidența și administratrea imobilelor de locuit, înregistrat la Primăria municipiului Suceava la nr. 39.236/15.12.2016.

S-a luat la cunoștință.

DIVERSE

Dl. Primar-având în vedere faptul că este ultima ședință din acest an , mulțumește pentru activitatea desfășurată în anul 2016 , consideră că împreună s-au făcut lucruri bune pentru sucevenii și chiar dacă pe parcursul acestui an au fost 2 campanii electorale, au fost realizate proiecte bune pentru municipiu . Mulțumește pentru toate realizările din acest an și urează tuturor sărbători fericite și La mulți ani.

Dl. Girigan-constată că este foarte frumos ornat orașul, dar intersecția zona Mărășești nu are niciun fel de ornament și propune să se ia niște ornamente din zona George Enescu pentru a fi montate în zona Mărăsesti.

Dl. Primar-în acest an nu se mai poate face nimic dar a reținut și va ține cont pentru viitor de această propunere.

Dl. Harșovschi -în următorul an se va monta și un brad în intersecția Mărășești

Dl. Girigan-în conformitate cu art.95 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local după terminarea ședinței va depune cererea de demisie din Consiliul Local. Solicită ca in conformitate cu art.95 din ROFCL să se inițieze un proiect de hotărâre de constatare a încetării calității de consilier local.

Precizează că a fost o onoare pentru domnia sa de a face parte din Consiliul Local și în acest mandat și în cel anterior . mulțumește pentru colaborarea în activitatea desfășurată și chiar dacă nu întotdeauna a avut aceleași puncte de vedere sau dacă prin intervențiile domniei sale din cadrul ședințelor a deranjat sau a supărat pe cineva își cere scuze , mai ales că dacă s-a întâmplat așa ceva, nu a facut-o niciodată intenționat.Colaborarea cu dl. primar datează din anul 2004 timp în care a existat și o dispută clarificată de instanță și-i mulțumește pentru buna colaborare avută îi urează succes în continuare .

îi mulțumește d-lui secretar pentru faptul că întotdeauna a beneficiat de sprijin fie în ședințe fie cu alte ocazii pentru clarificarea anumitor situații , cât și serviciului din subordinea d-lui secretar pentru promtitudinea și competența de care au dat dovadă la solicitările domniei sale . Mulțumește și personalului din aparatul de specialitate din subordinea d-lui primar pentru clarificările aduse cu privire la proiectele de hotărâri prezentate .

Nu în cele din urmă mulțumește presei pentru că a participat întotdeuna la ședințele Consiliului Local și au prezentat cu obiectivitate desfășurarea ședințelor.

în încheiere domnia sa urează tututror sărbători fericite și La mulți ani !

DL Primar -îi mulțimește d-lui Girigan pentru buna colaborare avută și își exprimă regretul pentru decizia domniei sale cu privire la demisia din cadrul Consiliului Local.

Dl. Harșovschi -îi mulțumește și domnia sa pentru buna colaborarea avută în ciuda micilor dispute care au existat uneori, considerând că acestea au fiost contructive pentru binele comunității.

DL Secretar -mulțumește pentru aprecierile exprimate de dl. Girigan la adresa domniei sale cât și a colegilor din subordinea domniei sale și îi urează d-lui Girigan să aibă parte numai de bucurii.

DL Milici-ridică problema echipei de handbal care nu si-a luat salariile , în ultimele trei luni de zile aceștia fiind plătiți cu câte 1000 lei în această perioadă.Solicită găsirea unei soluții pentru plata handbaliștilor pentru că aceștia sunt în situația în care sărbătorile îi prin fără niciun ban și găsirea unor soluții pentru plata deconturilor .

DL Primar-precizează că a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru rezolvarea situației și le solicită celor de la echipa de handbal sa-și angajeze un economist care să vină la instruiri și să țină legătura cu primăria . Precizează că a virat echipei 2 miliarde lei și speră să le mai poată da , dar menționează că au pierdut 3 miliarde lei pe răspunderea lor .îi roagă încă o dată pe aceștia să aducă deconturile și amintește că aceeași problemă a fost și cu echipa de fotbal, dar acolo s-a rezolvat.

DL Harșovschi, președintele de ședință , declară ședința închisă, mulțumește celor prezenți pentru participare și urează tuturor La mulți ani !PREȘEDINTE

LUCIAN H


)INȚĂ

CHI !UNICIPIU

AC IOAN


întocmit

Delia Romega