Proces verbal din 14.06.2016

Proces verbal ședință din 14 iunie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 14 IUNIE 2016

Dl Secretar informează că pentru această ședință trebuie ales un președinte de ședință și sugerează să se facă propuneri în acest sens.

Dl Viceprimar Harșovschi propune pe dl. Viceprimar Doroftei.

Se supune la vot propunerea:

VOT: DA -17

Propunerea a fost aprobată, președinte al acestei ședințe este dl. Viceprimar Ovidiu Doroftei.

Dl Viceprimar Doroftei, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziției Primarului nr. 1.424/10.06.2016, pentru data de 14.06.2016, ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 17 de consilieri locali din numărul total de 23 de consilieri în funcție. Lipsesc: dl Barbă, dl. Cîrlan, d-na. Cocriș, dl. Mocanu și dl. Roibu. întârzie dl. Tătăranu.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar loan Ciutac, dl. Florin Cerlincă -director Direcția generală tehnică și de investiții, dl. Mihail Jitariuc - director Direcția patrimoniu, dl. Mihaî Hostiuc - director Direcția econogizare, d-na. Violeta Bujorean - șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor și d-na. Mirela Sofian - șef Birou buget.

Invitați: reprezentanții S.C. Thermonet S.R.L.

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

A venit dl. Tătăranu - sunt prezenți 18 consilieri locali.

Dl Viceprimar Doroftei prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

  • 1. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. „lulius Mall Suceava” în vederea susținerii manifestărilor cultural artistice care se vor desfășură cu ocazia „Zilelor Sucevei”, în Municipiul Suceava, în parcarea lulius Mall - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Viceprimar Doroftei prezintă ordinea de zi suplimentară a ședinței și o supune la vot:

  • 1.  Proiect de hotărâre aprobarea realizării obiectivului de investiții „Contorizarea energiei termice a branșamentelor de încălzire și apă caldă menajeră la nivel de scară de bloc din municipiul Suceava" - inițiator Primarul municipiului Suceava;

  • 2.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

VOT: DA -16

ABT-2

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. „lulius Mall Suceava” în vederea susținerii manifestărilor cultural artistice care se vor desfășura cu ocazia „Zilelor Sucevei”, în Municipiul Suceava, în parcarea lulius Mall -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar mulțumește pentru prezența consilierilor locali la această ședință extraordinară, consideră oportună supunerea spre a aprobare a acestui proiect de hotărâre în după alegerile locale și nu în luna mai, pentru a nu împovăra viitorul Consiliu Local / Primar cu acest proiect de hotărâre. Alegerile au trecut și data de 5 iunie permite organizarea și în acest an a zilelor orașului, din respect pentru cetățeni aceste manifestări cultural - artistice trebuie organizate. Propunerea este ca „Zilele Sucevei” să se desfășoare în perioada 24 - 26 iunie, contribuția municipalității este de 100.000 lei, iar a partenerului lulius Mall este de 50.000 lei, locația de desfășurare este parcarea lulius Mall, programul va reuni evenimente cu muzică pe toate gusturile, vor fi sărbătorite cuplurile de aur, cetățenii de onoare și alte activități care vor fi anunțate din timp și la care invită cei interesați să participe.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-18

Hotărârea a fost adoptată.

Ordinea de zi suplimentară

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre aprobarea realizării obiectivului de investiții „Contorizarea energiei termice a branșamentelor de încălzire și apă caldă menajeră la nivel de scară de bloc din municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar precizează că cele două proiecte de pe ordinea de zi suplimentară sunt proiecte importante pentru comunitate. Pentru acest proiect urmează a se merge la București la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru că din păcate acești bani vin târziu. Domnia sa a ridicat această problemă în luna aprilie în cadrul Asociației municipiilor primului - ministru și vice -prim - ministrul au asigurat că banii vor fi virați din timp, însă până atunci trebuie aprobați acești indicatori, iar conform Legii energiei nr. 325/2006 a serviciilor publice de alimentare cu energie termică, la Secțiunea 2, art. 26 alin. 3 este prevăzut că „...achiziționarea și montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în vederea contorizării la nivel de branșament termic într-un S.A.C.E.T. revine autorităților administrației publice locale...”, deci Primăria este obligată să suporte plata acestor contoare, la fel și în contractul de concesiune aceste lucrări de montare a contoarelor sunt lucrări de investiții pe care trebuie să le facă Primăria, care este proprietarul acestor bunuri. Și în anul 2006 municipalitatea a folosit în acest scop fonduri guvernamentale. Municipalitatea are această obligație fiind proprietara acestor conducte de transport și distribuție, ce se întâmplă în punctele termice este atributul operatorului, ceea ce se întâmplă la nivel de scară de bloc este atributul Primăriei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -13

ABȚ-5

Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, fiind vorba de 6 parcări care trebuiesc identificate și inventariate în domeniul public, s-au mai mărit suprafețele, unele nu existau, sunt prinse în programul de asfaltare din acest an, nu a existat această posibilitate fiind necesare certificate de urbanism, autorizații de construire. Este vorba de parcări situate astfel: str. Scurtă, str. Zorilor, str. Ștefan Tomșa, str. T. Ștefanelli, str. Zorilor și str. Luceafărului, unde există și un frumos loc dejoacă în jurul căruia nu se poate asfalta în lipsa acestei hotărâri a Consiliului Local. Restul aspectelor care apar aici, conducte de alimentare cu apă rece, teren și alte elemente de patrimoniu Ie aducem în domeniul public.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-18

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Primar mulțumește consilierilor locali pentru buna colaborare din acest mandat cu succes, s-au realizat lucruri bune pentru municipiul Suceava, mai sunt probleme la Primăria municipiului Suceava, care vor fi rezolvate cu sprijinul deliberativului local. Domnia sa informează că miercuri 22 iunie 2016 va avea loc ședința de constituire a noului Consiliu Local al municipiului Suceava și invită pe cei interesați să participe.

Dl Secretar amintește de obligativitatea depunerii de către consilierii locali a Declarațiilor de avere și de interese la sfârșitul mandatelor, iar consilierii locali care vor fi validați în Consiliul Local au obligația depunerii acestor Declarații la început de mandat.

Dl Viceprimar Doroftei declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 14 iunie 2016 și mulțumește celor prezenți pentru participare.ICIPIU IUTAC


ÎNTOCMIT ANCUȚA GRĂMADĂ