Proces verbal din 04.11.2016

Proces verbal ședință din 4 noiembrie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 4 NOIEMBRIE 2016

Dl Doroftei, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziției Primarului nr. 2.589/31.10.2016, pentru data de 04.11.2016, ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 19 de consilieri locali din numărul total de 23 de consilieri în funcție. Lipsesc: dl. Boberschi, dl. Brădățan, dl. Cemescu și dl. Mocanu.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, d-na. Violeta Bujorean - șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor, directorii: d-na. Elisabeta Văideanu, dl. Mihail Jitariuc, dl. Florin Cerlincă și dl. Dan Dura - șef Serviciul integrare europeană și strategii de dezvoltare.

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

DI Doroftei prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației în sumă de 5.042.704,80 lei (inclusiv TVA) pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 244 din 30.10.2014 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne / externe în vederea finanțării unor investiții de interes public local - inițiator Primarul municipiului Suceava;

VOT: DA-19

Ordinea de zi a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației în sumă de 5.042.704,80 lei (inclusiv TVA) pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar precizează că a inițiat acest proiect de hotărâre ca urmare a Ordonanței Guvernului prin care autoritățile publice pot deconta în avans subvențiile pentru aprovizionarea cu combustibil acolo unde sunt operatori care funcționează în sistem centralizat. Prin combustibil se înțelege masă lemnoasă, cărbune, gaz metan și alți combustibili cu care funcționează sistemul centralizat. Având în vedere faptul că Bioenergy este într-o situație delicată, are de încasat de la populație 130 de miliarde certificate de la ANRE, este un flux anevoios și birocratic, s-a schimbat încadrarea combustibilului fiind lemn și nu biomasă, astfel încât, afectează decontarea certificatelor verzi pe care trebuie să le primească. Astfel asigurarea căldurii și apei calde în municipiul Suceava este o chestiune importantă pentru municipalitate. Au fost consilieri locali care au sugerat faptul că existând această ordonanță nu ar mai fi nevoie și de o hotărâre, ordonatorul de credite poate aproba plata acestor sume, însă se impune aprobarea unei hotărâri deoarece plata în avans schimbă ordonanțarea la plată, bugetul local este afectat.

Domnia sa informează că după aprobarea acestui proiect de hotărâre, săptămâna viitoare va fi dată suma de 1.500.000 lei către Thermonet care în final să ajungă la Bioenergy, în așa fel încât, să se realizeze aprovizionarea cu biomasă, deoarece la pădure nu se lucrează în perioada 15 decembrie - 15 ianuarie, astfel încât plata în avans este necesară pentru asigurarea unui stoc de masă lemnoasă. Bioenergy mai are și posibilitatea funcționării pe gaz metan însă este o opțiune mult mai scumpă, iar municipalitatea are stabilit un preț de 116 lei la gardul centralei până în data de 8 ianuarie 2018, fără a putea fi modificat.

Subvenția în avans este acordată la nivel național, importantă este găsirea sumelor necesare, anul trecut situația a fost mai simplă, Guvernul a avut un plafon de îndatorare la Trezoreria statului pentru credite cu această destinație, la care nu a fost nevoie de licitație, și o dobândă foarte bună, credit de trezorerie. Domnia sa a ridicat problema la Asociația municipiilor din România, la Ministerul finanțelor că ar fi avantajos și în acest an, dat fiind necesarul de finanțare și execuția bugetară, deocamdată nu este un plafon pus la dispoziție, acest efort trebuie realizat din banii proprii ai Primăriei.

în calitate de inițiator face o modificare la art. 2, solicitarea de subvenție în avans vine de la operatorul cu care Primăria are contract de concesiune - Thermonet, acești bani fiind dați potrivit legii pentru asigurarea de combustibil, astfel încât în Art. 2 este necesară o confirmare din partea celor de la Bioenergy că au primit banii din avans, municipalitatea dă banii la Thermonet, aceștia trec doar prin Thermonet ca și anul trecut și ajung imediat la producător - Bioenergy. Până acum nu a mai fost această situație doarece producătorul și furnizorul era același, în măsura în care aceștia sunt diferiți, municipalitatea trebuie să se asigure că banii ajung la producător. Astfel modificarea concretă propusă este: „Art. 2 Sumele angajate vor fi virate în funcție de execuția bugetară, până la sfârșitul anului 2016, în baza unei adrese de confirmare a avansului primit de către S.C. Bioenergy Suceava S.R.L”. Titularul plății este Thermonet - ul și obligația lui este să vireze sumele imediat la Bioenergy.

Dl Girigan precizează că proiectul de hotărâre are ca bază legislativă OG nr. 36/2006 cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 215/2001. Potrivit Art. 5 din Ordonanță, „Sumele prevăzute în bugetele locale conform art. 3 alin. 4 se pot acorda în avans de către ordonatorul principal de credite”. Art. 3 alin. 4 prevede: „în situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice furnizate populației, aceasta asigură din bugetul local sumele necesare acoperirii diferenței de preț de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației. Domnia sa consideră că dl Primar după data de 13 octombrie putea face orice plată în avans potrivit precizărilor ulterioare din OG nr. 36 cu contul Escrow, cu toate precizările referitoare la plăți, fără a fi necesară o hotărâre a Consiliului Local. Dacă se consideră că afectează bugetul local, ar trebui să se inițieze un proiect de hotărâre de modificare a bugetului local, Consiliul Local are competența de a vota acest lucru. începând cu data de 13 octombrie 2016 data la care OG nr. 67/2016 care modifică OG nr. 36/2003 dl. Primar putea face orice plată. Consiliul Local a aprobat prețul de producere, transport, distribuție a energiei termice, prețul de livrare către populație, sumele necesare pentru a se plăti diferența, sume care chiar dacă nu erau aprobate, potrivit OG nr. 36/2006 că la sesizarea furnizorului, Ministerul finanțelor și Ministerul de interne, fără a avea acceptul Primăriei puteau lua din cotele defalcate de TVA și cotele din impozitul pe salarii și plăti direct subvenția. Domnia sa consideră că plata în avans a acestei subvenții se face în baza Ordonanței Guvernului și a art. 63 din Legea nr. 215/2001, nefiind necesară o Hotărâre a Consiliului Local Suceava.

Dl Primar consideră corect și normal cum s-a procedat, ordonatorul principal de credite -reprezentantul autorității locale poate da aceste sume, în Consiliul Local se stabilește oportunitatea acordării acestor sume, pe de altă parte se schimbă ordonanțarea la plată prin aceste avansuri se amână niște plăți.

Dl Girigan precizează că responsabilitatea execuției bugetare este exclusiv a Primarului și stabilită prin lege. Oportunitatea trebuie stabilită de dl Primar nu de Consiliul Local.

Precizează că la nivelul Consiliului Local funcționează două societăți la care acționar unic este Consiliul Local respectiv S.C. TPL S.A. și S.C. ACET S.A. la care Consiliul Local are 60% din acțiuni, domnia sa întreabă ce subvenție s-a plătit la S.C. TPL S.A. de la începutul anului.

Dl Primar precizează că în acest an s-au plătit înjur de 30 de miliarde de lei, într-adevăr la S.C. TPL S.A. sunt restanțe, cele aferente acestui an nu s-au plătit, însă municipalitatea a făcut pentru această societate ceea ce nu multe primării fac, respectiv, a luat un credit de 7 milioane de euro pentru 30 de autobuze noi. Pentru S.C. ACET S.A. Primăria a luat un credit de 7 milioane de euro pentru implementarea proiectului ISPA.

Domnia sa atrage atenția asupra importanței problemei termoficării, aceasta nu trebuie politizată, solicită să se voteze pentru a asigura căldura și apa caldă populației.

Dl Girigan apreciază că dl Primar are toate prerogativele legale pentru a plăti în avans a subvenției.

D-na Zarojanu menționează că plata în avans a subvenției este o problemă de interes național care vizează majoritatea comunităților locale, propunerea inițiată reprezintă calea legală pentru a fi acordat un avans furnizorului de energie termică pentru faptul că execuția bugetară este aprobată tot de către Consiliul Local. Există în țară comunități locale unde consilierii locali i-au făcut primarului propunerea de inițiere a unui astfel de proiect de hotărâre pentru a asigura căldura și apa caldă populației.

Dl Milici precizează că consilierii PSD și ALDE nu sunt împotriva furnizării energiei termice, fiecare va vota cum va considera. Amintește că la Pașcani o hotărâre similară a Consiliului Local, pe care consilierii și-au asumat-o s-a finalizat cu doi ani de închisoare cu suspendare. Domnia sa apreciză că potrivit legislației ordonatorul principal de credite poate plăti în avans această subvenție.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

Consola d-lui Crețu nu funcționează și votează de la consola d-lui. Doroftei:

VOT: DA-12

ABȚ-7

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 244 din 30.10.2014 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne / externe în vederea finanțării unor investiții de interes public local - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar informează că s-a finalizat licitația pentru amenajarea Zonei de agrement Tătărași și s-a început organizarea de șantier. Municipalitatea a avut un credit acolo de 10.087.850 lei, s-a licitat cu 6.222.556 lei, practic mai sunt 3.700.000 lei disponibili. Propunerea este de modificare a anexei pentru împrumutul aferent acestui obiectiv - „Zona de agrement Tătărași”, pentru alte două proiecte importante, unul dintre ele aflat în curs de desfășurare în municipiul Suceava, celălalt este la licitație, „Management modem și eficient al iluminatului public în municipiul Suceava” - vor fi schimbate 3.984 de corpuri de iluminat cu lumini tip led - energie verde, deja pe o parte din străzile din Ițcani și Burdujeni Sat s-au montat aceste lămpi. Acest proiect și următorul - Electromobilitatea, sunt proiecte pe fonduri elvețiene, cofînanțarea municipalității fiind de 15%. Pentru proiectul Management modem și eficient al iluminatului public cofînanțarea municipiului Suceava este de 2.876.811 lei, domnia sa propune ca diferența să fie reportată la celălalt proiect care este la licitație, tot pe fonduri elvețiene de 9.888.482,78 lei. Ca atare există acordul de principiu al băncii, dacă Consiliul Local aprobă, domnia sa va merge luni la București la Comisia națională pentru împrumuturi pentru a obține acordul lor în așa fel încât să fie implementate în grafic proiectul de iluminat public și cel de electromobilitate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-19

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Doroftei declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 4 noiembrie 2016 și mulțumește celor prezenți pentru participare.