Hotărârea nr. 98/2016

HOTĂRÂRE ,privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare ,a subsolului Policlinicii Judeţene Suceava, proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava str. Ştefan cel Mare nr. 78

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a subsolului Policlinicii Județene Suceava, proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava str. Ștefan cel Mare nr. 78

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr.10219/25.03.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 10220/25.03.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile OUG 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical,

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, și al.(5),art.45 al (3), art.47, art.49 precum și ale art.123 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă vânzarea prin licitație publică cu strigare a subsolului Policlinicii Județene Suceava proprietate privată a municipiului Suceava situat în Suceava str. Ștefan cel Mare nr. 78.

Spațiul ce face obiectul vânzării este prezentat în tabelul de mai jos și are destinația de activități medicale._________________________________________________________________________________

nr. crt

Elemente de identificare a spațiului

Suprafaț ă utilă cabinet - mp -

suprafață utilă auxiliară (mp)

Suprafața utilă totală (mp)

suprafața desfășurată echivalentă (mp)

Suprafața teren aferentă (mp)

1.

p.c. 4360/L/-1, C.F. Nr. 18120

10,39

6,03

16,42

22,34

5,25

2.

p.c. 4360/LI/-1, C.F. Nr. 18120

11,25

6,53

17,78

23,42

5,5

3.

p.c. 4360/LII/-1, C.F. Nr. 18120

11,65

6,76

18,41

24,35

5,72

4.

p.c.4360/LIII/-1, C.F. Nr. 18120

17,63

10,23

27,86

38,3

9

5.

p.c.4360/LIV/-1, C.F. Nr. 18120

6,39

3,71

10,1

13,67

3,21

6.

p.c.4360/LV/-1, C.F. Nr. 18120

10,25

5,95

16,2

24,47

5,77

7.

p.c.4360/LVI/-1, C.F. Nr. 18120

21,43

12,43

33,86

46,36

10,89

8.

p.c.4360/LVII/-1, C.F. Nr. 18120

11,48

6,66

18,14

25,03

5,88

9.

p.c.4360/LVIII/-1, C.F. Nr. 18120

11,12

6,45

17,57

24,09

5,66

10.

P.C.4360/LVIX/-1, C.F. Nr.

10,91

6,33

17,24

23,55

5,53

18120

TOTAL

122,5

71,08

193,58

265,58

62,41

Art. 2. Spațiul medical dobândit în urma vânzării nu poate fi înstrăinat, închiriat sau folosit de cumpărător pentru alte activități decât în scopul desfășurării activității medicale și/sau activității conexe actului medical.

Art. 3. Prețul de pornire la licitație, caietul de sarcini și condițiile vânzării vor fi stabilite într-o hotărâre ulterioară.

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.Contrasemnează Secreta Jr. IO

ieipiu

UTAC