Hotărârea nr. 96/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către ,Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților - Protopopiatul Suceava – ,Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” Suceava a unui teren în suprafață de 888 mp, ,situat în Suceava, str. Zorilor fn

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților - Protopopiatul Suceava -Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” Suceava a unui teren în suprafață de 888 mp, situat în Suceava, str. Zorilor fn

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava Înregistrata la nr. 10231/25.03.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu Înregistrat la nr.10232/25.03.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

In temeiulprevederilor art.36 al.2, lit.c și art.45, al.3, art.49și art 123 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților - Protopopiatul Suceava - Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” cu sediul în Suceava, strada Zorilor fn a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Zorilor fn, în suprafață de 888 mp, categoria curți construcții, aferent bisericii.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art.2 din HCL nr. 34 din 22.05.1995.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.Contrasemnea Secretar


icipiu IUTAC


Nr. 96 din 31 martie 2016