Hotărârea nr. 95/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către ,Biserica Creștină după Evanghelie “Diakonia” Suceava a unui teren ,în suprafață de 661 mp, situat în Suceava, str. Apeductului fn

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie “Diakonia” Suceava a unui teren în suprafață de 661 mp, situat în Suceava, str. Apeductului fn

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava Înregistrata la nr. 10234/25.03.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 10235/25.03.2016 si Raportul Comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

In temeiul prevederilor art.36 al.2, lit.c și art.45, al.3, art.49 și art 123 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, către Biserica Creștină după Evanghelie “Diakonia” Suceava a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Apeductului fn, în suprafață de 661 mp în vederea amenajării unei parcări aferente bisericii.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.Contrasemnea Secretar Jr. IOA

Nr. 95 din 31 martie 2016