Hotărârea nr. 94/2016

HOTĂRÂRE ,privind acceptarea donației constând în o parcelă de teren în suprafaţă de 580 mp situată în municipiul Suceava, B-dul Sofia Vicoveanca fn

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind acceptarea donației constând în o parcelă de teren în suprafață de 580 mp situată în municipiul Suceava, B-dul Sofia Vicoveanca fn

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 10223/25.03.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 10224/25.03.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.36, al.(9), ale art. 45 al.(2), art.47, art.48 și ale art. 121 al.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se acceptă de către municipiul Suceava, donația domnilor Mandachi loan și Mandachi Jeni cu domiciliul în municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.66, constând în o parcelă de teren în suprafață de 580 mp, situată în municipiul Suceava, B-dul Sofia Vicoveanca fn, identică cu imobilul cu numărul cadastral 48529 dezmembrată din imobilul cu numărul cadastral 48118 în suprafață de 7500 mp, teren afectat de rețeauia stradală propusă în PUZ, conform Certificatului de Urbanism nr. 91 din 01.02.2016.

(2) Donația parcelei de teren menționate în alin.(l) se face de către proprietarii parcelei de teren, respectiv domnii Mandachi loan și Mandachi Jeni, în vederea obținerii autorizației de construire pentru hotel D+P+3E+M cu spații de depozitare la demisol, spații de alimentație publică la parter, camere de cazare la etaje și mansarda și un corp de clădire pentru evenimente, spații de alimentație publică, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente.

Art. 2. Cheltuielile privind perfectarea actului de donație vor fi suportate de către domnii Mandachi loan și Mandachi Jeni, proprietari ai parcelei respective de teren.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va proceda la încheierea și semnarea, în formă autentică, a actului de donație.


Contrasemne/ză

SecretaiMnupicipiu Jr. lOAfitelUTAC

Nr. 94 din 31 martie 2016