Hotărârea nr. 93/2016

HOTĂRÂRE ,privind acceptarea donației constând în o parcelă de teren în suprafaţă de 440 mp ,situată în Suceava, strada Gheorghe Doja

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA


HOTĂRÂRE


privind acceptarea donației constând în o parcelă de teren în suprafață de 440 mp


situată în Suceava, strada Gheorghe Doja


Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 10227/25.03.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 10228/25.03.2016 și Raportul Comisiei economico-fînanciară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.36, al.(9), ale art. 45 al.(2), art.47, art.48 și ale art. 121 al.(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. (1) Se acceptă de către municipiul Suceava, donația domnului Blaga Liviu cu domiciliul în municipiul Suceava, str. Gheorghe Doja nr.127, constând în o parcelă de teren categoria drum în suprafață de 440 mp, identică cu parcela nr.2188/9 situată în municipiul Suceava, str. Gheorghe Doja.


(2) Donația parcelei de teren menționată în alin.(l) se face de către proprietarul


acestei parcele de teren, respectiv domnul Blaga Liviu, în vederea accesului la proprietățile particulare.

Art. 2. Cheltuielile privind perfectarea actului de donație vor fi suportate de către domnul Blaga Liviu, proprietar al parcelei respective de teren.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va proceda la încheierea și semnarea, în formă autentică, a actului de donație.Contrasei


Secret:

Jr.IG^


eaz^K rfunicipiu CIUTAC


Nr. 93 din 31 martie 2016