Hotărârea nr. 92/2016

HOTĂRÂRE ,privind darea în administrare către Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a unui internat din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară – Grup Școlar nr. 3 din Suceava str. Dimitrie Cantemir nr. 5

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare către Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a unui internat din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară - Grup Școlar nr. 3 din

Suceava str. Dimitrie Cantemir nr. 5

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava Înregistrata la nr. 10217/25.03.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu Înregistrat la nr. 10218/25.03.2016 si Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în temeiul prevederilor art.36 al.2, lit.c și art.45, al.3, art.49 și art 123 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă darea în administrare a unui bun imobil proprietate publică a municipiului Suceava, de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară - Grup Școlar nr. 3 -Internatul nr. 2 - din Suceava str. Dimitrie Cantemir nr. 5 către Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, în scopul folosirii ca internat universitar.

Preluarea imobilului se face prin proces verbal de predare primire.

Art. 2. Dreptul de administrare a bunului menționat mai sus se constituie începând cu data de 01.07.2016 timp de 25 de ani.

Art. 3.a) Administratorul răspunde de folosirea imobilului conform scopului prevăzut la Art. 1, fiind totodată răspunzător de paza și integritatea bunurilor predate și a persoanelor aflate în incinta internatului.

  • b) Administratorul răspunde de integritatea și exploatarea funcțională normală a imobilului dat în administrare.

  • c) Administratorul își montează contoare și încheie contracte cu furnizorii de utilități respectiv pentru energie electrică, telefonie, internet, cu S.C. ACET S.A. pentru furnizarea de apă rece, caldă și cu S.C. Thermonet S.R.L. pentru agentul termic, plătind utilitățile consumate.

Art. 4. Se aprobă forma contractului de dare în administrare a imobilului menționat la Art. 1.

în cazul în care administratorul nu respectă clauzele contractuale, contractul de administrare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate.

Schimbarea destinației totale sau parțiale a imobilului ce face obiectul contractului de dare în administrare duce la rezilierea acestuia.

Art. 5. Prevederile j)j,ezejitei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul ' iâlitat&xContra Secret Jr.I


mnează icipiu


CIUTAC

Nr. 92 din 31 martie 2016