Hotărârea nr. 90/2016

HOTĂRÂRE ,pentru aprobarea concesionării suprafeţei de 11,6 mp teren proprietatea municipiului, reprezentand extinderea balconului existent, aferent apart. nr. 3 de la parterul blocului de locuinţe nr. 1, scara A, str. Aleea Nucului, nr. 1 şi intrarea în legalitate a lucrarii de construire executata,Solicitant: IRENE’S TRAVEL SRL

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE pentru aprobarea concesionării suprafeței de 11,6 mp teren proprietatea municipiului, reprezentând extinderea balconului existent, aferent apart. nr. 3 de la parterul blocului de locuințe nr. 1, scara A, str. Aleea Nucului, nr. 1 și intrarea în legalitate a lucrării de construire executata

Solicitant: IRENE’S TRAVEL SRL

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei înregistrată cu nr. 9966/24.03.2016, Raportul Serviciului urbanism nr. 9967/24.03.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului.

In temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, ale art. 59, alin. (3) din Ordinul nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, ale HGR nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism și ale Planului Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul Local de Urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(3), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă concesionarea suprafeței de 11,6 mp teren proprietatea municipiului, identic cu parcela cu nr. cadastral 47919, reprezentând extinderea balconului existent, aferent apart. nr. 3 de la parterul blocului de locuințe nr. 1, scara A, str. Aleea Nucului, nr. 1 și intrarea în legalitate a lucrării de construire executata.

Solicitant: IRENE’S TRAVEL SRL (cerere nr. 22387/24.07.2015)

Art.2 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce launjeipiu

TAC


PREȘEDINTE/DE țȘE LUCIAN H

Nr. 90 din 31 martie 2016