Hotărârea nr. 9/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ,ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului ,“REABILITAREA ZONEI CENTRALE A MUNICIPIULUI SUCEAVA PRIN REABILITARE PIETONAL, STRAZI SI ILUMINAT”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului “REABILITAREA ZONEI CENTRALE A MUNICIPIULUI SUCEAVA PRIN REABILITARE PIETONAL, STRĂZI SI ILUMINAT”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 1652/20.01.2016, Raportul Serviciului de Integrare europeană și strategii de dezvoltare nr. 1653/20.01.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară,

în conformitate cu prevederile Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „d”, art. 45, alin. 1, art. 47 și art. 49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului „Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi si iluminat” finanțat în cadrul PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ -PNDL coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Indicatorii tehnico-economici sunt prevăzuți în anexa ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretar/hiunicipiu

Jr. IOAN CIUTAC