Hotărârea nr. 88/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire bloc de locuințe P+4E+M1+M2, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată,Solicitant: BĂDĂLUȚĂ VIORICA

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism

PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire bloc de locuințe P+4E+M1+M2, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată

Solicitant: BĂDĂLUȚĂ VIORICA

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei înregistrată cu nr. 9703/22.03.2016, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 9704/22.03.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului.

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, art.2 alin.(2), Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l a) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime P+4E+M1+M2, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1164 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 39971, situat în intravilanul municipiului pe strada Gheorghe Doja fn.

Indicatori urbanistici: POT propus= 41%;

CUT propus= 2,86;

Solicitant: BĂDĂLUȚĂ VIORICA (cerere nr.34609/25.11.2015)

b) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu va fi de 3 ani de la data aprobării.

Art.2 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va duce la