Hotărârea nr. 87/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire locuință, împrejmuire și racorduri/ branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, ,pe teren proprietate privată,Solicitant: SAVUȚA MARIA

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire locuință, împrejmuire și racorduri/ branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată Solicitant: SAVUȚA MARIA

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vederea Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei înregistrată cu nr. 9012/17.03.2016, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 9013/17.03.2016 și Raportul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului.

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, art.2 alin.(2), Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 și art. 49 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l a) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință, cu regim de înălțime D+P+M, împrejmuire și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 482 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 31303, situat în intravilanul municipiului pe strada Petre Comămescu nr. 28, zona Tătărași.

Indicatori urbanistici: POT propus=28,59%; POT max=30%

CUT propus= 0,81; CUT max=0,9

Solicitant: SAVUȚA MARIA (cerere nr.2879/28.01.2016)

b) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu va fi de 3 ani de la data


aprobării.

Art.2 Primarul m prevederile prezentei hlufc'Suc^ava, prjn serviciile de specialitate, va duce la îndeplinireContrasenfncază Secretar Jr.IOnicipiu

CIUTAC


Nr. 87 din 31 martie 2016