Hotărârea nr. 86/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii ,„Modificare instalatii hidromecanice de stins incendii la Cinema Modern-Centrul Cultural al Municipiului Suceava”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modificare instalații hidromecanice de stins incendii la Cinema Modern-Centrul Cultural al Municipiului Suceava”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive Primarului municipiului Suceava nr.9554/22.03.2016, Raportul Biroului Investiții nr. 9555/22.03.2016 și Raportul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 3, art. 47 si art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții „Modificare instalații hidromecanice de stins incendii la Cinema Modern-Centrul Cultural al Municipiului Suceava”.

Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modificare instalații hidromecanice de stins incendii la Cinema Modern-Centrul Cultural al Municipiului Suceava”, prezentați în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire


Contrasemnează

Secreta^Mnunitipiu

Jr. IQĂMnUTAC

Nr. 86 din 31 martie 2016