Hotărârea nr. 85/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii,„Reabilitarea monumentului ecvestru Ștefan cel Mare, municipiul Suceava,,județul Suceava”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea monumentului ecvestru Ștefan cel Mare, municipiul Suceava, județul Suceava”

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr.9577/22.03.2016, Raportul Biroului Investiții nr. 9578/22.03.2016 și Raportul Comisiei economico-fmanciare, juridică si disciplinară;

In conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit.”d”, art. 45, alin. 3, art. 47 si art. 49 din Legea 215/2001 privind administrația publica locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții "Reabilitarea monumentului ecvestru Ștefan cel Mare, municipiul Suceava, județul Suceava".

Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului" Reabilitarea monumentului ecvestru Ștefan cel Mare, municipiul Suceava, județul Suceava", prezentați în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Contrasemnează Secretar Jr.IOitipiu IUTAC