Hotărârea nr. 84/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activităţii de transport, distribuţie şi furnizarea energiei termice pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat începând cu 1aprilie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activității de transport, distribuție și furnizarea energiei termice pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat începând cu laprilie 2016

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 35612/07.12.2015, Raportul Direcției Generale Tehnice și de Investiții înregistrat cu nr. 35613/07.12 .2015 și Raportul Comisiei economico-fmanciare juridice și disciplinare;

Având în vedere art. 43 alin. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. (a), și lit. (c), art. 45, alin. 2 art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă tarifele pentru alte servicii complementare activității de transport, distribuție și furnizarea energiei termice pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat începând cu 1 aprilie 2016, conținute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate și SC THERMONET SRL Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemufează SecretaFmumcipiu Jr. IOM 2IUTAC

Nr. 84 din 31 martie 2016

SC THERMONET SRL SUCEAVA

ANEXA 1


CENTRALIZATOR TAXE SI TARIFE APLICATE DE SC THERMONET SRL SUCEAVA - martie 2016

Nr.

Crt.

Denumire tarif

Total fara TVA

Observații

1

Branșare (branșamente noi) sau reconectare încălzire un apartament

26.71

cca 3 mc apă umplere cu 6.04 lei/mc

2

Branșare (branșamente noi) sau rebranșare încălzire la imobile, CP sau P+4, cu racord Dn 15-Dn 50 inclusiv

69.85

cca 3 mc apă umplere cu 6,04 lei/mc

3

Branșare (branșamente noi) sau rebranșare încălzire la imobile P+8, P+10, cu racord Dn 50-Dn 100 inclusiv

108.87

cca 8 mc apa umplere cu 6,04 lei/mc

4

Branșare (branșamente noi) sau rebranșare încălzire la imobile cu racord Dn > 100, inclusiv rețele de transport

140.18

cca 12 mc apă umplere sau recalculat in funcție de volumul de circuitului, cu 6,04 lei/mc

5

Branșare (branșamente noi) sau rebranșare acm apartament

19.78

6

Branșare (branșamente noi) sau rebranșare acm la CP sau P+4, cu racord < 1 1/2"

51.73

7

Branșare (branșamente noi) sau rebranșare acm la P+8, P+10, cu racord > 1 1/2"

56.52

8

întocmire documentații și verificare debranșări / deconectări

72.59

9

Debranșare de la încălzire un calorifer cu Srad < 2,5 mp rad

19.78

fără taxă de golire

10

Debranșare de la încălzire un calorifer cu Srad < 2,5 mp rad, cu efectuarea lucrărilor

63.71

cu efectuarea lucrărilor, fără taxă de golire

11

Debranșare de la încălzire la CP sau P+4

51.73

fără taxă de golire

12

Debranșare de la încălzire la P+8, P+10

59.71

fără taxă de golire

13

Debranșare de la acm la CP sau P+4, cu racord < 1 1/2"

42.14

14

Debranșare de la acm P+8, P+10, cu racord > 1 1/2"

46.93

15

Măsurători a suprafeței radiante pt. un corp de încălzire

6.20

16

Măsurători a suprafețelor radiante pt. un apartament

24.89

inclusiv conducte de distribuție interioara

17

Măsurători a suprafețelor radiante pt. o CP cu       racord 1 1/4"

29.68

inclusiv conducte de distribuție interioara

18

Măsurători a suprafețelor radiante pt. o CP cu       racord > 1 1/4"

34.47

inclusiv conducte de distribuție interioara

19

Măsurători a suprafețelor radiante la ag. economici cu 1-20 calorifere

75.69

inclusiv conducte de distribuție interioara

20

Măsurători a suprafețelor radiante la ag. economici cu 21-50 calorifere

115.63

inclusiv conducte de distribuție interioara

21

Măsurători a suprafețelor radiante la ag. economici cu 51-100 calorifere

171.54

inclusiv conducte de distribuție interioara

22

Măsurători a suprafețelor radiante la ag. economici cu peste 100 calorifere

259.40

inclusiv conducte de distribuție interioara

23

Constatare funcționare instalații de încălzire interioare la CP sau scări P+4

13.39

24

Constatare funcționare instalații de încălzire interioare la scări P+8 - P+10

19.78

25

Constatare funcționare instalații de acm interioare la CP sau scări P+4

13.39

26

Constatare funcționare instalații de acm interioare la scări P+8 - P+10

19.78

27

Golire instal. încălzire la CP si clădiri P - P+4E

120.45

cca 7 mc apa umplere, cu 6,04 lei/mc + 0,35 Gcal cu 149,581ei/Gcal

28

Golire instal. încălzire la clădiri P+8E - P+10E

154.97

cca 10 mc apa umplere, cu 6,04 lei/mc+ 0,5 Gcal cu 149,581ei/Gcal

29

Sigilări bucle măsură

24.20

30

Demontare si montare contori energie termică

45.75

31

întocmire documentație montare contori energie termica

201.89

32

întocmire avize trasare rețele

64.52

tarif pt. un format A4,sc. 1:500