Hotărârea nr. 83/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea Strategiei de asigurare a energiei termice,în sistem centralizat în municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de asigurare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 5609/18.02.2016, Raportul Direcției Generale Tehnice și de Investiții înregistrat sub nr. 5610/18.02.2016, Raportul Comisiei economico-financiare juridice și disciplinare și Raportul Comisiei de servicii publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, ale Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, ale art. 6 din HG nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 119/2000 privind utilizarea eficientă a energiei termice cu completările și modificările ulterioare și ale HG nr.882/2004 cu privire la aprobarea Strategiei naționale privind alimentarea cu energie termică a localităților;

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. 2, lit.d, alin.6 pct.14, art. 45 alin 1 , art.47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă „Strategia de asigurare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava”, conținută în Anexa nr. 1 care face parte integrată din hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează

SecretarlmjjMtlpiu

Jr. lOABTCIUTAC

Nr. 83 din 31 martie 2016