Hotărârea nr. 82/2016

HOTĂRÂRE ,privind modul de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere ,a copiilor ce frecventează Creşa Nr.1 Suceava

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind modul de calcul a contribuției lunare de întreținere a copiilor ce frecventează Creșa Nr.l Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 9947/24.03.2016, Raportul Biroului Finanțare învățământ și încasări directe înregistrat sub nr. 9948/24.03.2016 și Adresa Creșei Nr. 1 Suceava nr. 498/23.02.2016 înregistrată la Primăria municipiului Suceava cu nr. 6225/23.02.2016;

Având în vedere prevederile art.9 din Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 70 alin. (1), art. 71 alin. (1) și art 72 din H.G. nr. 1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

în temeiul art.36, alin 2, lit b; art.45, alin 2; art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa în cuantum de 970,83 lei/copil/lună.

Art.2 Valoarea contribuției zilnice de întreținere se stabilește prin aplicarea cotelor procentuale și nu va depăși 20% din costul mediu de întreținere, după cum urmează:

Venit mediu brut lunar cumulat părinte/reprezentant legal

Număr copii

Cota procentuală contribuție părinți

Contribuția în lei/zi

Peste 700 lei

Un copil

20%

9,20

2 sau mai mulți copii

10%

4,60

între 225-699 lei

Un copil

10%

4,60

2 sau mai mulți copii

5%

2,30

Art.3 Cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 33/2015.


Art.4 Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și Creșa Nr. 1 Suceava vor duce la înd^plmfPK:.prgvederile prezentei hotărâri.
Contrasemnează Secreta Jr. IOAicipiu IUTAC


Nr. 82 din 31 martie 2016