Hotărârea nr. 81/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia ,elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 9945/24.03.2016, Raportului Biroului Finanțare învățământ preuniversitar de stat înregistrat sub nr.9946/24.03.2016;

în baza dispozițiilor Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.105, alin.2 din Legea nr.1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011;

în temeiul art.36, alin 2, lit b; art.45, alin 2; art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă pentru anul 2016 un număr de 874 burse școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Suceava, după cum urmează:

  • a) burse de performanță - 36;

  • b) burse de merit - 668;

  • c) burse de studiu - 39;

  • d) burse de ajutor social -131.

(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

Art.2. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat în conformitate cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și unitățile școlare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Contrase Secretar m Jr. IOAN

ză iciniu AC


Nr. 81 din 31 martie 2016