Hotărârea nr. 80/2016

HOTĂRÂRE ,privind scutirea de impozite pe anul fiscal 2016,în cazul furnizorilor de servicii sociale

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind scutirea de impozite pe anul fiscal 2016 în cazul furnizorilor de servicii sociale

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 10177/25.03.2016, Raportul Serviciului Fiscalitate Persoane Juridice nr. 10178/25.03.2016;

în conformitate cu prevederile art. 456, alin. (2), lit. c) și art. 464, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

în temeiul prevederilor art. 27, art. 36 alin (2) lit. (b) și alin (4) lit (e), art. 45 alin(2) lit. (a), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și de la plata impozitului/taxei pe teren pe anul fiscal 2016 pentru clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea cu titlu gratuit de servicii sociale de către organizații neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

Art. 2. Contribuabilii care solicită scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și pe teren în condițiile prezentei hotărâri, trebuie să facă dovada că terenurile și clădirile ce fac obiectul scutirii sunt puse la dispoziție și utilizate pentru furnizarea cu titlu gratuit de servicii sociale în condițile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin aparatul său de specialitate.


Contrasemnează Secretarjmuticipiu Jr. IOANZEIUTAC

Nr. 80 din 31 martie 2016