Hotărârea nr. 8/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al ,S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, pentru anul 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, pentru anul 2016

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrată sub nr. 2027/22.01.2016, Raportul Serviciului autorizare activități comerciale nr. 2028/22.01.2016, Raportul Comisiei economico-financiare, juridice, disciplinare și al Comisiei de servicii publice;

Având în vedere adresa S.C. Transport Public Local S.A. Suceava nr. 114/12.01.2016, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 10/13.01.2016;

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) punct 14 și al art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2016, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

OVIDIU DdRhETEI t\!

Contrasemnează Secretar/mjifncipiu Jr. lOAftrCIUTAC


Nr. 8 din 28 ianuarie 2016