Hotărârea nr. 78/2016

HOTĂRÂRE ,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Casa de Cultură a Studenţilor din Municipiul Suceava

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 10.212/25.03.2016, Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 10.213/25.03.2016 și Raportul Comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “e”, art.45 al (2) lit. f, art. 47, art. 49;

în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f”, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava cu sediul în Suceava, str. Universității nr. 13 CIF 33723470, reprezentată prin dl. lanoș Valentin în calitate de Director în vederea utilizării spațiilor din incinta Centrului Cultural Bucovina

(2) Contribuția părților în această asociere va fi după cum urmează:

  • (a) Contribuția Municipiului Suceava constă în :

pune la dispoziție spațiile din incinta Centrului Cultural Bucovina în vederea organizării și desfășurării activităților cultural educative.

  • (b) Contribuția Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava constă în : promovarea Municipiului Suceava cu ocazia tuturor activităților cultural educative

inițiate și desfășurate;

menționarea Municipiului Suceava ca partener în toate materialele promoționale/informative editate/difuzate;

Art. 2 Se aprobă contractul de asociere prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.

Nr. 78 din 31 martie 2016