Hotărârea nr. 77/2016

HOTĂRÂRE ,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Fundaţia Evanghelică de Binefacere ,a Nevăzătorilor din România „ORBUL BARTIMEU” Suceava

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, prirnsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România „ORBUL BARTIMEU” Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată cu nr. 8443/14.03.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget înregistrat cu nr. 8444/14.03.2016 și Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f”, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România „ORBUL BARTIMEU” Suceava, pentru perioada 01.04.2016 - 31.08.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul „Club social pentru copii și tineri cu deficiențe de vedere în scopul integrării lor în societate”, care se va desfășura la sediul fundației.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 50.000 lei.

Art. 3 Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului Suceava prin serviciile de specialitate.


Contrasemnează

Secretaftmunicipiu Jr. IOAWCÎUTAC

Nr. 77 din 31 martie 2016