Hotărârea nr. 75/2016

HOTĂRÂRE ,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociaţia „Promotorii Bucovinei” Suceava

t MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Promotorii Bucovinei” Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr. 8439/14.03.2016 și Raportul Biroului Buget înregistrat la nr. 8440/14.03.2016 și Raportul Comisiei economic - financiară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.35, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 , lit. “e”, alin.7 lit. “a”, art.45, alin.2 lit. “f”, art.47 și art.49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Promotorii Bucovinei” Suceava, pentru perioada 01.04.2016 - 05.05.2016, în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul „Festivalul de Teatru în limba română pentru copii și tineret, ediția a X-a, 2016”, care va avea loc în incinta Teatrului Municipal „Matei Vișniec”.

Art.2. Contribuția Municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 40.000 lei.

Art.3. Se aprobă contractul de asociere în forma prezentată în anexa la prezenta hotărâre și se mandatează Primarul Municipiului Suceava în vederea semnării acestuia.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Municipiului


Contrasemnează Secretarjmnriicipiu Jr. lOAWIUTAC

Nr. 75 din 31 martie 2016