Hotărârea nr. 71/2016

HOTĂRÂRE ,privind transformarea unor posturi şi actualizarea statului de funcţii pentru,Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor, a Direcţiei Generale a Domeniului Public, a Direcţiei Administraţia Pieţelor şi Primăriei municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor posturi și actualizarea statului de funcții pentru Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor, a Direcției Generale a Domeniului Public, a Direcției Administrația Piețelor și Primăriei municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Suceava înregistrată sub nr. 8.503/14.03.2016, Raportul cu nr. 8.504/14.03.2016 al Serviciului resurse umane și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. III din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 107 alin. (2) lit. a) și lit. b) din Legea nr.188 /1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și prevederile OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și alte măsuri fiscal-bugetare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit.b), art.45 alin.(l) și art.47 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. La nivelul Direcției Municipale de Evidență a Persoanelor se aprobă:

  • - transformarea unui post - funcție publică vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional principal din structura de personal a Serviciului de Stare Civilă, în funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului de Stare Civilă;

Art.2. La nivelul Direcției Generale a Domeniului Public se aprobă:

  • - transformarea postului de mecanic, treapta III din structura de personal a Atelierului, întreținere, reparații în post de sudor treapta I în cadrul aceleeași structuri;

Art.3. La nivelul Direcției Administrația Piețelor, se aprobă:

  • a) mutarea postului de inspector de specialitate și ocupantul acestuia din structura de personal a Pieței agroalimentare centrale, la structura de personal al Complexului Comercial „Bazar”;

  • b) mutarea postului vacant de casier din structura de personal al Pieței agroalimentare Burdujeni în structura de personal a Biroului investiții, reparații și administrativ;

  • c) transformarea postului de casier din structura de personal al Biroului investiții, reparații și administrativ în post de inspector de specialitate debutant în cadrul aceluiași birou;

  • d) mutarea postului de casier din structura de personal -Parcarea auto - Magazin Bucovina și ocupantul acestuia la structura de personal al Pieței agroalimentare Burdujeni;

Art.4. La nivelul Primăriei Municipiului Suceava, se aprobă:

  • - transformarea unui post - funcție publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional, debutant în cadrul Serviciului urmărire și executare silită - Direcția buget, contabilitate și fiscalitate, în funcție publică vacantă de referent, clasa III, gradul profesional superior - Serviciul urmărire și executare silită - Direcția buget, contabilitate și fiscalitate;

Art.5. Potrivit art.1-4 se aprobă, în formă actualizată statul de funcții al Direcției Municipale de Evidență a Persoanei, statul de funcții al Direcției Generale a Domeniului Public, al Direcției Administrația Piețelor și Primăriei municipiului Suceava, conform anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul municipiului Suceava, prin Serviciul resurse umane, Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor, Direcția Generală a Domeniului Public și Direcția Administrația Piețelor, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


TA BIlA


Contrasemnează

Secretainmjnkipiu

Jr. lOAMTIUTAC

Nr. 71 din 18 martie 2016