Hotărârea nr. 70/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ,pentru anul 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 8.468/14.03.2016, Raportul Serviciului resurse umane înregistrat sub nr. 8.469/ 14.03.2016 și Raportul Comisiei economice-financiare, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici și ale Ordinului nr.7660/2006 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și alin.(3) lit. b) și ale art.45 al.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 conform


anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • - Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Suceava

  • - Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor Suceava.

Art.2. Oganizarea concursurilor/examenelor de recrutare/promovare în domeniul


(2) Planul de ocuparea a funcțiilor publice pentru anul 2016 este întocmit centralizat - la nivelul primarului rriunicipiului Suceava și cuprinde funcțiile publice din: funcțiilor publice se va face cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare la data inițierii concursurilor/examenelor.

Art.3. Primarul municipiului Suceava prin Aparatului său de Specialitate și Direcția


Municipală de Evidență a Persoanelor Suceava, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarmtfnicipiu

Jr. IOANTIUTAC


Nr. 70 din 18 martie 2016