Hotărârea nr. 7/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava ,pe anul 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 37937/31.12.2015, Raportul Direcției de Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. 37938/31.12.2015 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;

în temeiul art.36, alin.2, lit.b, pct.4, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2016, cuprins în anexele 1-10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Cheltuielile prevăzute în Bugetul General Centralizat pe anul 2016 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art. 3 Primarul municipiului Suceava prin Direcția de Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

/f -

Z/O

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA OVIDIU DpRpFTEI J \/        e'Contras Secret Jr.IO


Nr. 7 din 28 ianuarie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

NR. So 5 DIN ' o |I


APROBAT

Ordonatorul principaf de credite

' - PRIMAR ION LUNGU"'’

PROGRAMUL                       ' ’  ~           \

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2016 CU FINANȚARE INTEGRALA SAU PARTIALADELA BUGET

^//ex4-

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investiții (data inccpcrii-an/trim;nr.si data acord M.F. si a aprobării documentației de investiții

Valoarea totala

Valoarea totala actualizata

Propuneri 2016

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2016

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56

520.S40.148

520.840.148

148.030.177

0

0

61.787.791

51.155.386

0

35.087.000

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

367.817.304

367.817.304

75.054.721

0

0

15.219.335

49.748.386

0

10.087.000

B.LUCRĂRI NOI

138.610.218

138.610.218

58.562.830

0

0

33.358.830

204.000

0

25.000.000

C.Achiziții dc bunuri si alte cheltuieli

14.412.626

14.412.626

14.412.626

13.209.626

1.203.000

CAP.51.02. AUTORITĂȚI EXECUTIVE

TOTAL, din care:

738.420

738.420

738.420

0

738.420

0

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

738.420

738.420

738.420

738.420

CAP.61.02.ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

TOTAL, din care:

2.651.900

2.651.900

2.598.900

0

2.598.900

0

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

80.000

80.000

27.000

27.000

B. LUCRĂRI NOI

1.760.000

1.760.000

1.760.000

1.760.000

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

811.900

811.900

811.900

811.900

CAP.65.02.ÎNVĂȚÂMÂNT

TOTAL, din care:

44.058.750

44.058.750

21.304.280

17.512.990

3.791.290

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

30.613.030

30.613.030

7.858.560

4.067.270

3.791.290

B. LUCRĂRI NOI

10.945.830

10.945.830

10.945.830

10.945.830

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

2.499.890

2.499.890

2.499.890

2.499.890

0

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investiții (data inceperii-an/trim;nr.si data acord M.F. si a aprobării documentației de investiții

Valoarea

totala

Valoarea totala actualizata

Propuneri 2016

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2016

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56

CAP.65.02.ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMĂRIE

TOTAL, din care:

25.619.100

25.619.100

191.290

191.290

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

25.619.100

25.619.100

191.290

191.290

B. LUCRĂRI NOI

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

CAP.65.02.ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRE BUGETARE

TOTAL, din care:

18.439.650

18.439.650

21.112.990

17.512.990

3.600.000

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

4.993.930

4.993.930

7.667.270

4.067.270

3.600.000

B. LUCRĂRI NOI

10.945.830

10.945.830

10.945.830

10.945.830

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

2.499.890

2.499.890

2.499.890

2.499.890

CAP.66.02. SĂNĂTATE

TOTAL, din care:

24.800

24.800

24.800

24.800

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

24.800

24.800

24.800

24.800

CAP.67.02.ÎNTREȚINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

TOTAL, din care:

94.657.279

94.657.279

46.470.992

0

9.497.992

1.886.000

0

35.087.000

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

13.584,946

13.584.946

13.512.059

0

1.539.059

1.886.000

0

10.087.000

B. LUCRĂRI NOI

77.088.400

77.088.400

28.975.000

0

3.975.000

0

0

25.000.000

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

3.983.933

3.983.933

3.983.933

3.983.933

CAP 68.02. ASI GURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TOTAL, din care:

43.500

43.500

43.500

43.500

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

C.Achiziții de bunuri si alte chelt.

43.500

43.500

43.500

43.500

CAP. 70.02. LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL, din care:

75.164.325

75.164.325

39.214.894

0

0

12.150.056

27.064.838

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

36.903.700

36.903.700

29.615.257

0

0

2.754.419

26.860.838

0

B. LUCRĂRI NOI

34.357.988

34.357.988

5.697.000

0

0

5.493.000

204.000

0

0

C.Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

3.902.637

3.902.637

3.902.637

3.902.637

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investirii (data inceperii-an/trim;nr.si data acord M.F. si a aprobării documentației de investiții

Valoarea

totala

Valoarea

totala actualizata

Propuneri 2016

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2016

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56

CAP.74.02. PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL, din care :

192.680.700

192.680.700

3.240.137

0

200.000

3.040.137

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

192.280.700

192.280.700

3.040.137

0

0

3.040.137

0

0

B. LUCRĂRI NO!

400.000

400.000

200.000

200.000

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

CAP.80.02. ACȚIUNI GENERALE, ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

TOTAL, din care :

1.203.000

1.203.000

1.203.000

0

0

1.203.000

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

B. LUCRĂRI NOI

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

1.203.000

1.203.000

1.203.000

1.203.000

CAP.81.02. COMBUSTIBIL SI ENERGIE

TOTAL, din care :

24.500.000

24.500.000

5.667.587

0

5.667.587

0

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

20.000.000

20.000.000

1.167.587

1.167.587

0

B. LUCRĂRI NOI

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

0

C, Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

CAP.84.02. TRANSPORTURI

TOTAL, din care :

85.117.474

85.117.474

27.523.667

0

13.353.546

14.170.121

0

0

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

74.354.928

74.354.928

19.834.121

5.664.000

14.170.121

0

0

B. LUCRĂRI NOI

9.558.000

9.558.000

6.485.000

0

6.485.000

0

0

0

C. Achiziții de bunuri si alte cheltuieli

1.204.546

1.204.546

1.204.546

1.204.546

CAP. 61.02.A Lucrări în continuare

Total, din care:

80.000

0

27.000

27.000

0

0

0

1

Instalare sistem centralizat detectare, semnalizarea începuturilor de incendii pentru sediul primăriei Burdujeni (conf.Ord. M.A.I. 163/2007)

80.000

27.000

27.000

61.02.05. siguranță națională

80.000

27.000

27.000

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investiții (data inceperii-an/trim;nr.si data acord M.F. si a aprobării documentației de investiții

Valoarea

totala

Valoarea

totala actualizată

Propuneri 2016

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2016

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56

CAP. 61.02.B Lucrări noi

Total, din care:

1.760.000

0

1.760.000

1.760.000

0

0

0

1

Instalare sistem centralizat detectare, alarmare, avertizare, semnalizare de urgență a începuturilor de incendii pt.sediul primăriei Suceava și sisteme de siguranță (conf.Hot. 1425/2006 art. 15(1) pct.16, respectiv conf.Ord.M.A.I. 163/2007)

80.000

80.000

80.000

61.02.05. siguranță națională

80.000

80.000

80.000

1

Instalație de stins incendiu în Comlexul Comercial Bazar

1.500.000

1.500.000

1.500.000

2

Remiză PSI Complexul Comercial Bazar

180.000

180.000

180.000

61.02.05. siguranță națională piață

1.680.000

1.680.000

1.680.000

Cap. 65.02.A. - Lucrări în continuare Primărie

Total, din care:

25.619.100

25.619.100

191.290

0

0

191.290

1

Campus Școlar la Liceul cu Program Sportiv

17.899.800

17.899.800

88.435

88.435

2

Extindere și refuncționare Sală de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare

7.719.300

7.719.300

102.855

102.855

Total 04.02

25.619.100

25.619.100

191.290

0

191.290

Cap. 65.02.A. - Lucrări în continuare Centre bugetare

Total, din care:

4.993.930

4.993.930

7.667.270

0

4.067.270

3.600.000

1

GPP nr. 1 Gulliver- mansardă

500.000

500.000

20.000

20.000

2

GPN Obcini - scară evacuare pentru incendii

85.000

85.000

85.000

85.000

3

Șc.gimnazială nr.l - reabilitare curte acces și curte interioară

45.470

45.470

45.470

45.470

4

Șc.gimnazială nr.l - lucrări de înlocuire învelitoare tablă la grădinița Pinochio

36.180

36.180

36.180

36.180

5

Șc.gimnazială nr.3 - montat pardoseală elastică în sala de sport

112.000

112.000

95.730

95.730

6

Șc. gimnazială Jean Bart - lărgire hol parter acces elevi școală + PT

75.000

75.000

75.000

75.000

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investiții 'data inceperii-an/trim;nr.si data acord M.F. si a aprobării documentației de investiții

Valoarea totala

Valoarea totala actualizata

Propuneri 2016

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2016

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56

7

Șc.gimnazială nr.6 - izolare termică școală nouă+PT

90.000

90.000

10.520

10.520

8

Șc.gimnazială nr.6 — tâmplărie școală

11.000

11.000

11.000

11.000

9

Șc.gimnazială nr.6 - gard teren sport și trotuare

90.000

90.000

90.000

90.000

10

Șc.gimnazială nr.6 - izolare termică fațadă GPN10

30.000

30.000

30.000

30.000

11

Șc.gimnazială nr,8 - pavaj/ asfaltare curte interioară școală

190.000

190.000

123.370

123.370

12

Șc.gimnazială Ion Creangă - schimbare tâmplărie casele scărilor și hol central

120.100

120.100

72.910

72.910

13

Șc.gimnazială Miron Costin - reabilitare acoperiș școală corp B

450.000

450.000

450.000

450.000

14

Colegiul tehnic Petru Mușat - reabilitare centrală termică

179.280

179.280

179.280

179.280

15

Colegiul tehnic Al.I.Cuza- anvelopare corp clădire școală veche

100.000

100.000

100.000

100.000

16

Colegiul tehnic de industrie alimentară - înlocuire tâmplărie cu ferestre termopan la căminul 1

30.950

30.950

30.950

30.950

17

Colegiul economic Dimitrie Cantemir - rebilitare acoperiș școală

495.000

495.000

495.000

495.000

18

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - reabilitare teren sport

60.000

60.000

60.000

60.000

19

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu — reabilitare acoperiș

254.000

254.000

63.000

63.000

20

Liceul cu program sportiv — modernizare grupuri sanitare

130.000

130.000

83.910

83.910

21

Campus Școlar la Liceul cu Program Sportiv

17.899.800

17.899.800

2.200.000

2.200.000

22

Extindere și refuncționare Sală de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare

7.719.300

7.719.300

1.400.000

1.400.000

23

Colegiul Național Petru Rareș - Centrul de documentare informare și corp laboratoare

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

24

Colegiul național Mihai Eminescu - reabilitare modernizare și extindere grădiniță

288.000

288.000

288.000

288.000

25

Colegiul național Mihai Eminescu — înlocuire tâmplărie din lemn cu tâmplărie PVC și geam termopan

221.950

221.950

221.950

221.950

Total

4.993.930

4.993.930

7.667.270

4.067.270

3.600.000

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investiții (data inceperii-an/trim;nr.si data acord M.F. si a aprobării documentației de investiții

Valoarea totala

Valoarea totala actualizata

Propuneri 2016

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2016

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56

Cap. 65.02.B. - Lucrări noi Centre bugetare

Total, din care:

10.945.830

0

10.945.830

0

10.945.830

1

GPP Gulivcr GPP ABC - placarea gardului la cele două unități

65.000

65.000

65.000

2

GPN Țăndărică - lucrări construcții în vederea obținerii autorizației ISU

201.910

201.910

201.910

x-

3

GPN Obcini - mansardare grădiniță + PT

120.000

120.000

120.000

4

GPP Așchiuță- amenajare loc dejoacă

70.000

70.000

70.000

5

GPP 1-2-3 - extindere sală materiale GPN Norocel

50.000

50.000

50.000

6

GPP Prichindelul - proiectare și montare sistem de detecție incendii

50.000

50.000

50.000

7.

Șc.gimnazială nr.l - reabilitare curte interioară șc. 1

10.000

10.000

10.000

8

Șc.gimnazială nr.l - sală sport

800.000

800.000

800.000

9

Șc.gimnazială nr. 1 — PT mansardare școală

135.000

135.000

135.000

10

Șc.gimnazială nr.3 - termoizolație clădire bazin înot

95.000

95.000

95.000

11

Șc.gimnazială nr.3 - modernizare vestiare și grupuri sanitare bazin înot și sală sport            >

149.100

149.100

149.100

12

Șc.gimnazială nr.4 — sală sport+PT

1.070.000

1.070.000

1.070.000

13

Șc.gimnazială nr.4 - anvelopare parțială clădire școală

51.0.00

51.000

51.000

14

Șc.gimnazială nr.4 - reabilitare scară exterioară acces elevi

17.000

17.000

17.000

15

Șc.gimnazială nr.4 - reabilitare gard școală

21.400

21.400

21.400

16

Șc.gimnazială nr.4 - amenajare parcare în curtea interioară

18.000

18.000

18.000

17

Șc. gimnazială Jcan Bart - sală lectură etaj

80.000

80.000

80.000

18

Șc.gimnazială nr.6 - PT grădiniță nouă

25.000

25.000

25.000

19

Șc.gimnazială nr.6 — canalizare izolare și trotuare anexa

10.000

10.000

10.000

20

Șc.gimnazială nr.6 - temelie și canalizare în spatele școlii

20.000

20.000

20.000

j

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investiții (data inceperii-an/trim;nr.si data acord M.F. si a aprobării documentației de investiții

Valoarea totala

Valoarea totala actualizata

Propuneri 2016

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2016

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56

21

Șc.gimnazială nr.8 - mansardare clădire școală

1.200.000

1.200.000

1.200.000

22

Șc.gimnazială Ion Creangă - reabilitarea și asfaltare teren de sport și a curții intcrioare+PT

980.000

980.000

980.000

23

Șc.gimnazială Ion Creangă - amfiteatru în aer liber+PT

80.000

80.000

80.000

24

Șc.gimnazială nr. 10 - sală de sport proiect

200.000

200.000

200.000

25

Șc.gimnazială nr.10 - mansardare școală

1.000.000

1.000.000

1.000.000

26

Colegiul tehnic Petru Mușat - înlocuire instalație electrică școală

120.000

120.000

120.000

27

Colegiul tehnic Samuil Isopescu - reabilitare acoperiș cămin-cantină+PT

420.000

420.000

420.000

28

Colegiul tehnic Samuil Isopescu - realizarea planului de intervenție și evacuare în caz de incendiu

20.000

20.000

20.000

29

Colegiul Național de Informatică Spiru Haret-sală de gimnastică+proicct

900.000

900.000

900.000

30

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - reabilitare bibliotecă

30.000

30.000

30.000

31

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - înlocuire tâmplărie

47.000

47.000

47.000

32

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu — modernizare tablou electric

12.500

12.500

12.500

33

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - aplicat pardoseală sală sport și holuri

83.000

83.000

83.000

34

Colegiul Național Petru Rareș - anvelopare termică internat și cantină

150.000

150.000

150.000

35

Colegiul național Ștefan cel Marc - amenajarea curții interioare și a căilor de acces elevi

95.000

95.000

95.000

36

Colegiul național Ștefan cel Mare - reabilitare acoperiș clădire din str.Aleea Nucului nr.10

100.000

100.000

100.000

37

Colegiul național Mihai Eminescu - împrejmuire liceu cu gard metalic+proiect

89.000

89.000

89.000

38

Liceul cu program sportiv - modernizare bază sportivă Ițcani

350.000

350.000

350.000

39

Liceul cu program sportiv - modernizare și igienizare etaj I și II corp școală

200.000

200.000

200.000

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investiții (data inceperii-an/trim;nr.si data acord M.F. si a aprobării documentației de investiții

Valoarea

totala

Valoarea totala actualizata

Propuneri 2016

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2016

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlu! 55+56

40

Stadion de antrenament pentru Liceul cu program sportiv

1.630.920

1.630.920

1.630.920

41

Seminarul teologic liceal ortodox Mitropolitul Dosoftei -înlocuire uși GPN Piticot

30.000

30.000

30.000

42

amenajare spații dejoacă la grădiniță nr.5, GPN Piticot, Dumbrava Minunată

120.000

120.000

120.000

43

Seminarul teologic liceal ortodox Mitropolitul Dosoftei -reamenajare curte interioară GPN Piticot

30.000

30.000

30.000

Total

10.945.830

10.945.830

10.945.830

Cap. 67.02.A. - Lucrări în continuare

Total, din care:

13.584.946

13.584.946

13.512.059

0

1.539.059

1.886.000

10.087.000

1

Reabilitarea Cetății de Scaun a Sucevei și a zonei de protecție a acesteia

1.886.000

1.886.000

1.886.000

1.886.000

Total paragraf 03.12

1.886.000

1.886.000

1.886.000

1.886.000

1

Rcamplasare cu caracter provizoriu a statuii Petru Mușat

62.400

62.400

62.400

62.400

Total paragraf 03.30

62.400

62.400

62.400

62.400

1

Terenuri de sport în municipiul Suceava

1.536.546

1.536.546

1.476.659

1.476.659

Total paragraf 05.01

1.536.546

1.536.546

1.476.659

1.476.659

1

Amenajare zonă agrement Tătărași

10.100.000

10.100.000

10.087.000

10.087.000

Total paragraf 05.03

10.100.000

10.100.000

10.087.000

0

10.087.000

Cap. 67.02.B. - Lucrări noi

Total, din care:

77.088.400

0

28.975.000

0

3.975.000

25.000.000

1

Rcamplasare panou publicitar de la Cinema Moderrn-Ccntrul Cultural al municipiului Suceava

70.000

70.000

70.000

2

Modificare instalații hidromecanice de stins incendii în camera tehnică la Cinema Modern- Centrul Cultural al municipiului Suceava

20.000

20.000

20.000

Total paragraf 03.04

90.000

90.000

90.000

1

Reabilitarea monumentului ecvestru Ștefan cel'Mare, municipiul Suceava, județul Suceava

785.000

785.000

785.000

Total paragraf 03.12

785.000

785.000

785.000

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investiții (data inceperii-an/trim;nr.si data acord M.F. si a aprobării documentației de investiții

Valoarea totala

Valoarea totala actualizata

Propuneri 2016

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2016

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56

Terenuri de sport în municipiul Suceava

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Total paragraf 05.01

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1

Sală polivalentă 5000 de locuri

71.113.400

25.000.000

25.000.000

2

Stadion Areni - consolidare tribune, modernizare stadion și vestiare

800.000

800.000

800.000

Total paragraf 05.01

71.913.400

25.800.000

800.000

25.000.000

1

Amenajare seră floricolă

2.800.000

800.000

800.000

Total paragraf 05.03

2.800.000

800.000

800.000

Cap. 70.02.A.- Lucrări in continuare

Total, din care:

36.903.700

36.903.700

29.615.257

0

0

2.754.419

26.860.838

0

0

1

Management modern și eficient al iluminatului public din municipiul Suceava

27.028.000

27.028.000

26.860.838

26.860.838

2

Rețele alimentare energic electrică și iluminat cartier de locuințe pentru tineri zona Tătărași, municipiul Suceava

2.152.500

2.152.500

2.112.700

2.112.700

Total subcapitol 06

29.180.500

29.180.500

28.973.538

2.112.700

26.860.838

1

Amenajare Cimitir Burdujeni

2.293.200

2.293.200

200.000

200.000

2

Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate

4.330.000

4.330.000

22.000

22.000

Total subcapitol 50

6.623.200

6.623.200

222.000

0

0

222.000

0

0

1

Container modulat pentru îngrijitori Piața cn gross

10.000

10.000

10.000

10.000

2

Acoperire și modernizare Piața Centrală

1.090.000

1.090.000

409.719

409.719

Total subcapitol 50 piață

1.100.000

1.100.000

419.719

419.719

Cap. 70.02.B.- Lucrări noi

Total, din care:

34.357.988

5.697.000

0

0

5.493.000

204.000

0

0

1

Achiziție de echipamente pentru operatorul regional ACET și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în municipiul Suceava

25.464.988

204.000

204.000

Total subcapitol 05.01

25.464.988

204.000

204.000

1

Extindere rețele de alimentare cu energie electrică

200.000

200.000

200.000

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investiții (data inceperii-an/trim;nr.si data acord M.F. si a aprobării documentației de investiții

Valoarea

totala

Valoarea totala actualizata

Propuneri 2016

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2016

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56

2

Extindere rețele de alimentare cu energie electrică pentru iluminat public

243.000

243.000

243.000

Total subcapitol 06

443.000

443.000

443.000

1

Alimentare cu energie electrică a pieței agroalimentare En -gros Burdujeni

250.000

250.000

250.000

Total subcapitol 06 piață

250.000

250.000

250.000

1

Parcări de reședință

1.700.000

1.700.000

1.700.000

Total subcapitol 50

1.700.000

1.700.000

1.700.000

1

Acoperire și modernizare piața agroalimentară George Enescu

3.200.000

200.000

200.000

2

Acoperire și modernizare piața agroalimentară Burdujeni

2.400.000

2.400.000

2.400.000

3

încălzire și ventilare a pieței agroalimenare Centrale

900.000

500.000

500.000

Total subcapitol 50 piață

6.500.000

3.100.000

3.100.000

Cap. 74.02. A - Lucrări in continuare

Total, din care:

192.280.700

192.280.700

3.040.137

0

0

3.040.137

0

0

1

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava

4.543.200

4.543.200

1.977.237

1.977.237

Total paragraf 05.02

4.543.200

4.543.200

1.977.237

1.977.237

0

0

1

1SPA Reabilitarea și optimizarea sist. de alim. cu apă, canalizare și modernizarea st.de epurare din Suceava

186.360.000

186.360.000

416.100

416.100

2

Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava

1.377.500

1.377.500

646.800

646.800

Total subcapitol 06

187.737.500

187.737.500

1.062:900

0

0

0

1.062.900

0

0

Cap. 74.02.B - Lucrări noi

Total, din care:

400.000

0

200.000

0

200.000

0

0

0

1

Racord canalizare menajeră Complex Comercial Bazar

400.000

200.000

200.000

Total subcapitol 06 piață

400.000

0

200.000

200.000

0

0

0

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investiții (data inceperii-an/trim;nr.si data acord M.F. si a aprobării documentației de investiții

Valoarea totala

Valoarea totala actualizata

Propuneri 2016

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2016

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56

Cap.81.02.A. - Lucrări in continuare

Total, din care:

20.000.000

20.000.000

1.167.587

0

0

1.167.587

0

0

1

Reabilitarea rețele termoficare și puncte termice

20.000.000

20.000.000

1.167.587

1.167.587

Total subcapitol 50

20.000.000

20.000.000

1.167.587

0

0

1.167.587

0

0

Cap.81.02.B. - Lucrări noi

Total, din care:

4.500.000

4.500.000

0

0

4.500.000

0

0

1

Reabilitarea rețele termoficare și puncte termice

4.500.000

4.500.000

4.500.000

Total subcapitol 50

4.500.000

4.500.000

0

0

4.500.000

0

0

Cap. 84.02.A.-Lucrari în continuare

Total, din care:

74.354.928

74.354.928

19.834.121

5.664.000

14.170.121

0

0

1

Electromobilitate - vehicule electrice pentru o municipalitate verde

13.086.000

13.086.000

13.099.121

13.099.121

Total paragraf 03.02

13.086.000

13.086.000

13.099.121

0

13.099.121

1

Modernizare str.Bogdan Vodă

715.846

715.846

664.000

664.000

2

Modernizare str. Mihail Sadoveanu

2.321.082

2.321.082

500.000

500.000

3

Reabilitare străzi, poduri și pasaj

35.700.000

35.700.000

1.071.000

1.071.000

4

Drumuri și parcări cartier de locuințe pentru tineri zona Tătărași, municipiul Suceava

12.232.000

12.232.000

2.000.000

2.000.000

5

Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin reabilitare pietonal, străzi și iluminat

10.300.000

10.300.000

2.500.000

2.500.000

Total paragraf 03.03

61.268.928

61.268.928

6.735.000

5.664.000

1.071.000

0

Cap. 84.02.B.-Lucrări noi

Total, din care:

9.558.000

6.485.000

6.485.000

0

1

Hală ITP pentru autobuze

285.000

285.000

285.000

Total paragraf 03.02

285.000

285.000

285.000

1

Modernizare str. Constantin Moraru

1.482.000

-

500.000

500.000

Nr.

crt.

Nominalizarea pe obiective de investiție dotări si alte cheltuieli de investiții (data inceperii-an/trim;nr.si data acord M.F. si a aprobării documentației de investiții

Valoarea

totala

Valoarea totala actualizata

Propuneri 2016

Total

Fond special (în afara bugetului)

buget stat

Necesar 2016

buget local

credit

extern

credit

intern

Titlul 71

Titlul 55+56

2

Modernizare str. Lev Tolstoi

1.200.000

500.000

500.000

3

Modernizare str. Micșunelelor

692.000

100.000

100.000

4

Modernizare str. 28 Noiembrie

632.000

100.000

100.000

5

Modernizare str. Stadionului

367.000

100.000

100.000

6

Variantă ocolitoare Suceava - Botoșani

4.900.000

4.900.000

4.900.000

Total paragraf 03.03

9.273.000

6.200.000

6.200.000

DIRECTOR EXECUTIV,

ELISABET^ VĂIDEANU

ȘEF BIROU INVESTIȚII,


VASILE CHITESCU


DIRECTOR GENERAL, DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII FLORIN CERLINCĂ <>

ANEXA 1B

"ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII", DEFALCATA PE BUNURI REPARTIZATE:

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

A ALTOR CHELTUIELI

cant.

buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

fond ext.

Titlul 71

Titlul 55+56

TOTAL

14.412.626

13.209.626

1.203.000

CAP.5L02. AUTORITATI EXECUTIVE

Total:

738.420

738.420

1

Prelungire licență SintAct- soft legislativ

17.000

17.000

2

Prelungire licență- ESET SMART SECURITY BUSINESS EDITION; ESET NOD32 ANTIVIRUS FOR MAIL SERVER; ESET FILE SECURITY PENTRU WINDOWS SERVER

35.000

35.000

3

Servicii de dezvoltare sistem informatic integrat - Sistemul de Document Management - Pirs-ePrim

26.000

26.000

4

Servicii de dezvoltare aplicație software eTax

28.000

28.000

5

Aplicație informatică pentru interconectarea cu sistemul național electronic de plată Online a taxelor, impozitelor și amenzilor utilizând cârdul bancar - SNEP

80.000

80.000

6

înlocuirea unor echipamente hardware (stații de lucru, monitoare, imprimante simple și multifuncționale, etc)

500.220

500.220

7

Mașină de numărat bani

3

10.800

10.800

8

Telefon PANASONIC cu display

3.600

3.600

9

Set uși automate

37.800

37.800

Total paragraf 01.03

738.420

738.420

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

Total:

811.900

811.900

1

Cameră armament

1

18.000

18.000

2

Rampe luminoase

2

18.000

18.000

3

Dispecerat - monitorizare

1

9.000

9.000

4

Registrul local al spațiilor verzi

1

250.000

250.000

5

Autoutilitare (8+1 și una tip MCV)

2

300.000

300.000 ,

6

Centrală telefonică cu înregistrare + echipament IT pentru număr scurt

l

20.000

20.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

fond ext.

Titlul 71

Titlul 55+56

61.02.03. ordine publică

615.000

615.000

1

Instalație stins incendii, portabilă, pentru stingerea incendiilor, tip AFT 09/03 cu spumă pulverizată la înaltă presiune cu efect de ceață

2

34.400

34.400

2

Scară exterioară de evacuare în caz de incendiu realizată pe structură metalică la Centrul pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene

I

56.000

56.000

3

Videoproiector cu ecran pentru instruirea voluntarilor SVSU cuprinși în planul lunar de pregătire și alte prezentări de specialitate

1

9.000

9.000

4

Laptop

1

6.000

6.000

5

Sistem IT

2

16.000

16.000

6

Monitor

2

3.000

3.000

7

Imprimantă multifuncțională laser color

1

4.000

4.000

8

Pompă evacuare ape murdare

1

5.000

5.000

9

Generator electric trifazic (grup electrogen)

1

15.000

15.000

10

Costum de protecție antifoc necesar pentru intervenție în caz de incendii

2

16.000

16.000

II

Costum de protecție antichimică necesar pentru intervenție în caz de accident chimic model 1b

2

8.000

8.000

12

Harta digitală a municipiului

1

9.500

9.500

61.02.05. siguranță națională

181.900

181.900

1

Remiză PSI Complexul Comercial Bazar

15.000

15.000

61.02.05. siguranță națională- piață

15.000

15.000

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRE BUGETARE

Total:

2.499.890

2.499.890

1

GPP Guliver- mașină de spălat rufe

8.000

8.000

2

GPP Guliver — centrală termică pentru GPP ABC

31.000

31.000

3

GPP Guliver - laptop

6.000

6.000

4

GPP Guliver - videoproiector

6.000

6.000

5

GPP Guliver - tablă inteligentă (suport tablă 3000, tabblâ 7000, videoproiector 3000)

13.000

13.000

6

GPP Guliver - aspirator profesional

3.000

3.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

cant.

TOTAL

din care:

A ALTOR CHELTUIELI

buc.

VALOARE

buget local

buget local

buget stat

fond spcc.

credit

fond cxt.

Titlul 71

Titlul 55+56

7

GPP Guliver - presă de rufe

3.000

3.000

8

GPP ABC - amenajare spațiu joacă

30.000

30.000

3

GPP Așchiuță - cuptor electric

30.000

30.000

4

GPP Așchiuță-boiler 500 litri

5.000

5.000

5

GPP Așchiuță - videoproiector cu suport

10.000

10.000

6

GPP 6 - montare paratrăsnet

15.000

. 15.000

7

GPP 6 - SF extindere bloc alimentar

10.000

10.000

8

GPN Obcini — amenajare cabinet logopedic

40.000

40.000-

9

GPN Obcini - amenajare spațiu dejoacă și grădină

30.000

30.000

10

GPN Obcini - copiatoare

15.000

15.000

■ 11

GPN Obcini - SF mansardare grădiniță

40.000

40.000 ?

12

GPP 1-2-3 și GPN Norocel - amenajare spațiu joacă

29.910

29.910

13

GPP 1-2-3 — imprimantă departament didactic

5.000

5.000

14

GPP 1-2-3 - mașină profesională de spălat rufe

5.500

5.500

15

GPP 1-2-3 - videoproiector

3.000

3.000

16

GPP 1-2-3 - dotare spațiu dejoacă GPN Norocel

15.000

15.000

17

GPP 1-2-3 - dotare aparate aer condiționat

30.000

30.000

18

GPP Prichindelul - documentație în vederea obținerii autorizației ISU

50.000

50.000

19

GPN Țăndărică - soft legislație SCMI

5.000

5.000

20

GPN Țăndărică - montare camere de supraveghere vestiar și curte

25.000

25.000

21

GPN Țăndărică - documentație autorizație ISU

135.000

135.000

22

GPN Țăndărică - amenajare cabinet medical

40.000

40.000

23

GPN Țăndărică — videoproiector

3.000

3.000

Total paragraf 03.01

641.410

641.410

1

Șc.gimnazială nr. 1 — sistem audio sonorizare (radioficare)

9.330

9.330

2

Șc.gimnazială nr. 1 - sistem de supraveghere (2 camere) la GPN Pinochio

5.000

5.000

3

Șc.gimnazială nr.I - sistem de alarmă la GPN Pinochio

10.000

10.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

A ALTOR CHELTUIELI

cant.

buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spcc.

credit

fond ext.

Titlul 71

Titlul 55+56

4

Șc.gimnazială nr. 1 - scară exterioară de evacuare în caz de incendiu

10.000

10.000

5

Șc.gimnazială nr. 1 - SF mansardare școală

65.000

65.000

6

Șc.gimnazială nr.3 - sistem supraveghere video școală

24.220

24.220

7

Șc.gimnazială nr.3 - barieră de acces auto în parcarea școlii

6.510

6.510

8

Șc.gimnazială nr.4 - reactualizare SF sala de sport

5.000

5.000

9

Șc.gimnazială Jean Bart - instalații de detectare incendii

35.000

35.000

10

Șc.gimnazială Jean Bart - hidranți de incendiu (interior și exterior)

45.000

45.000

11

Șc.gimnazială Jean Bart - 2 uși termopan pentru închidere scări

20.000

20.000

12

Șc.gimnazială nr.6 - ușa termopan cu deschidere în exterior intrare școală

4.000

4.000

13

Șc.gimnazială Grigore Ghica Voievod - licențe calculator

2.000

2.000

14

Șc.gimnazială Grigore Ghica Voievod - videoproiectoare

24.000

24.000

15

Șc.gimnazială Grigore Ghica Voievod - camere video grădinițe

2.000

2.000

16

Șc.gimnazială nr.8 - achiziționare și montare paratrăsnet

25.000

25.000

17

Șc.gimnazială Ion Creangă - centrală telefonică

10.000

10.000

18

Șc.gimnazială Ion Creangă - softuri didactice și licențe

10.000

10.000

19

Șc.gimnazială Ion Creangă - set stâlpi de volei

5.000

5.000

20

Șc.gimnazială Ion Creangă — dispozitiv de curățat pardoseli

15.000

15.000

21

Șc.gimnazială Ion Creangă — SF mansardare școală

30.000

30.000

22

Șc.gimnazială Ion Creangă - SF reabilitare și asfaltare teren

20.000

. 20.000

23

Șc.gimnazială Ion Creangă - SF amfiteatru în aer liber

20.000

20.000

24

Șc.gimnazială nr.10 - proiect mansardare școală

60.000

60.000

25

Șc.gimnazială nr. 10 - xerox complet

30.000

30.000

26

Șc.gimnazială nr.10 — imprimantă color

4.000

4.000

27

Șc.gimnazială nr. 10 — laptop

28.000

28.000

28

Șc.gimnazială nr. 10 — sisteme de calcul

38.000

38.000

Total paragraf 04.01

562.060

562.060

1

Colegiul tehnic Al.I.Cuza — videoproiectoare

5

8.000

8.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

A ALTOR CHELTUIELI

cant.

buc.

TOTA L

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spcc.

credit

fond ext.

Titlul 71

Titlul 55+56

2

Colegiul tehnic Al.I.Cuza - trusă scule ateliere

86.000

86.000

3

Colegiul tehnic Al.I.Cuza - calculatoare

50.000

50.000

4

Colegiul tehnic Al.I.Cuza - laptop

2

6.000

6.000

5

Colegiul tehnic AI.I.Cuza - dotare internat cu mobilier

60.000

60.000

6

Colegiul tehnic Al.I.Cuza - paratrăsnet

40.000

40.000

7

Colegiul tehnic Petru Mușat — sistem de supraveghere audio-video BAC

9.940

9.940

8

Colegiul tehnic Petru Mușat - bancuri dc lucru pentru atelierul de mecanică

10

33.000

33.000

9

Colegiul tehnic Petru Mușat - proiect reabilitare centrală termică

3.200

3.200

10

Colegiul tehnic Petru Mușat - autoutilitară Dacia Dokker

43.000

43.000

11

Colegiul tehnic Petru Mușat - plită cantină

22.500

22.500

12

Colegiul tehnic Petru Mușat - mașină de spălat profesională

27.800

27.800

13

Colegiul tehnic Petru Mușat-SF reabilitare atelier mecanic

16.000

16.000

14

Colegiul tehnic Petru Mușat - SF înlocuire instalație electrică școală

11.000

11.000

15

Colegiul tehnic Petru Mușat - SF platformă informatică

20.000

20.000

16

Colegiul tehnic Petru Mușat-SF reabilitare termică cămin 3

18.000

18.000

17

Colegiul tehnic de industrie alimentară - Dacia Logan pentru efectuare ore conducere auto la școala profesională

52.000

52.000

18

Colegiul tehnic de industrie alimentară - balanță hectolitrică

11.000

11.000

19

Colegiul tehnic de industrie alimentară - stand mecatronic electropneumatic

4.000

4.000

20

Colegiul tehnic dc industrie alimentară - stand mecatronic pneumatic cu plic și compresor

5.000

5.000

21

Colegiul tehnic dc industrie alimentară - placă test senzori

5.000

5.000

22

Colegiul tehnic Samuil Isopescu - sisteme de calcul

50.400

50.400

23

Colegiul tehnic Samuil Isopescu - trusa de electricitate

4.600

4.600

24

Colegiul tehnic Samuil Isopescu - trusă optică pt. Tabla magnetică

3.000

3.000

25

Colegiul tehnic Samuil Isopescu - aparat complex de forță

9.500

9.500

26

Colegiul economic Dimitrie Cantemir - documentație tehnică reabilitare acoperiș școală

13.560

13.560

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

A ALTOR CHELTUIELI

cant.

buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spcc.

credit

fond ext.

Titlul 71

Titlul 55+56

27

Colegiul cc. Dimitric Cantcmir - autocamionetă Dacia Papuc pntru cantina școlii

80.000

80.000

28

Colegiul ec. Dimitric Cantcmir — xerox multifuncțional

8.000

8.000

29

Colegiul cc. Dimitric Cantcmir - stație mobilă

10.000

10.000

30

Colegiul ec. Dimitric Cantcmir - stație de amplificare școală

15.000

15.000

31

Colegiul Național de Informatică Spiru Haret-sisteme de calcul

75.000

75.000

32

Colegiul Național de Informatică Spiru Haret-autorizație și expertiză ISU

33.000

33.000

33

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu — pianine clasice

50.000

50.000

34

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - sistem sonerie

3.500

3.500

35

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - flaut

6.000

6.000

36

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - tablă interactivă

6.000

6.000

37

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - videoproiectoare

9.000

9.000

38

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - sistem sonorizare

18.500

18.500

39

Colegiul de artă Ciprian Porumbescu - extindere sistem supraveghere

6.000

6.000

40

Liceu! cu program sportiv - multifuncțional laser

8.960

8.960

41

Liceul cu program sportiv -SF modernizare bază sportivă Ițcani

26.510

26.510

42

Colegiul Național Petru Rareș - rețea de calculatoare și echip. periferice

24.780

24.780

43

Colegiul Național Petru Rareș - actualizare documentație la obiectivul de investiții Centru de documentarc-informarc și corp laboratoare în conformitate cu H.G.nr.28/2008, înglobând fundațiile existente (SF)

40.700

40.700

44

Colegiul Național Petru Rareș - actualizare documentație la obiectivul de investiții Centru de documcntare-informare și corp laboratoare în conformitate cu H.G.nr.28/2008, înglobând fundațiile existente (PAC și PT);PT pentru centrul de documentare informare

25.000

25.000

45

Colegiul Național Ștefan cel Mare - copiator

21.000

21.000

46

Colegiul Național Ștefan cel Mare - sisteme de calcul

28.000

28.000

47

Colegiul Național Ștefan cel Mare — retroproiector

26.000

26.000

48

Colegiul Național Ștefan cel Mare- laptop

15.000

15.000

49

Colegiul Național Ștefan cel Mare - material sportiv

10.000

10.000

50

Colegiul Național Mihai Eminescu - paratrăsnet

55.000

55.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

A ALTOR CHELTUIELI

cant.

buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spcc.

credit

fond ext.

Titlul 71

Titlul 55+56

51

Seminarul teologic liceal ortodox Mitropolitul Dosoftei - sisteme de calcul și echipamente periferice

79.970

79.970

52

Seminarul teologic liceal ortodox Mitropolitul Dosoftei - programe informatice

3.000

3.000

Total paragraf 04.02

1.296.420

1.296.420

Cap. 66.02. SĂNĂTATE

Total:

24.800

24.800

1

Compresor

8

24.800

24.800

Total paragraf 66.02.08.

24.800

24.800

Cap. 67.02. ÎNTREȚINERE GRĂDINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

Total:

3.983.933

3.983.933

0

1

Amenajare Cinema Modern - Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări- instalații electrice 4K. și 3D + ecran

643.716

643.716

2

Amenajare Cinema Modem - Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări- mecanică scenă

574.735

574.735

3

Amenajare Cinema Modern - Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări- tapițerie scenă

106.533

106.533

4

Amenajare Cinema Modern - Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări-cchipamcntc pentru rețea locală de internet și intranet din interiorul clădirii și dispozitive și echipamente pentru semnalul wi-fi

28.000

28.000

5

Amenajare Cinema Modern - Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări- sistem de citire și contorizare la intrarea în sala de cinema

162.000

162.000

6

Soluții informatice pentru rezervare și plata on-line de pe diferite dispozitive electronice pentru activitatea de difuzare film

80.600

80.600

7

Lampă xenon 300W (rezervă) aparat proiecție + montaj

9.000

9.000

8

Sistem proiecție 3D pasiv + 2500 ochelari + montaj

65.000

65.000

9

Echipament sunet + efecte speciale + montaj

155.000

155.000

Total paragraf 03.04

1.824.584

1.824.584

1

Motofierăstraie

3

10.500

10.500

2

Motocositori

6

31.000

31.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

A ALTOR CHELTUIELI

cant.

buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget loca!

buget local

buget stat

fond spec.

credit

fond ext.

Titlul 71

Titlul 55+56

3

Motocultor cu remorcă

1

29.000

29.000

4

Motofoarfece tuns gard viu

2

9.700

9.700

5

Dispozitiv desfundat canalizare

1

11.000

11.000

6

Generator curent

2

13.000

13.000

7

Pompe submersibile fântâni arteziene

3

14.000

14.000

8

Freză zăpadă

1

12.000

12.000

9

Ornamente luminoase sărbători

74.900

74.900

10

Locuri dejoacă

962.000

962.000

11

Aparatură fitness în aer liber pentru adulți

160.000

160.000

12

Acoperiri amortizoare de șocuri, locuri dejoacă (covor elastic de cauciuc turnat continuu )

160.000

160.000

13

Calculatoare și imprimante

3

10.500

10.500

14

Accesorii utilaj multifuncțional

251.854

251.854

15

Autoutilitară basculabilă

2

409.895.

409.895

Total paragraf 05.03

2.159.349

2.159.349

CAP. 68.02.ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total:

43.500

43.500

0,0

1

Autoturism

1

35.000

35.000

2

Dulap refrigerare inox

1

8.500

8.500

Total paragraf 15.02

43.500

43.500

0,0

Cap.70.02.LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Total:

3.902.637

3.902.637

0

Cap. 70.02. STUDII DE FEZABILITATE

Total:

2.815.580

2.815.580

0

1

Avize,acorduri,organizarea licitațiilor, expertize

200.000

200.000

2

Avize PS1

85.000

85.000

3

Expertize locuințe sociale

10.000

10.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

A ALTOR CHELTUIELI

cant, buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spec.

credit

fond ext.

Titlul 71

Titlul 55+56

4

Reactualizare PUG - municipiul Suceava

48.900

48.900

5

PUD - modernizare piață agroalimentară George Enescu

14.400

14.400

6

Note de constatare și expertize pentru lucrări de intervenție la clădiri proprietatea municipiului Suceava în vederea reabilitării structural arhitecturală a anvelopei acestora, conform Legii 153/05.07.201 1

30.000

30.000

7

Studiu istorico - arhitectural pentru clasarea ca monument de categorie valorică „B" a clădirii Casa de Cultură a Sindicatelor

12.000

12.000

8

Cadastru imobiliar-edilitar

1.000.000

1.000.000

9

Program MAPSYS12 pentru întocmirea planurilor de situație din cadastru imobiliar-edilitar

7.000

7.000

10

Consultanță pentru elaborarea „Strategiei de dezvoltare a arealului urban Suceava-Botoșani pentru perioada 2014-2020”

100.000

100.000

11

Seră floricolă

50.000 ■

. 50.000

12

Modernizare Parc Policlinică și fântână arteziană

50.000

50.000

13

Acoperire Patinoar artificial

20.000

20.000

14

Modernizare Parc Mărășești și fântână arteziană

50.000

50.000

16

Extindere rețele de alimentare cu energie electrică

30.000

30.000

17

Extindere rețele de alimentare cu energie electrică pentru iluminat public

35.000

35.000   •

19

Program de îmbunătățire a eficienței energetice

72.000

72.000

20

Studiu de oportunitate în vederea delegării gestiunii serviciului de iluminat public al municipiului Suceava

90.000

90.000

21

Modernizare str. Constantin Moraru

29.130

29.130

22

Modernizare str. Lev Tolstoi

15.330

15.330

23

Modernizare str. Micșunelelor

17.970

17.970

24

Modernizare str. 28 Noiembrie

17.920

17.920

25

Modernizare str. Stadionului

11.930

11.930

26

Zonă Metropolitană Suceava - documentație obținere finanțare europeană

100.000

100.000

27

Actualizare studiu de fezabilitate Reabilitarea monumentului ecvestru Ștefan cel Mare, municipiul Suceava, județul Suceava

30.000

30.000

28

Rcamplasare panou publicitar de la Cinema Moderm-Centrul Cultural al municipiului Suceava

10.000

10.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

A ALTOR CHELTUIELI

cant.

buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spcc.

credit

fond ext.

Titlul 71

Titlul 55+56

29

Studiu de trafic aferent străzii Calea Unirii

36.000

36.000

30

Studiu de circulație aferent străzii Calea Unirii

72.000

72.000

31

Sistem inteligent pentru managementul traficului rutier, în vederea creșterii fluenței și siguranței circulației tip „Undă verde”

70.000

70.000

32

Variantă ocolitoare Suceava - Botoșani

80.000

80.000

33

Stadion Areni - consolidare tribune, modernizare stadion și vestiare

35.000

35.000

34

Consolidare dig Berchișești

50.000

50.000

35

Instalație de semaforizare trecere pietoni

5

18.000

18.000

36

Parcări de reședință

20.000

20.000

37

Zid de sprijin str. M.Kogălniceanu

10.000

10.000

38

Zonă agrement Zamca pe liziera pădurii

35.000

35.000

39

Modificare instalații hidromecanice de stins incendii în camera tehnică la Cinema Modern- Centrul Cultural al municipiului Suceava

3.000

3.000

40

Terenuri de sport în municipiul Suceava

20.000

20.000

41

Studiu prefezabilitate - Zona industrială

50.000

50.000

Total subcapitol 50

2.635.580

2.635.580

0

1

Acoperire și modernizare aleea comercială Piața agroalimentară George Enescu

15.000

15.000

2

Documentație obținere autorizație deversare apă în râul Suceava pentru complexul comercial Bazar

10.000

10.000

3

Documentație PSI — planuri de intervenție/evacuare/apărare în Bazar/Piața G.Enescu/Centrală/Burdujeni

55.000

55.000

4

Expertiză pentru securitatea la incendiu pentru corpurile 1/3 și 2/4 Complex Comercial Bazar

35.000

35.000

5

Instalație de stins incendiu în Comlexul Comercial Bazar

65.000

65.000

Total subcapitol 50 piață

180.000

180.000

0

Cap. 70.02. DOTĂRI

Total:

1.087.057

1.087.057

0

1

Vitrine frigorifice

40

61.489

61.489

2

Mese fibră sticlă

65

293.618

293.618

3

Sistem detecție și alarmare la incendiu Bazar

50.000

50.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

A ALTOR CHELTUIELI

cant.

buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spcc.

credit

fond cxt.

Titlul 71

Titlul 55+56

4

Sistem supraveghere video Piața Centrală

20.000

20.000

5

Sistem supraveghere video parcometre

30.000

30.000

6

Sistem camere luat vederi Piața En gros Burdujeni

75.000

75.000

7

Centrale termice 32/46 KW

2

10.000

10.000

8

Container depozit produse agricole Piața En gros

80

385.000

385.000

9

Gheretă metalică 2x2,5m pentru fumători Complex Comercial Bazar

2

17.000

17.000

10

Sistem spălare pentru mese și pardoseli

5.000

5.000

11

Sistem limitare și stingere incendiu Bazar

50.000

50.000

12

Aparate automate pentru parcare

3

72.322

72.322

13

Boiler cu serpentină complet echipat 200 1, Piața agroalimentară Centrală hotei partide

4.830

4.830

14

Sistem supraveghere video piața agroalimentară Centrală

9.968

9.968

15

Transpalet manual de 2,5 t

2.830

2.830

Total subcapitol 50 piață

1.087.057

1.087.057

Cap. 80.02.ACȚIUNI GENERALE, ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

Total:

1.203.000

0

1.203.000

0

1

Reabilitare Curtea Domnească

100.000

100.000

2

POR 2014 - 2020, Strategic dc Dezvoltare Locală Durabilă

125.000

125.000

3

Elecromobilitate - Vehicule electrice pentru o municipalitate verde

200.000

200.000

4

Reabilitare termică a clădirii Primăriei

50.000

50.000

5

Construire grădiniță cartier Obcini

50.000

50.000

6

Reabilitare locuințe sociale

50.000

50.000

7

Ruta ocolitoare 2, DN2 - DN29, Suceava - Ipotești - Salcea

100.000

100.000

8

Reabilitare infrastructură stradală urbană

100.000

100.000

9

Reabilitare rețele de iluminat public

100.000

100.000

10

Reabilitare rețele de transport și distribuție de energie termică

300.000

300.000

11

Studiu dc trafic pentru Reabilitare străzi, poduri și pasaj

28.000

28.000

Total paragraf 01.10

1.203.000

0

1.203.000

NOMINALIZAREA ACHIZIȚIILOR DE BUNURI SI

A ALTOR CHELTUIELI

cant.

buc.

TOTAL

VALOARE

din care:

buget local

buget local

buget stat

fond spcc.

credit

fond ext.

Titlul 71

Titlul 55+56

Cap. 84.02. TRANSPORT ÎN COMUN

Total:

1.204.546

1.204.546

0

0

1

Microbuze

5

179.546

179.546

2

Mijloace de transport

10

1.000.000

1.000.000

3

Hală ITP pentru autobuze

15.000

15.000

4

Spălătorie auto

10.000

10.000

Total paragraf 03.02

1.204.546

1.204.546

DIRECTOR EXECUTIV

ELISABETA VÂIDEANU


ȘEF BIROU INVESTIȚII, VASILE CHITESCUDIRECTOR GENERAL, DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII FLORIN CERLINCĂ K

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL

ANEXA 2


PE ANUL 2016

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

382.246.011

VENITURI PROPRII

2

48.02

244.599.589

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

337.394.101

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

268.169.101

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

86.059.589

ATI. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

6

00.05

1.600.000

Impozit pe profit

7

01.02

1.600.000

Impozit pe profit de la agenții economici

8

01.02.01

1.600.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

9

00.06

84.459.589

Impozit pe venit

10

03.02

1.800.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

11

03.02.18

1.800.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

12

04.02

82.659.589

Cote defalcate din impozitul pe venit

13

04.02.01

82.210.674

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

14

04.02.04

448.915

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

15

00.09

60.040.000

Impozite si taxe pe proprietate

16

07.02

60.040.000

Impozit pe clădiri

17

07.02.01

49.000.000

Impozit pe clădiri - PF

18

07.02.01.01

10.000.000

Impozit pe clădiri - PJ

19

07.02.01.02

39.000.000

Impozit pe terenuri

20

07.02.02

8.100.000

Impozit pe terenuri - PF

21

07.02.02.01

4.000.000

Impozit pe terenuri - PJ

22

07.02.02.02

4.000.000

Impozit pe terenurile extravilane

23

07.02.02.03

100.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori

24

07.02.03

2.500.000

Pag. 1 / 56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

I

i         Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte impozite si taxe de proprietate

25

07.02.50

440.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

26

00.10

122.069.512

Sume defalcate din TVA

27

11.02

93.094.512

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

28

11.02.02

86.020.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

29

11.02.06

7.074.512

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

30

12.02

50.000

Taxe hoteliere

31

12.02.07

50.000

Taxe pe servicii specifice

32

15.02

25.000

Impozit pe spectacole

33

15.02.01

25.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

34

16.02

28.900.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

35

16.02.02

24.500.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

36

16.02.02.01

12.000.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

37

16.02.02.02

12.500.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

38

16.02.03

3.500.000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

39

16.02.50

900.000

C. VENITURI NEFISCALE

40

00.12

69.225.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

41

00.13

26.000.000

Venituri din proprietate

42

30.02

26.000.000

Venituri din concesiuni si închirieri

43

30.02.05

17.000.000

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

44

30.02.05.30

17.000.000

Alte venituri din proprietate

45

30.02.50

9.000.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

46

00.14

43.225.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

47

33.02

5.225.000

Venituri din prestări de servicii

48

33.02.08

5.000.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

49

33.02.10

120.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

50

33.02.12

100.000

Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura

51

33.02.24

5.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

52

34.02

3.000.000

Taxe extrajudiciare de timbru

53

34.02.02

3.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Amenzi, penalitati si confiscări

54

35.02

15.000.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

55

35.02.01

15.000.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

56

35.02.01.02

15.000.000

Diverse venituri

57

36.02

20.000.000

Taxe speciale

58

36.02.06

15.000.000

Alte venituri

59

36.02.50

5.000.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

60

37.02

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

61

37.02.03

-78.036.016

Varsaminte din secțiunea de funcționare

62

37.02.04

78.036.016

II. VENITURI DIN CAPITAL

63

00.15

300.000

Venituri din valorificarea unor bunuri

64

39.02

300.000

Depozite speciale pentru construcții de construinte

65

39.02.10

300.000

IV. SUBVENȚII

66

00.17

8.514.469

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

67

00.18

8.514.469

Subvenții de la bugetul de stat

68

42.02

8.514.469

A. De capital

69

1.576.892

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

70

42.02.20

1.576.892

B. Curente

71

6.937.577

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

72

42.02.34

53.900

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

73

42.02.41

10.000

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala

74

42.02.65

6.873.677

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

75

45.02

36.037.441

Fondul European de Dezvoltare regionala

76

45.02.01

2.209.164

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

77

45.02.01.01

1.519.914

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

78

45.02.01.02

689.250

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

79

45.02.19

33.828.277

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

80

45.02.19.01

33.828.277

TOTAL CHELTUIELI

81

382.363.207

24.366.210

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

CHELTUIELI CURENTE

82

01

301.891.416

20.480.018

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

83

10

101.030.000

0

Cheltuieli salariate in bani

84

10,01

81.159.301

0

Salarii de baza

85

10.01.01

75.805.164

0

Sporuri pentru condiții de munca

86

10.01.05

540.452

0

Alte sporuri

87

10.01.06

488.340

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

88

10.01.10

226.900

0

fond aferent plătii cu ora

89

10.01.11

3.866.945

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

90

10.01.12

200.000

0

Indemnizații de delegare

91

10.01.13

11.500

0

Alte drepturi salariate in bani

92

10.01.30

20.000

0

Cheltuieli salariate in natura

93

10.02

1.400.000

0

Norme de hrana

94

10.02.02

1.400.000

0

Contribuții

95

10.03

18.470.699

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

96

10.03.01

12.904.933

0

Contribuții de asigurări de șomaj

97

10.03.02

435.566

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

98

10.03.03

4.273.393

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

99

10.03.04

151.871

0

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

100

10.03.05

30.200

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

101

10.03.06

674.736

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

102

20

92.690.726

14.164.434

Bunuri si servicii

103

20.01

47.311.956

6.513.576

Furnituri de birou

104

20.01.01

319.786

13.704

Materiale pentru curățenie

105

20.01.02

574.090

28.988

încălzit, iluminat si forța motrica

106

20.01.03

11.975.555

837.638

Apa, canal si salubritate

107

20.01.04

22.900.695

4.573.329

Carburanți si lubrifiant!

108

20.01.05

547.900

0

Piese de schimb

109

20.01.06

41.600

0

Transport

110

20.01.07

135.830

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

111

20.01.08

614.030

785

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

112

20.01.09

3.533.380

360.698

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

113

20.01.30

6.669.090

698.434

Reparații curente

114

20.02

27.768.288

7.135.283

Hrana

115

20.03

1.958.020

239.923

Hrana pentru oameni

116

20.03.01

1.802.500

231.958

Hrana pentru animale

117

20.03.02

155.520

7.965

Medicamente si materiale sanitare

118

20.04

111.000

9.638

Medicamente

119

20.04.01

26.000

0

Materiale sanitare

120

20.04.02

83.000

9.638

Dezinfectanti

121

20.04.04

2.000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

122

20.05

2.158.906

228.510

Uniforme si echipament

123

20.05.01

339.000

63.785

Lenjerie si accesorii de pat

124

20.05.03

64.230

0

Alte obiecte de inventar

125

20.05.30

1.755.676

164.725

Deplasări, detasari, transferări

126

20.06

131.996

2.772

Deplasări interne, detasari, transferări

127

20.06.01

127.996

2.772

Deplasări in străinătate

128

20.06.02

4.000

0

Materiale de laborator

129

20.09

1.000

0

Cârti, publicații si materiale documentare

130

20.11

98.250

2.997

consultanta si expertiza

131

20.12

76.000

4.000

Pregătire profesionala

132

20.13

312.000

0

Protecția muncii

133

20.14

86.000

0

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

134

20.24

172.000

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

135

20.24.01

12.000

•0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

136

20.24.02

160.000

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

137

20.25

110.000

0

Alte cheltuieli

138

20.30

12.395.310

27.735

Reclama si publicitate

139

20.30.01

523.760

0

Protocol si reprezentare

140

20.30.02

10.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Prime de asigurare non-viata

141

20.30.03

357.500

0

Chirii

142

20.30.04

326.290

8.447

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

143

20.30.30

11.177.760

19.288

TITLUL III DOBÂNZI

144

30

6.465.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne

145

30.01

1.265.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

146

30.01.01

1.265.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe

147

30.02

5.200.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

148

30.02.05

5.200.000

0

TITLUL IV SUBVENȚII

149

40

22.548.550

3.599.542

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

150

40.03

22.548.550

3.599.542

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

151

50

3.059.229

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

152

50.04

3.059.229

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

153

51

3.300.000

0

Transferuri curente

154

51.01

3.300.000

0

Transferuri către instituții publice

155

51.01.01

300.000

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

156

51.01.24

3.000.000

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

157

55

10.977.237

0

A. Transferuri interne

158

55.01

10.977.237

0

Programe de dezvoltare

159

55.01.13

10.924.137

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

160

55.01.42

53.100

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

161

56

47.996.194

2.680.648

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

162

56.01

8.036.235

2.680.648

Finanțarea naționala

163

56.01.01

889.875

0

Finanțarea Uniunii Europene

164

56.01.02

81.070

0

Cheltuieli neeligibile

165

56.01.03

7.065.290

2.680.648

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

166

56.25

39.959.959

0

Finanțarea naționala

167

56.25.01

7.980.391

0

Finanțarea externa nerambursabila

168

56.25.02

30.507.821

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cheltuieli neeligibile

169

56.25.03

1.471.747

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

170

57

4.589.480

32.287

Ajutoare sociale

171

57.02

4.589.480

32.287

Ajutoare sociale in numerar

172

57.02.01

4.239.480

0

Ajutoare sociale in natura

173

57.02.02

350.000

32.287

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

174

59

9.235.000

3.107

Burse

175

59.01

450.000

0

Programe pentru tineret

176

59.08

100.000

0

Asociații si fundații

177

59.11

2.290.000

0

Susținerea cultelor

178

59.12

3.000.000

0

Despăgubiri civile

179

59.17

50.000

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

180

59.22

3.345.000

3.107

CHELTUIELI DE CAPITAL

181

70

63.967.791

3.886.192

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

182

71

61.767.791

3.886.192

Active fixe

183

71.01

59.939.381

3.771.181

Construcții

184

71.01.01

41.164.295

841.744

Mașini, echipamente si mijloace de transport

185

71.01.02

2.699.525

448.523

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

186

71.01.03

4.871.321

1.673.756

Alte active fixe

187

71.01.30

11.204.240

807.158

Reparații capitale aferente activelor fixe

188

71.03

1.828.410

115.011

TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE

189

72

2.200.000

0

Active financiare

190

72.01

2.200.000

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

191

72.01.01

2.200.000

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

192

81

16.504.000

0

Rambursări de credite externe

193

81.01

7.800.000

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

194

81.01.01

7.800.000

0

Rambursări de credite interne

195

81.02

8.704.000

0

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

196

81.02.05

8.704.000

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

197

50.02

23.386.409

146.335

Autoritati publice si acțiuni externe

198

51.02

12.659.180

146.335

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

CHELTUIELI CURENTE

199

01

11.920.760

146.335

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

200

10

8.670.000

0

Cheltuieli salariale in bani

201

10.01

7.112.340

0

Salarii de baza

202

10.01.01

6.895.340

0

Sporuri pentru condiții de munca

203

10.01.05

11.000

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

204

10.01.12

200.000

0

Indemnizații de delegare

205

10.01.13

6.000

0

Contribuții

206

10.03

1.557.660

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

207

10.03.01

1.118.260

0

Contribuții de asigurări de șomaj

208

10.03.02

35.400

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

209

10.03.03

368.000

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

210

10.03.04

11.000

0

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

211

10.03.05

5.000

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

212

10.03.06

20.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

213

20

3.250.760

146.335

Bunuri si servicii

214

20.01

1.773.000

131.255

Furnituri de birou

215

20.01.01

100.000

7.318

Materiale pentru curățenie

216

20.01.02

20.000

0

încălzit, iluminat si forța motrica

217

20.01.03

350.000

4.910

Apa, canal si salubritate

218

20.01.04

50.000

7.233

Carburanți si lubrifianti

219

20.01.05

25.000

0

Piese de schimb

220

20.01.06

10.000

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

221

20.01.08

318.000

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

222

20.01.09

200.000

7.617

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

223

20.01.30

700.000

104.177

Reparații curente

224

20.02

150.000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

225

20.05

50.000

8.308

Alte obiecte de inventar

226

20.05.30

50.000

8.308

Deplasări, detasari, transferări

227

20.06

44.000

2.772

Deplasări interne, detasari, transferări

228

20.06.01

40.000

2.772

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Deplasări in străinătate

229

20.06.02

4.000

0

Cârti, publicații si materiale documentare

230

20.11

15.000

0

consultanta si expertiza

231

20.12

30.000

4.000

Pregătire profesionala

232

20.13

50.000

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

233

20.25

100.000

0

Alte cheltuieli

234

20.30

1.038.760

0

Reclama si publicitate

235

20.30.01

523.760

0

Protocol si reprezentare

236

20.30.02

10.000

0

Prime de asigurare non-viata

237

20.30.03

5.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

238

20.30.30

500.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

239

70

738.420

0

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

240

71

738.420

0

Active fixe

241

71.01

738.420

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

242

71.01.03

552.420

0

Alte active fixe

243

71.01.30

186.000

0

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

244

51.02.01

12.659.180

146.335

Autorități executive

245

51.02.01.03

12.659.180

146.335

Alte servicii publice generale

246

54.02

4.090.229

0

CHELTUIELI CURENTE

247

01

4.090.229

0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

248

10

860.000

0

Cheltuieli salariale in bani

249

10.01

705.500

0

Salarii de baza

250

10.01.01

705.000

0

Indemnizații de delegare

251

10.01.13

500

0

Contribuții

252

10.03

154.500

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

253

10.03.01

111.000

0

Contribuții de asigurări de șomaj

254

10.03.02

3.500

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

255

10.03.03

37.000

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

256

10.03.04

1.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Contribuții pentru concedii si indemnizații

257

10.03.06

2.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

258

20

171.000

0

Bunuri si servicii

259

20.01

20.000

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

260

20.01.09

15.000

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

261

20.01.30

5.000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

262

20.05

10.000

0

Alte obiecte de inventar

263

20.05.30

10.000

0

Deplasări, detasari, transferări

264

20.06

6.000

0

Deplasări interne, detasari, transferări

265

20.06.01

6.000

0

Pregătire profesionala

266

20.13

5.000

0

Alte cheltuieli

267

20.30

130.000

0

Prime de asigurare non-viata

268

20.30.03

15.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

269

20.30.30

115.000

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

270

50

3.059.229

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

271

50.04

3.059.229

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

272

70

0

0

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

273

54.02.05

3.059.229

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

274

54.02.10

951.000

0

Alte servicii publice generale

275

54.02.50

80.000

0

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

276

55.02

6.637.000

0

CHELTUIELI CURENTE

277

01

6.637.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

278

20

172.000

0

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

279

20.24

172.000

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

280

20.24.01

12.000

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

281

20.24.02

160.000

0

TITLUL III DOBÂNZI

282

30

6.465.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne

283

30.01

1.265.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

284

30.01.01

1.265.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe

285

30.02

5.200.000

0

Pag.10 / 56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Contribuții pentru concedii si indemnizații

257

10.03.06

2.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

258

20

171.000

0

Bunuri si servicii

259

20.01

20.000

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

260

20.01.09

15.000

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

261

20.01.30

5.000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

262

20.05

10.000

0

Alte obiecte de inventar

263

20.05.30

10.000

0

Deplasări, detasari, transferări

264

20.06

6.000

0

Deplasări interne, detasari, transferări

265

20.06.01

6.000

0

Pregătire profesionala

266

20.13

5.000

0

Alte cheltuieli

267

20.30

130.000

0

Prime de asigurare non-viata

268

20.30.03

15.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

269

20.30.30

115.000

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

270

50

3.059.229

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

271

50.04

3.059.229

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

272

70

0

0

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

273

54.02.05

3.059.229

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

274

54.02.10

951.000

0

Alte servicii publice generale

275

54.02.50

80.000

0

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

276

55.02

6.637.000

0

CHELTUIELI CURENTE

277

01

6.637.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

278

20

172.000

0

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

279

20.24

172.000

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

280

20.24.01

12.000

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

281

20.24.02

160.000

0

TITLUL III DOBÂNZI

282

30

6.465.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne

283

30.01

1.265.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

284

30.01.01

1.265.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe

285

30.02

5.200.000

________________0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

286

30.02.05

5.200.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

287

70

0

0

Din total capitol

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

288

59.02

8.204.900

172.906

Ordine publica si siguranța naționala

289

61.02

8.204.900

172.906

CHELTUIELI CURENTE

290

01

5.606.000

111.514

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

291

10

4.656.000

0

Cheltuieli salariale in bani

292

10.01

2.671.000

0

Salarii de baza

293

10.01.01

2.390.000

0

Sporuri pentru condiții de munca

294

10.01.05

280.000

0

Indemnizații de delegare

295

10.01.13

1.000

0

Cheltuieli salariale in natura

296

10.02

1.400.000

0

Norme de hrana

297

10.02.02

1.400.000

0

Contribuții

298

10.03

585.000

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

299

10.03.01

420.000

0

Contribuții de asigurări de șomaj

300

10.03.02

13.000

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

301

10.03.03

139.000

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

302

10.03.04

4.000

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

303

10.03.06

9.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

304

20

900.000

111.514

Bunuri si servicii

305

20.01

369.000

1.974

Furnituri de birou

306

20.01.01

6.000

0

Materiale pentru curățenie

307

20.01.02

4.000

0

Carburanți si lubrifiant!

308

20.01.05

95.000

0

Piese de schimb

309

20.01.06

15.000

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

310

20.01.09

70.000

652

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

311

20.01.30

179.000

1.322

Reparații curente

312

20.02

75.000

26.467

Medicamente si materiale sanitare

313

20.04

5.000

0

Medicamente

314

20.04.01

2.500

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Materiale sanitare

315

20.04.02

1.500

0

Dezinfectant!

316

20.04.04

1.000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

317

20.05

261.000

63.785

Uniforme si echipament

318

20.05.01

180.000

63.785

Alte obiecte de inventar

319

20.05.30

81.000

0

Deplasări, detasari, transferări

320

20.06

18.000

0

Deplasări interne, detasari, transferări

321

20.06.01

18.000

0

Pregătire profesionala

322

20.13

25.000

0

Protecția muncii

323

20.14

15.000

0

Alte cheltuieli

324

20.30

132.000

19.288

Prime de asigurare non-viata

325

20.30.03

62.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

326

20.30.30

70.000

19.288

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

327

59

50.000

0

Despăgubiri civile

328

59.17

50.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

329

70

2.598.900

61.392

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

330

71

2.598.900

61.392

Active fixe

331

71.01

2.598.900

61.392

Construcții

332

71.01.01

1.787.000

26.992

Mașini, echipamente si mijloace de transport

333

71.01.02

434.400

34.400

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

334

71.01.03

353.000

0

Alte active fixe

335

71.01.30

24.500

0

Din total capitol

Ordine publica

336

61.02.03

5.921.000

95.326

Politie locala

337

61.02.03.04

5.921.000

95.326

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

338

61.02.05

2.283.900

77.580

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

339

64.02

161.443.307

5.867.977

Invatamant

340

65.02

109.825.700

3.728.223

CHELTUIELI CURENTE

341

01

92.312.710

2.679.720

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

342

10

67.610.000

0

Cheltuieli salariale in bani

343

10.01

54.954.161

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Salarii de baza

344

10.01.01

50.341.724

0

Sporuri pentru condiții de munca

345

10.01.05

10.252

0

Alte sporuri

346

10.01.06

488.340

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

347

10.01.10

226.900

0

fond aferent plătii cu ora

348

10.01.11

3.866.945

0

Alte drepturi salariale in bani

349

10.01.30

20.000

0

Contribuții

350

10.03

12.655.839

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

351

10.03.01

8.737.473

0

Contribuții de asigurări de șomaj

352

10.03.02

300.066

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

353

10.03.03

2.901.193

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

354

10.03.04

110.971

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

355

10.03.06

606.136

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

356

20

19.811.420

742.160

Bunuri si servicii

357

20.01

11.575.952

92.389

Furnituri de birou

358

20.01.01

178.286

2.401

Materiale pentru curățenie

359

20.01.02

373.090

2.088

încălzit, iluminat si forța motrica

360

20.01.03

6.624.355

67.351

Apa, canal si salubritate

361

20.01.04

1.445.895

16.202

Carburanți si lubrifiant!

362

20.01.05

14.500

0

Piese de schimb

363

20.01.06

15.600

0

Transport

364

20.01.07

135.830

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

365

20.01.08

256.030

785

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

366

20.01.09

383.380

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

367

20.01.30

2.148.986

3.562

Reparații curente

368

20.02

6.393.288

586.517

Medicamente si materiale sanitare

369

20.04

1.000

0

Medicamente

370

20.04.01

1.000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

371

20.05

1.312.910

60.257

Uniforme si echipament

372

20.05.01

68.000

0

Lenjerie si accesorii de pat

373

20.05.03

54.230

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte obiecte de inventar

374

20.05.30

1.190.680

60.257

Deplasări, detasari, transferări

375

20.06

38.400

0

Deplasări interne, detasari, transferări

376

20.06.01

38.400

0

Materiale de laborator

377

20.09

1.000

0

Cârti, publicații si materiale documentare

378

20.11

83.250

2.997

consultanta si expertiza

379

20.12

46.000

0

Pregătire profesionala

380

20.13

221.000

0

Protecția muncii

381

20.14

41.000

0

Alte cheltuieli

382

20.30

97.620

0

Prime de asigurare non-viata

383

20.30.03

5.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

384

20.30.30

92.620

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

385

51

300.000

0

Transferuri curente

386

51.01

300.000

0

Transferuri către instituții publice

387

51.01.01

300.000

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE

388

56

3.791.290

1.905.273

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

389

56.01

3.791.290

1.905.273

Cheltuieli neeligibile

390

56.01.03

3.791.290

1.905.273

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

391

57

350.000

32.287

Ajutoare sociale

392

57.02

350.000

32.287

Ajutoare sociale in natura

393

57.02.02

350.000

32.287

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

394

59

450.000

0

Burse

395

59.01

450.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

396

70

17.512.990

1.048.503

TITLUL XI ACTIVE NEFJNANCIARE

397

71

17.512.990

1.048.503

Active fixe

398

71.01

15.684.580

933.492

Construcții

399

71.01.01

7.619.230

123.370

Mașini, echipamente si mijloace de transport

400

71.01.02

231.000

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

401

71.01.03

1.118.690

158.868

Alte active fixe

402

71.01.30

6.715.660

651.254

Reparații capitale aferente activelor fixe

403

71.03

1.828.410

115.011

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Din total capitol

invatamant preșcolar si primar

404

65.02.03

26.276.091

137.668

Invatamant preșcolar

405

65.02.03.01

14.466.983

119.489

Invatamant primar

406

65.02.03.02

11.809.108

18.179

Invatamant secundar

407

65.02.04

82.904.994

3.590.555

Invatamant secundar inferior

408

65.02.04.01

26.301.272

986.787

Invatamant secundar superior

409

65.02.04.02

55.356.862

2.603.768

Invatamant profesional

410

65.02.04.03

1.246.860

0

Invatamant postliceal

411

65.02.05

644.615

0

Sanatate

412

66.02

5.774.800

9.638

CHELTUIELI CURENTE

413

01

5.750.000

9.638

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

414

10

2.565.000

0

Cheltuieli salariate in bani

415

10.01

2.104.800

0

Salarii de baza

416

10.01.01

2.104.800

0

Contribuții

417

10.03

460.200

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

418

10.03.01

331.000

0

Contribuții de asigurări de șomaj

419

10.03.02

11.000

O

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

420

10.03.03

109.000

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

421

10.03.04

3.200

0

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

422

10.03.05

1.000

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

423

10.03.06

5.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

424

20

185.000

9.638

Bunuri si servicii

425

20.01

27.000

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

426

20.01.30

27.000

0

Medicamente si materiale sanitare

427

20.04

99.000

9.638

Medicamente

428

20.04.01

22.000

0

Materiale sanitare

429

20.04.02

77.000

9.638

Bunuri de natura obiectelor de inventar

430

20.05

53.700

0

Alte obiecte de inventar

431

20.05.30

53.700

0

Alte cheltuieli

432

20.30

5.300

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

433

20.30.30

5.300

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

434

51

3.000.000

0

Transferuri curente

435

51.01

3.000.000

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

436

51.01.24

3.000.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

437

70

24.800

0

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

438

71

24.800

0

Active fixe

439

71.01

24.800

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

440

71.01.02

24.800

0

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

441

66.02.06

0

0

Spitale generale

442

66.02.06.01

0

0

Servicii de sanatate publica

443

66.02.08

2.774.800

9.638

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

444

66.02.50

3.000.000

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

445

66.02.50.50

3.000.000

0

Cultura, recreere si religie

446

67.02

28.676.327

1.897.863

CHELTUIELI CURENTE

447

01

19.198.335

305.568

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

448

10

3.230.000

0

Cheltuieli salariale in bani

449

10.01

2.637.000

0

Salarii de baza

450

10.01.01

2.450.000

0

Sporuri pentru condiții de munca

451

10.01.05

186.000

0

Indemnizații de delegare

452

10.01.13

1.000

0

Contribuții

453

10.03

593.000

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

454

10.03.01

417.000

0

Contribuții de asigurări de șomaj

455

10.03.02

13.000

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

456

10.03.03

138.000

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

457

10.03.04

4.000

0

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

458

10.03.05

12.000

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

459

10.03.06

9.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

460

20

5.556.500

302.461

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Bunuri si servicii

461

20.01

2.768.704

160.832

Furnituri de birou

462

20.01.01

14.000

3.985

Materiale pentru curățenie

463

20.01.02

90.000

26.900

încălzit, iluminat si forța motrica

464

20.01.03

460.000

18.170

Apa, canal si salubritate

465

20.01.04

130.000

9.262

Carburanți si lubrifianti

466

20.01.05

315.000

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

467

20.01.08

13.000

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

468

20.01.09

820.000

14.877

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

469

20.01.30

926.704

87.638

Reparații curente

470

20.02

550.000

38.322

Medicamente si materiale sanitare

471

20.04

3.500

0

Materiale sanitare

472

20.04.02

3.500

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

473

20.05

432.296

94.860

Uniforme si echipament

474

20.05.01

82.000

0

Alte obiecte de inventar

475

20.05.30

350.296

94.860

Deplasări, detasari, transferări

476

20.06

20.000

0

Deplasări interne, detasari, transferări

477

20.06.01

20.000

0

Pregătire profesionala

478

20.13

10.000

0

Protecția muncii

479

20.14

2.000

0

Alte cheltuieli

480

20.30

1.770.000

8.447

Prime de asigurare non-viata

481

20.30.03

100.000

0

Chirii

482

20.30.04

130.000

8.447

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

483

20.30.30

1.540.000

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

484

56

1.911.835

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

485

56.01

1.911.835

0

Finanțarea naționala

486

56.01.01

889.875

0

Finanțarea Uniunii Europene

487

56.01.02

21.960

0

Cheltuieli neeligibile

488

56.01.03

1.000.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

489

59

8.500.000

3.107

Programe pentru tineret

490

59.08

100.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Asociații si fundații

491

59.11

2.150.000

0

Susținerea cultelor

492

59.12

3.000.000

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

493

59.22

3.250.000

3.107

CHELTUIELI DE CAPITAL

494

70

9.477.992

1.592.295

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

495

71

9.477.992

1.592.295

Active fixe

496

71.01

9.477.992

1.592.295

Construcții

497

71.01.01

5.494.059

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

498

71.01.02

791.949

231.748

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

499

71.01.03

1.754.484

1.304.983

Alte active fixe

500

71.01.30

1.437.500

55.564

Din total capitol

Servicii culturale

501

67.02.03

6.884.484

1.340.344

Instituții publice de spectacole si concerte

502

67.02.03.04

4.151.084

1.340.344

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

503

67.02.03.08

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

504

67.02.03.12

2.671.000

0

Alte servicii culturale

505

67.02.03.30

62.400

0

Servicii recreative si sportive

506

67.02.05

17.366.008

554.412

Sport

507

67.02.05.01

7.876.659

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

508

67.02.05.03

9.489.349

554.412

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

509

67.02.50

4.425.835

3.107

Asigurări si asistenta sociala

510

68,02

17.166.480

232.253

CHELTUIELI CURENTE

511

01

17.122.980

232.253

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

512

10

10.366.000

0

Cheltuieli salariale in bani

513

10.01

8.459.300

0

Salarii de baza

514

10.01.01

8.458.300

0

Indemnizații de delegare

515

10.01.13

1.000

0

Contribuții

516

10.03

1.906.700

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

517

10.03.01

1.373.200

0

Contribuții de asigurări de șomaj

518

10.03.02

47.000

0

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

519

10.03.03

450.400

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților . restante

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

520

10.03.04

13.800

0

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

521

10.03.05

2.000

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

522

10.03.06

20.300

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

523

20

2.282.500

232.253

Bunuri si servicii

524

20.01

251.500

295

Furnituri de birou

525

20.01.01

6.500

0

Materiale pentru curățenie

526

20.01.02

25.000

0

încălzit, iluminat si forța motrica

527

20.01.03

80.000

295

Apa, canal si salubritate

528

20.01.04

14.000

0

Carburanți si lubrifiant!

529

20.01.05

34.000

0

Piese de schimb

530

20.01.06

1.000

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

531

20.01.08

11.000

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

532

20.01.09

30.000

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

533

20.01.30

50.000

0

Reparații curente

534

20.02

40.000

0

Hrana

535

20.03

1.802.500

231.958

Hrana pentru oameni

536

20.03.01

1.802.500

231.958

Medicamente si materiale sanitare

537

20.04

2.500

0

Medicamente

538

20.04.01

500

0

Materiale sanitare

539

20.04.02

1.000

0

Dezinfectanti

540

20.04.04

1.000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

541

20.05

29.000

0

Uniforme si echipament

542

20.05.01

4.000

0

Lenjerie si accesorii de pat

543

20.05.03

10.000

0

Alte obiecte de inventar

544

20.05.30

15.000

0

Deplasați, detasari, transferări

545

20.06

2.500

0

Deplasări interne, detasari, transferări

546

20.06.01

2.500

0

Pregătire profesionala

547

20.13

1.000

0

Protecția muncii

548

20.14

4.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

549

20.25

10.000

0

Alte cheltuieli

550

20.30

139.500

0

Prime de asigurare non-viata

551

20.30.03

500

0

Chirii

552

20.30.04

110.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

553

20.30.30

29.000

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

554

57

4.239.480

0

Ajutoare sociale

555

57.02

4.239.480

0

Ajutoare sociale in numerar

556

57.02.01

4.239.480

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

557

59

235.000

0

Asociații si fundații

558

59.11

140.000

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

559

59.22

95.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

560

70

43.500

0

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

561

71

43.500

0

Active fixe

562

71.01

43.500

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

563

71.01.02

35.000

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

564

71.01.03

8.500

0

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

565

68.02.04

0

0

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

566

68.02.05

11.942.480

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

567

68.02.05.02

11.942.480

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

568

68.02.06

50.000

0

Ajutoare pentru locuințe

569

68.02.10

0

0

Crese

570

68.02.11

1.382.500

0

Prevenirea excluderii sociale

571

68.02.15

3.791.500

232.253

Ajutor social

572

68.02.15.01

395.000

0

Cantine de ajutor social

573

68.02.15.02

3.396.500

232.253

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

574

68.02.15.50

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

575

69.02

88.232.187

6.466.310

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

576

70.02

62.805.004

2.238.164

Pag. 20 / 56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

CHELTUIELI CURENTE

577

01

50.190.948

1.919.089

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

578

10

3.073.000

0

Cheltuieli salariale in bani

579

10.01

2.515.200

0

Salarii de baza

580

10.01.01

2.460.000

0

Sporuri pentru condiții de munca

581

10.01.05

53.200

0

Indemnizații de delegare

582

10.01.13

2.000

0

Contribuții

583

10.03

557.800

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

584

10.03.01

397.000

0

Contribuții de asigurări de șomaj

585

10.03.02

12.600

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

586

10.03.03

130.800

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

587

10.03.04

3.900

0

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

588

10.03.05

10.200

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

589

10.03.06

3.300

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

590

20

12.300.000

1.919.089

Bunuri si servicii

591

20.01

10.613.000

1.897.050

Furnituri de birou

592

20.01.01

15.000

0

Materiale pentru curățenie

593

20.01.02

60.000

0

încălzit, iluminat si forța motrica

594

20.01.03

4.418.000

746.912

Apa, canal si salubritate

595

20.01.04

2.020.000

405.528

Carburanți si lubrifianti

596

20.01.05

50.000

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

597

20.01.08

16.000

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

598

20.01.09

1.990.000

337.552

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

599

20.01.30

2.044.000

407.058

Reparații curente

600

20.02

560.000

20.739

Bunuri de natura obiectelor de inventar

601

20.05

5.000

1.300

Alte obiecte de inventar

602

20.05.30

5.000

1.300

Protecția muncii

603

20.14

24.000

0

Alte cheltuieli

604

20.30

1.098.000

0

Chirii

605

20.30.04

82.160

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

606

20.30.30

1.015.840

I                         o

Pag. 21 / 56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

607

55

7.898.000

0

A. Transferuri interne

608

55.01

7.898.000

0

Programe de dezvoltare

609

55.01.13

7.884.000

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

610

55.01.42

14.000

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

611

56

26.919.948

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

612

56.01

59.110

0

Finanțarea Uniunii Europene

613

56.01.02

59.110

0

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

614

56.25

26.860.838

0

Finanțarea naționala

615

56.25.01

4.868.276

0

Finanțarea externa nerambursabila

616

56.25.02

21.924.653

0

Cheltuieli neeligibile

617

56.25.03

67.909

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

618

70

12.150.056

319.075

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCJARE

619

71

12.150.056

319.075

Active fixe

620

71.01

12.150.056

319.075

Construcții

621

71.01.01

8.247.419

6.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

622

71.01.02

2.830

2.830

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

623

71.01.03

1.084.227

209.905

Alte active fixe

624

71.01.30

2.815.580

100.340

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

625

81

464.000

0

Rambursări de credite interne

626

81.02

464.000

0

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

627

81.02.05

464.000

0

Din total capitol

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

628

70.02.05

204.000

0

Alimentare cu apa

629

70.02.05.01

204.000

0

Amenajari hidrotehnice

630

70.02.05.02

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

631

70.02.06

35.180.538

992.295

Alimentare cu gaze naturale in localitati

632

70.02.07

0

0

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

633

70.02.50

27.420.466

1.245.869

Protecția mediului

634

74.02

25.427.183

_______4.228.146

Pag. 22 / 56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

CHELTUIELI CURENTE

635

01

23.127.183

4.228.146

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

636

20

20.047.946

4.228.146

Bunuri si servicii

637

20.01

19.880.200

4.220.181

Materiale pentru curățenie

638

20.01.02

2.000

0

încălzit, iluminat si forța motrica

639

20.01.03

43.200

0

Apa, canal si salubritate

640

20.01.04

19.240.800

4.135.104

Carburanți si lubrifiant!

641

20.01.05

14.400

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

642

20.01.09

1.000

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

643

20.01.30

578.800

85.077

Hrana

644

20.03

155.520

7.965

Hrana pentru animale

645

20.03.02

155.520

7.965

Bunuri de natura obiectelor de inventar

646

20.05

5.000

0

Uniforme si echipament

647

20.05.01

5.000

0

Deplasări, detasari, transferări

648

20.06

3.096

0

Deplasări interne, detasari, transferări

649

20.06.01

3.096

0

Alte cheltuieli

650

20.30

4.130

0

Chirii

651

20.30.04

4.130

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

652

55

3.079.237

0

A. Transferuri interne

653

55.01

3.079.237

0

Programe de dezvoltare

654

55.01.13

3.040.137

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

655

55.01.42

39.100

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

656

70

200.000

0

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

657

71

200.000

0

Active fixe

658

71.01

200.000

0

Construcții

659

71.01.01

200.000

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

660

81

2.100.000

0

Rambursări de credite externe

661

81.01

2.100.000

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

662

81.01.01

2.100.000

0

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

663

74.02.05

22.064.283

4.228.146

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Salubritate

664

74.02.05.01

20.047.946

4.228.146

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

665

74.02.05.02

2.016.337

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

666

74.02.06

3.362.900

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

667

79.02

101.096.404

11.712.682

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

668

80.02

1.203.000

0

CHELTUIELI CURENTE

669

01

1.203.000

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

670

56

1.203.000

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

671

56.01

1.203.000

0

Cheltuieli neeligibile

672

56.01.03

1.203.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

673

70

0

0

Din total capitol

Acțiuni generale economice si comerciale

674

80.02.01

1.203.000

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

675

80.02.01.10

1.203.000

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

676

80.02.01.30

0

0

Combustibili si energie

677

81.02

46.188.987

2.581.858

CHELTUIELI CURENTE

678

01

25.631.400

1.896.476

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

679

20

7.710.000

0

Alte cheltuieli

680

20.30

7.710.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

681

20.30.30

7.710.000

0

TITLUL IV SUBVENȚII

682

40

17.921.400

1.896.476

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

683

40.03

17.921.400

1.896.476

CHELTUIELI DE CAPITAL

684

70

7.867.587

685.382

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

685

71

5.667.587

685.382

Active fixe

686

71.01

5.667.587

685.382

Construcții

687

71.01.01

5.667.587

685.382

TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE

688

72

2.200.000

0

Active financiare

689

72.01

2.200.000

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

690

72.01.01

2.200.000

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

691

81

12.690.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Rambursări de credite externe

692

81.01

5.700.000

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

693

81.01.01

5.700.000

0

Rambursări de credite interne

694

81.02

6.990.000

0

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

695

81.02.05

6.990.000

0

Din total capitol

Energie termica

696

81.02.06

24.911.400

1.896.476

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

697

81.02.50

21.277.587

685.382

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

698

83.02

24.000

0

CHELTUIELI CURENTE

699

01

24.000

0

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

700

20

24.000

0

Bunuri si servicii

701

20.01

24.000

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

702

20.01.09

24.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

703

70

0

0

Din total capitol

Agricultura

704

83.02.03

24.000

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

705

83.02.03.30

24.000

0

Transporturi

706

84.02

53.680.417

9.130.824

CHELTUIELI CURENTE

707

01

39.076.871

8.951.279

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

708

20

20.279.600

6.472.838

Bunuri si servicii

709

20.01

9.600

9.600

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

710

20.01.30

9.600

9.600

Reparații curente

711

20.02

20.000.000

6.463.238

Alte cheltuieli

712

20.30

270.000

0

Prime de asigurare non-viata

713

20.30.03

170.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

714

20.30.30

100.000

0

TITLUL IV SUBVENȚII

715

40

4.627.150

1.703.066

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

716

40.03

4.627.150

1.703.066

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

717

56

14.170.121

775.375

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

718

56.01

1.071.000

775.375

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cheltuieli neeligibile

719

56.01.03

1.071.000

775.375

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

720

56.25

13.099.121

0

Finanțarea naționala

721

56.25.01

3.112.115

0

Finanțarea externa nerambursabila

722

56.25.02

8.583.168

0

Cheltuieli neeligibile

723

56.25.03

1.403.838

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

724

70

13.353.546

179.545

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

725

71

13.353.546

179.545

Active fixe

726

71.01

13.353.546

179.545

Construcții

727

71.01.01

12.149.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

728

71.01.02

1.179.546

179.545

Alte active fixe

729

71.01.30

25.000

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

730

81

1.250.000

0

Rambursări de credite interne

731

81.02

1.250.000

0

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

732

81.02.05

1.250.000

0

Din total capitol

Transport rutier

733

84.02.03

53.680.417

9.130.824

Transport in comun

734

84.02.03.02

19.485.817

1.882.611

Străzi

735

84.02.03.03

34.194.600

7.248.213

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

736

96.02

0

0

REZERVE

737

97.02

0

0

EXCEDENT

738

98.02

0

0

DEFICIT

739

99.02

117.196

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

259.421.985

TOTAL VENITURI

2

00.01

259.421.985

VENITURI PROPRII

3

48.02

244.299.589

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

259.358.085

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

268.169.101

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

86.059.589

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

7

00.05

1.600.000

Impozit pe profit

8

01.02

1.600.000

Impozit pe profit de la agenții economici

9

01.02.01

1.600.000

Ai2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

10

00.06

84.459.589

Impozit pe venit

11

03.02

1.800.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

12

03.02.18

1.800.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

13

04.02

82.659.589

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

82.210.674

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

15

04.02.04

448.915

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

16

00.09

60.040.000

Impozite si taxe pe proprietate

17

07.02

60.040.000

Impozit pe clădiri

18

07.02.01

49.000.000

Impozit pe clădiri - PF

19

07.02.01.01

10.000.000

Impozit pe clădiri - PJ

20

07.02.01.02

39.000.000

Impozit pe terenuri

21

07.02.02

8.100.000

Impozit pe terenuri - PF

22

07.02.02.01

4.000.000

Impozit pe terenuri - PJ

23

07.02.02.02

4.000.000

impozit pe terenurile extravilane

24

07.02.02.03

100.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori

25

07.02.03

2.500.000

Alte impozite si taxe de proprietate

26

07.02.50

440.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

27

00.10

122.069.512

Sume defalcate din TVA

28

11.02

93.094.512

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

29

11.02.02

86.020.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

30

11.02.06

7.074.512

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

31

12.02

50.000

Taxe hoteliere

32

12.02.07

50.000

Taxe pe servicii specifice

33

15.02

25.000

Impozit pe spectacole

34

15.02.01

25.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

35

16.02

28.900.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

36

16.02.02

24.500.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

37

16.02.02.01

12.000.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

38

16.02.02.02

12.500.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

39

16.02.03

3.500.000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

40

16.02.50

900.000

C. VENITURI NEFISCALE

41

00.12

-8.811.016

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

42

00.13

26.000.000

Venituri din proprietate

43

30.02

26.000.000

Venituri din concesiuni si închirieri

44

30.02.05

17.000.000

Alte venituri din concediuni si închirieri de către instituțiile publice

45

30.02.05.30

17.000.000

Alte venituri din proprietate

46

30.02.50

9.000.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

47

00.14

-34.811.016

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

48

33.02

5.225.000

Venituri din prestări de servicii

49

33.02.08

5.000.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

50

33.02.10

120.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

51

33.02.12

100.000

Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura

52

33.02.24

5.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

53

34.02

3.000.000

Taxe extrajudiciare de timbru

54

34.02.02

3.000.000

Amenzi, penalitati si confiscări

55

35.02

15.000.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

56

35.02.01

15.000.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

57

35.02.01.02

15.000.000

Diverse venituri

58

36.02

20.000.000

Taxe speciale

59

36.02.06

15.000.000

Alte venituri

60

36.02.50

5.000.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

61

37.02

-78.036.016

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

62

37.02.03

-78.036.016

IV. SUBVENȚII

63

00.17

63.900

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

64

00.18

63.900

Subvenții de la bugetul de stat

65

42.02

63.900

B. Curente

66

63.900

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

67

42.02.34

53.900

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

68

42.02.41

10.000

TOTAL CHELTUIELI

69

259.421.985

17.799.370

CHELTUIELI CURENTE

70

01

242.917.985

17.799.370

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

71

10

101.030.000

0

Cheltuieli salariale in bani

72

10.01

81.159.301

0

Salarii de baza

73

10.01.01

75.805.164

0

Sporuri pentru condiții de munca

74

10.01.05

540.452

0

Alte sporuri

75

10.01.06

488.340

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

76

10.01.10

226.900

0

fond aferent plătii cu ora

77

10.01.11

3.866.945

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

78

10.01.12

200.000

0

Indemnizații de delegare

79

10.01.13

11.500

0

Alte drepturi salariate in bani

80

10.01.30

20.000

0

Cheltuieli salariate in natura

81

10.02

1.400.000

0

Norme de hrana

82

10.02.02

1.400.000

0

Contribuții

83

10.03

18.470.699

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

84

10.03.01

12.904.933

0

Contribuții de asigurări de șomaj

85

10.03.02

435.566

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

86

10.03.03

4.273.393

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

87

10.03.04

151.871

0

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

88

10.03.05

30.200

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

89

10.03.06

674.736

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

90

20

92.690.726

14.164.434

Bunuri si servicii

91

20.01

47.311.956

6.513.576

Furnituri de birou

92

20.01.01

319.786

13.704

Materiale pentru curățenie

93

20.01.02

574.090

28.988

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

încălzit, iluminat si forța motrica

94

20.01.03

11.975.555

837.638

Apa, canal si salubritate

95

20.01.04

22.900.695

4.573.329

Carburanți si lubrifiant)

96

20.01.05

547.900

0

Piese de schimb

97

20.01.06

41.600

0

Transport

98

20.01.07

135.830

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

99

20.01.08

614.030

785

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

100

20.01.09

3.533.380

360.698

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

101

20.01.30

6.669.090

698.434

Reparații curente

102

20.02

27.768.288

7.135.283

Hrana

103

20.03

1.958.020

239.923

Hrana pentru oameni

104

20.03.01

1.802.500

231.958

Hrana pentru animale

105

20.03.02

155.520

7.965

Medicamente si materiale sanitare

106

20.04

111.000

9.638

Medicamente

107

20.04.01

26.000

0

Materiale sanitare

108

20.04.02

83.000

9.638

Dezinfectanti

109

20.04.04

2.000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

110

20.05

2.158.906

228.510

Uniforme si echipament

111

20.05.01

339.000

63.785

Lenjerie si accesorii de pat

112

20.05.03

64.230

0

Alte obiecte de inventar

113

20.05.30

1.755.676

164.725

Deplasări, detasari, transferări

114

20.06

131.996

2.772

Deplasări interne, detasari, transferări

115

20.06.01

127.996

2.772

Deplasări in străinătate

116

20.06.02

4.000

0

Materiale de laborator

117

20.09

1.000

0

Cârti, publicații si materiale documentare

118

20.11

98.250

2.997

consultanta si expertiza

119

20.12

76.000

4.000

Pregătire profesionala

120

20.13

312.000

0

Protecția muncii

121

20.14

86.000

0

comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

122

20.24

172.000

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

123

20.24.01

12.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

124

20.24.02

160.000

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

125

20.25

110.000

0

Alte cheltuieli

126

20.30

12.395.310

27.735

Reclama si publicitate

127

20.30.01

523.760

0

Protocol si reprezentare

128

20.30.02

10.000

0

Prime de asigurare non-viata

129

20.30.03

357.500

0

Chirii

130

20.30.04

326.290

8.447

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

131

20.30.30

11.177.760

19.288

TITLUL III DOBÂNZI

132

30

6.465.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne

133

30.01

1.265.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

134

30.01.01

1.265.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe

135

30.02

5.200.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

136

30.02.05

5.200.000

0

TITLUL IV SUBVENȚII

137

40

22.548.550

3.599.542

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

138

40.03

22.548.550

3.599.542

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

139

50

3.059.229

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

140

50.04

3.059.229

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

141

51

3.300.000

0

Transferuri curente

142

51.01

3.300.000

0

Transferuri către instituții publice

143

51.01.01

300.000

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

144

51.01.24

3.000.000

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

145

57

4.589.480

32.287

Ajutoare sociale

146

57.02

4.589.480

32.287

Ajutoare sociale in numerar

147

57.02.01

4.239.480

0

Ajutoare sociale in natura

148

57.02.02

350.000

32.287

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

149

59

9.235.000

3.107

Burse

150

59.01

450.000

0

Programe pentru tineret

151

59.08

100.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Asociații si fundații

152

59.11

2.290.000

0

Susținerea cultelor

153

59.12

3.000.000

0

Despăgubiri civile

154

59.17

50.000

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

155

59.22

3.345.000

3.107

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

156

81

16.504.000

0

Rambursări de credite externe

157

81.01

7.800.000

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

158

81.01.01

7.800.000

0

Rambursări de credite interne

159

81.02

8.704.000

0

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

160

81.02.05

8.704.000

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

161

50.02

22.647.989

146.335

Autoritati publice si acțiuni externe

162

51.02

11.920.760

146.335

CHELTUIELI CURENTE

163

01

11.920.760

146.335

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

164

10

8.670.000

0

Cheltuieli salariale in bani

165

10.01

7.112.340

0

Salarii de baza

166

10.01.01

6.895.340

0

Sporuri pentru condiții de munca

167

10.01.05

11.000

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

168

10.01.12

200.000

0

Indemnizații de delegare

169

10.01.13

6.000

0

Contribuții

170

10.03

1.557.660

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

171

10.03.01

1.118.260

0

Contribuții de asigurări de șomaj

172

10.03.02

35.400

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

173

10.03.03

368.000

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

174

10.03.04

11.000

0

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

175

10.03.05

5.000

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

176

10.03.06

20.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

177

20

3.250.760

146.335

Bunuri si servicii

178

20.01

1.773.000

131.255

Furnituri de birou

179

20.01.01

100.000

7.318

Materiale pentru curățenie

180

20.01.02

20.000

0

încălzit, iluminat si forța motrica

181

20.01.03

350.000

4.910

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Apa, canal si salubritate

182

20.01.04

50.000

7.233

Carburanți si lubrifianti

183

20.01.05

25.000

0

Piese de schimb

184

20.01.06

10.000

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

185

20.01.08

318.000

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

186

20.01.09

200.000

7.617

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

187

20.01.30

700.000

104.177

Reparații curente

188

20.02

150.000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

189

20.05

50.000

8.308

Alte obiecte de inventar

190

20.05.30

50.000

8.308

Deplasări, detasari, transferări

191

20.06

44.000

2.772

Deplasări interne, detasari, transferări

192

20.06.01

40.000

2.772

Deplasări in străinătate

193

20.06.02

4.000

0

Cârti, publicații si materiale documentare

194

20.11

15.000

0

consultanta si expertiza

195

20.12

30.000

4.000

Pregătire profesionala

196

20.13

50.000

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

197

20.25

100.000

0

Alte cheltuieli

198

20.30

1.038.760

0

Reclama si publicitate

199

20.30.01

523.760

0

Protocol si reprezentare

200

20.30.02

10.000

0

Prime de asigurare non-viata

201

20.30.03

5.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

202

20.30.30

500.000

0

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

203

51.02.01

11.920.760

146.335

Autoritati executive

204

51.02.01.03

11.920.760

146.335

Alte servicii publice generale

205

54.02

4.090.229

0

CHELTUIELI CURENTE

206

01

4.090.229

0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

207

10

860.000

0

Cheltuieli salariale in bani

208

10.01

705.500

0

Salarii de baza

209

10.01.01

705.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Indemnizații de delegare

210

10.01.13

500

0

Contribuții

211

10.03

154.500

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

212

10.03.01

111.000

0

Contribuții de asigurări de șomaj

213

10.03.02

3.500

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

214

10.03.03

37.000

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

215

10.03.04

1.000

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

216

10.03.06

2.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

217

20

171.000

0

Bunuri si servicii

218

20.01

20.000

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

219

20.01.09

15.000

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

220

20.01.30

5.000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

221

20.05

10.000

0

Alte obiecte de inventar

222

20.05.30

10.000

0

Deplasări, detasari, transferări

223

20.06

6.000

0

Deplasări interne, detasari, transferări

224

20.06.01

6.000

0

Pregătire profesionala

225

20.13

5.000

0

Alte cheltuieli

226

20.30

130.000

0

Prime de asigurare non-viata

227

20.30.03

15.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

228

20.30.30

115.000

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

229

50

3.059.229

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

230

50.04

3.059.229

0

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

231

54.02.05

3.059.229

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

232

54.02.10

951.000

0

Alte servicii publice generale

233

54.02.50

80.000

0

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

234

55.02

6.637.000

0

CHELTUIELI CURENTE

235

01

6.637.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

236

20

172.000

0

comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

237

20.24

172.000

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

238

20.24.01

12.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Comisioane si alte costuri aferente Împrumuturilor interne

239

20.24.02

160.000

0

TITLUL III DOBÂNZI

240

30

6.465.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne

241

30.01

1.265.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

242

30.01.01

1.265.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe

243

30.02

5.200.000

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

244

30.02.05

5.200.000

0

Din total capitol

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

245

59.02

5.606.000

111.514

Ordine publica si siguranța naționala

246

61.02

5.606.000

111.514

CHELTUIELI CURENTE

247

01

5.606.000

111.514

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

248

10

4.656.000

0

Cheltuieli salariate in bani

249

10.01

2.671.000

0

Salarii de baza

250

10.01.01

2.390.000

0

Sporuri pentru condiții de munca

251

10.01.05

280.000

0

Indemnizații de delegare

252

10.01.13

1.000

0

Cheltuieli salariate in natura

253

10.02

1.400.000

0

Norme de hrana

254

10.02.02

1.400.000

0

Contribuții

255

10.03

585.000

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

256

10.03.01

420.000

0

Contribuții de asigurări de șomaj

257

10.03.02

13.000

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

258

10.03.03

139.000

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

259

10.03.04

4.000

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

260

10.03.06

9.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

261

20

900.000

111.514

Bunuri si servicii

262

20.01

369.000

1.974

Furnituri de birou

263

20.01.01

6.000

0

Materiale pentru curățenie

264

20.01.02

4.000

0

Carburanți si lubrifianti

265

20.01.05

95.000

0

Piese de schimb

266

20.01.06

15.000

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

267

20.01.09

70.000

652

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

268

20.01.30

179.000

1.322

Reparații curente

269

20.02

75.000

26.467

Medicamente si materiale sanitare

270

20.04

5.000

0

Medicamente

271

20.04.01

2.500

0

Materiale sanitare

272

20.04.02

1.500

0

Dezinfectant!

273

20.04.04

1.000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

274

20.05

261.000

63.785

Uniforme si echipament

275

20.05.01

180.000

63.785

Alte obiecte de inventar

276

20.05.30

81.000

0

Deplasări, detasari, transferări

277

20.06

18.000

0

Deplasări interne, detasari, transferări

278

20.06.01

18.000

0

Pregătire profesionala

279

20.13

25.000

0

Protecția muncii

280

20.14

15.000

0

Alte cheltuieli

281

20.30

132.000

19.288

Prime de asigurare non-viata

282

20.30.03

62.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

283

20.30.30

70.000

19.288

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

284

59

50.000

0

Despăgubiri civile

285

59.17

50.000

0

Din total capitol

Ordine publica

286

61.02.03

5.306.000

95.326

Politie locala

287

61.02.03.04

5.306.000

95.326

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

288

61.02.05

300.000

16.188

Partea a 11l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

289

64.02

128.680.900

1.321.906

Invatamant

290

65.02

88.521.420

774.447

CHELTUIELI CURENTE

291

01

88.521.420

774.447

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

292

10

67.610.000

0

Cheltuieli salariate in bani

293

10.01

54.954.161

0

Salarii de baza

294

10.01.01

50.341.724

0

Sporuri pentru condiții de munca

295

10.01.05

10.252

0

Alte sporuri

296

10.01.06

488.340

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

297

10.01.10

226.900

0

fond aferent plătii cu ora

298

10.01.11

3.866.945

0

Alte drepturi salariate in bani

299

10.01.30

20.000

0

Contribuții

300

10.03

12.655.839

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

301

10.03.01

8.737.473

0

Contribuții de asigurări de șomaj

302

10.03.02

300.066

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

303

10.03.03

2.901.193

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

304

10.03.04

110.971

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

305

10.03.06

606.136

0

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

306

20

19.811.420

742.160

Bunuri si servicii

307

20.01

11.575.952

92.389

Furnituri de birou

308

20.01.01

178.286

2.401

Materiale pentru curățenie

309

20.01.02

373.090

2.088

încălzit, iluminat si forța motrica

310

20.01.03

6.624.355

67.351

Apa, canal si salubritate

311

20.01.04

1.445.895

16.202

Carburanți si lubrifianti

312

20.01.05

14.500

0

Piese de schimb

313

20.01.06

15.600

0

Transport

314

20.01.07

135.830

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

315

20.01.08

256.030

785

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

316

20.01.09

383.380

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

317

20.01.30

2.148.986

3.562

Reparații curente

318

20.02

6.393.288

586.517

Medicamente si materiale sanitare

319

20.04

1.000

0

Medicamente

320

20.04.01

1.000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

321

20.05

1.312.910

60.257

Uniforme si echipament

322

20.05.01

68.000

0

Lenjerie si accesorii de pat

323

20.05.03

54.230

0

Alte obiecte de inventar

324

20.05.30

1.190.680

60.257

Deplasări, detasari, transferări

325

20.06

38.400

0

Deplasări interne, detasari, transferări

326

20.06.01

38.400

0

Pag. 37/56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Materiale de laborator

327

20.09

1.000

0

Cârti, publicații si materiale documentare

328

20.11

83.250

2.997

consultanta si expertiza

329

20.12

46.000

0

Pregătire profesionala

330

20.13

221.000

0

Protecția muncii

331

20.14

41.000

0

Alte cheltuieli

332

20.30

97.620

0

Prime de asigurare non-viata

333

20.30.03

5.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

334

20.30.30

92.620

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

335

51

300.000

0

Transferuri curente

336

51.01

300.000

0

Transferuri către instituții publice

337

51.01.01

300.000

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

338

57

350.000

32.287

Ajutoare sociale

339

57.02

350.000

32.287

Ajutoare sociale in natura

340

57.02.02

350.000

32.287

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

341

59

450.000

0

Burse

342

59.01

450.000

0

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

343

65.02.03

24.671.591

81.654

Invatamant preșcolar

344

65.02.03.01

12.922.483

63.475

Invatamant primar

345

65.02.03.02

11.749.108

18.179

Invatamant secundar

346

65.02.04

63.205.214

692.793

Invatamant secundar inferior

347

65.02.04.01

18.798.712

366.508

Invatamant secundar superior

348

65.02.04.02

43.159.642

326.285

Invatamant profesional

349

65.02.04.03

1.246.860

0

Invatamant postliceal

350

65.02.05

644.615

0

Sanatate

351

66.02

5.750.000

9.638

CHELTUIELI CURENTE

352

01

5.750.000

9.638

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

353

10

2.565.000

0

Cheltuieli salariale in bani

354

10.01

2.104.800

0

Salarii de baza

355

10.01.01

2.104.800

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Contribuții

356

10.03

460.200

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

357

10.03.01

331.000

0

Contribuții de asigurări de șomaj

358

10.03.02

11.000

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

359

10.03.03

109.000

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

360

10.03.04

3.200

0

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

361

10.03.05

1.000

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

362

10.03.06

5.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

363

20

185.000

9.638

Bunuri si servicii

364

20.01

27.000

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

365

20.01.30

27.000

0

Medicamente si materiale sanitare

366

20.04

99.000

9.638

Medicamente

367

20.04.01

22.000

0

Materiale sanitare

368

20.04.02

77.000

9.638

Bunuri de natura obiectelor de inventar

369

20.05

53.700

0

Alte obiecte de inventar

370

20.05.30

53.700

0

Alte cheltuieli

371

20.30

5.300

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

372

20.30.30

5.300

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

373

51

3.000.000

0

Transferuri curente

374

51.01

3.000.000

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

375

51.01.24

3.000.000

0

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

376

66.02.06

0

0

Spitale generale

377

66.02.06.01

0

0

Servicii de sanatate publica

378

66.02.08

2.750.000

9.638

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

379

66.02.50

3.000.000

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

380

66.02.50.50

3.000.000

0

Cultura, recreere si religie

381

67.02

17.286.500

305.568

CHELTUIELI CURENTE

382

01

17.286.500

305.568

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

383

10

3.230.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cheltuieli salariale in bani

384

10.01

2.637.000

0

Salarii de baza

385

10.01.01

2.450.000

0

Sporuri pentru condiții de munca

386

10.01.05

186.000

0

Indemnizații de delegare

387

10.01.13

1.000

0

Contribuții

388

10.03

593.000

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

389

10.03.01

417.000

0

Contribuții de asigurări de șomaj

390

10.03.02

13.000

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

391

10.03.03

138.000

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

392

10.03.04

4.000

0

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

393

10.03.05

12.000

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

394

10.03.06

9.000

0

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

395

20

5.556.500

302.461

Bunuri si servicii

396

20.01

2.768.704

160.832

Furnituri de birou

397

20.01.01

14.000

3.985

Materiale pentru curățenie

398

20.01.02

90.000

26.900

încălzit, iluminat si forța motrica

399

20.01.03

460.000

18.170

Apa, canal si salubritate

400

20.01.04

130.000

9.262

Carburanți si lubrifiant!

401

20.01.05

315.000

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

402

20.01.08

13.000

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

403

20.01.09

820.000

14.877

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

404

20.01.30

926.704

87.638

Reparații curente

405

20.02

550.000

38.322

Medicamente si materiale sanitare

406

20.04

3.500

0

Materiale sanitare

407

20.04.02

3.500

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

408

20.05

432.296

94.860

Uniforme si echipament

409

20.05.01

82.000

0

Alte obiecte de inventar

410

20.05.30

350.296

94.860

Deplasări, detasari, transferări

411

20.06

20.000

0

Deplasări interne, detasari, transferări

412

20.06.01

20.000

0

Pregătire profesionala

413

20.13

10.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Protecția muncii

414

20.14

2.000

0

Alte cheltuieli

415

20.30

1.770.000

8.447

Prime de asigurare non-viata

416

20.30.03

100.000

0

Chirii

417

20.30.04

130.000

8.447

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

418

20.30.30

1.540.000

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

419

59

8.500.000

3.107

Programe pentru tineret

420

59.08

100.000

0

Asociații si fundații

421

59.11

2.150.000

0

Susținerea cultelor

422

59.12

3.000.000

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

423

59.22

3.250.000

3.107

Din total capitol

Servicii culturale

424

67.02.03

2.256.500

35.361

Instituții publice de spectacole si concerte

425

67.02.03.04

2.256.500

35.361

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

426

67.02.03.08

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

427

67.02.03.12

0

0

Alte servicii culturale

428

67.02.03.30

0

0

Servicii recreative si sportive

429

67.02.05

10.630.000

267.100

Sport

430

67.02.05.01

4.100.000

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

431

67.02.05.03

6.530.000

267.100

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

432

67.02.50

4.400.000

3.107

Asigurări si asistenta sociala

433

68.02

17.122.980

232.253

CHELTUIELI CURENTE

434

01

17.122.980

232.253

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

435

10

10.366.000

0

Cheltuieli salariate in bani

436

10.01

8.459.300

0

Salarii de baza

437

10.01.01

8.458.300

0

Indemnizații de delegare

438

10.01.13

1.000

0

Contribuții

439

10.03

1.906.700

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

440

10.03.01

1.373.200

0

Contribuții de asigurări de șomaj

441

10.03.02

47.000

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

442

10.03.03

450.400

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

443

10.03.04

13.800

0

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

444

10.03.05

2.000

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

445

10.03.06

20.300

0

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

446

20

2.282.500

232.253

Bunuri si servicii

447

20.01

251.500

295

Furnituri de birou

448

20.01.01

6.500

0

Materiale pentru curățenie

449

20.01.02

25.000

0

încălzit, iluminat si forța motrica

450

20.01.03

80.000

295

Apa, canal si salubritate

451

20.01.04

14.000

0

Carburanți si lubrifiant!

452

20.01.05

34.000

0

Piese de schimb

453

20.01.06

1.000

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

454

20.01.08

11.000

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

455

20.01.09

30.000

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

456

20.01.30

50.000

0

Reparații curente

457

20.02

40.000

0

Hrana

458

20.03

1.802.500

231.958

Hrana pentru oameni

459

20.03.01

1.802.500

231.958

Medicamente si materiale sanitare

460

20.04

2.500

0

Medicamente

461

20.04.01

500

0

Materiale sanitare

462

20.04.02

1.000

0

Dezinfectanti

463

20.04.04

1.000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

464

20.05

29.000

0

Uniforme si echipament

465

20.05.01

4.000

0

Lenjerie si accesorii de pat

466

20.05.03

10.000

0

Alte obiecte de inventar

467

20.05.30

15.000

0

Deplasări, detasari, transferări

468

20.06

2.500

0

Deplasări interne, detasari, transferări

469

20.06.01

2.500

0

Pregătire profesionala

470

20.13

1.000

0

Protecția muncii

471

20.14

4.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

472

20.25

10.000

0

Alte cheltuieli

473

20.30

139.500

0

Prime de asigurare non-viata

474

20.30.03

500

0

Chirii

475

20.30.04

110.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

476

20.30.30

29.000

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

477

57

4.239.480

0

Ajutoare sociale

478

57.02

4.239.480

0

Ajutoare sociale in numerar

479

57.02.01

4.239.480

0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

480

59

235.000

0

Asociații si fundații

481

59.11

140.000

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

482

59.22

95.000

0

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

483

68.02.04

0

0

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

484

68.02.05

11.942.480

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

485

68.02.05.02

11.942.480

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

486

68.02.06

50.000

0

Ajutoare pentru locuințe

487

68.02.10

0

0

Crese

488

68.02.11

1.382.500

0

Prevenirea excluderii sociale

489

68.02.15

3.748.000

232.253

Ajutor social

490

68.02.15.01

395.000

0

Cantine de ajutor social

491

68.02.15.02

3.353.000

232.253

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

492

68.02.15.50

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

493

69.02

37.984.946

6.147.235

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

494

70.02

15.837.000

1.919.089

CHELTUIELI CURENTE

495

01

15.373.000

1.919.089

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

496

10

3.073.000

0

Cheltuieli salariale in bani

497

10.01

2.515.200

0

Salarii de baza

498

10.01.01

2.460.000

0

Sporuri pentru condiții de munca

499

10.01.05

53.200

o

Pag. 43/56

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Indemnizații de delegare

500

10.01.13

2.000

0

Contribuții

501

10.03

557.800

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

502

10.03.01

397.000

0

Contribuții de asigurări de șomaj

503

10.03.02

12.600

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

504

10.03.03

130.800

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

505

10.03.04

3.900

0

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

506

10.03.05

10.200

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

507

10.03.06

3.300

0

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

508

20

12.300.000

1.919.089

Bunuri si servicii

509

20.01

10.613.000

1.897.050

Furnituri de birou

510

20.01.01

15.000

0

Materiale pentru curățenie

511

20.01.02

60.000

0

încălzit, iluminat si forța motrica

512

20.01.03

4.418.000

746.912

Apa, canal si salubritate

513

20.01.04

2.020.000

405.528

Carburanți si lubrifiant!

514

20.01.05

50.000

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

515

20.01.08

16.000

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

516

20.01.09

1.990.000

337.552

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

517

20.01.30

2.044.000

407.058

Reparații curente

518

20.02

560.000

20.739

Bunuri de natura obiectelor de inventar

519

20.05

5.000

1.300

Alte obiecte de inventar

520

20.05.30

5.000

1.300

Protecția muncii

521

20.14

24.000

0

Alte cheltuieli

522

20.30

1.098.000

0

Chirii

523

20.30.04

82.160

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

524

20.30.30

1.015.840

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

525

81

464.000

0

Rambursări de credite interne

526

81.02

464.000

0

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

527

81.02.05

464.000

0

Din total capitol

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

528

70.02.05

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alimentare cu apa

529

70.02.05.01

0

0

Amenajări hidrotehnice

530

70.02.05.02

0

0

iluminat public si electrificări rurale

531

70.02.06

5.500.000

992.295

Alimentare cu gaze naturale in localitati

532

70.02.07

0

0

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

533

70.02.50

10.337.000

926.794

Protecția mediului

534

74.02

22.147.946

4.228.146

CHELTUIELI CURENTE

535

01

20.047.946

4.228.146

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

536

20

20.047.946

4.228.146

Bunuri si servicii

537

20.01

19.880.200

4.220.181

Materiale pentru curățenie

538

20.01.02

2.000

0

încălzit, iluminat si forța motrica

539

20.01.03

43.200

0

Apa, canal si salubritate

540

20.01.04

19.240.800

4.135.104

Carburanți si lubrifianti

541

20.01.05

14.400

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

542

20.01.09

1.000

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

543

20.01.30

578.800

85.077

Hrana

544

20.03

155.520

7.965

Hrana pentru animale

545

20.03.02

155.520

7.965

Bunuri de natura obiectelor de inventar

546

20.05

5.000

0

Uniforme si echipament

547

20.05.01

5.000

0

Deplasări, detasari, transferări

548

20.06

3.096

0

Deplasări interne, detasari, transferări

549

20.06.01

3.096

0

Alte cheltuieli

550

20.30

4.130

0

Chirii

551

20.30.04

4.130

0

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

552

81

2.100.000

0

Rambursări de credite externe

553

81.01

2.100.000

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

554

81.01.01

2.100.000

0

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

555

74.02.05

20.047.946

4.228.146

Salubritate

556

74.02.05.01

20.047.946

4.228.146

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

557

74.02.05.02

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

558

74.02.06

2.100.000

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

559

79.02

64.502.150

10.072.380

Combustibili si energie

560

81.02

38.321.400

1.896.476

CHELTUIELI CURENTE

561

01

25.631.400

1.896.476

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

562

20

7.710.000

0

Alte cheltuieli

563

20.30

7.710.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

564

20.30.30

7.710.000

0

TITLUL IV SUBVENȚII

565

40

17.921.400

1.896.476

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

566

40.03

17.921.400

1.896.476

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

567

81

12.690.000

0

Rambursări de credite externe

568

81.01

5.700.000

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

569

81.01.01

5.700.000

0

Rambursări de credite interne

570

81.02

6.990.000

0

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

571

81.02.05

6.990.000

0

Din total capitol

Energie termica

572

81.02.06

24.911.400

1.896.476

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

573

81.02.50

13.410.000

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

574

83.02

24.000

0

CHELTUIELI CURENTE

575

01

24.000

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

576

20

24.000

0

Bunuri si servicii

577

20.01

24.000

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

578

20.01.09

24.000

0

Din total capitol

Agricultura

579

83.02.03

24.000

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

580

83.02.03.30

24.000

0

Transporturi

581

84.02

26.156.750

8.175.904

CHELTUIELI CURENTE

582

01

24.906.750

8.175.904

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

583

20

20.279.600

6.472.838

Bunuri si servicii

584

20.01

9.600

9.600

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

585

20.01.30

9.600

9.600

Reparații curente

586

20.02

20.000.000

6.463.238

Alte cheltuieli

587

20.30

270.000

0

Prime de asigurare non-viata

588

20.30.03

170.000

0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

589

20.30.30

100.000

0

TITLUL IV SUBVENȚII

590

40

4.627.150

1.703.066

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

591

40.03

4.627.150

1.703.066

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

592

81

1.250.000

0

Rambursări de credite interne

593

81.02

1.250.000

0

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

594

81.02.05

1.250.000

0

Din total capitol

Transport rutier

595

84.02.03

26.156.750

8.175.904

Transport in comun

596

84.02.03.02

4.897.150

1.703.066

Străzi

597

84.02.03.03

21.259.600

6.472.838

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

598

96.02

0

0

REZERVE

599

97.02

0

0

EXCEDENT

600

98.02

0

0

DEFICIT

601

99.02

0

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

122.824.026

TOTAL VENITURI

2

00.01

122.824.026

VENITURI PROPRII

3

48.02

300.000

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

78.036.016

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

78.036.016

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

78.036.016

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

7

37.02

78.036.016

Varsaminte din secțiunea de funcționare

8

37.02.04

78.036.016

11. VENITURI DIN CAPITAL

9

00.15

300.000

Venituri din valorificarea unor bunuri

10

39.02

300.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Depozite speciale pentru construcții de construinte

11

39.02.10

300.000

IV. SUBVENȚII

12

00.17

8.450.569

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13

00.18

8.450.569

Subvenții de la bugetul de stat

14

42.02

8.450.569

A. De capital

15

1.576.892

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

16

42.02.20

1.576.892

B. Curente

17

6.873.677

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala

18

42.02.65

6.873.677

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

19

45.02

36.037.441

Fondul European de Dezvoltare regionala

20

45.02.01

2.209.164

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

21

45.02.01.01

1.519.914

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

22

45.02.01.02

689.250

Programul de cooperare eivetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

23

45.02.19

33.828.277

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

24

45.02.19.01

33.828.277

TOTAL CHELTUIELI

25

122.941.222

6.566.840

CHELTUIELI CURENTE

26

01

58.973.431

2.680.648

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

27

55

10.977.237

0

A. Transferuri interne

28

55.01

10.977.237

0

Programe de dezvoltare

29

55.01.13

10.924.137

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

30

55.01.42

53.100

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

31

56

47.996.194

2.680.648

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

32

56.01

8.036.235

2.680.648

Finanțarea naționala

33

56.01.01

889.875

0

Finanțarea Uniunii Europene

34

56.01.02

81.070

0

Cheltuieli neeligibile

35

56.01.03

7.065.290

2.680.648

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

36

56.25

39.959.959

0

Finanțarea naționala

37

56.25.01

7.980.391

0

Finanțarea externa nerambursabila

38

56.25.02

30.507.821

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cheltuieli neeligibile

39

56.25.03

1.471.747

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

40

70

63.967.791

3.886.192

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

41

71

61.767.791

3.886.192

Active fixe

42

71.01

59.939.381

3.771.181

Construcții

43

71.01.01

41.164.295

841.744

Mașini, echipamente si mijloace de transport

44

71.01.02

2.699.525

448.523

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

45

71.01.03

4.824.520

1.673.756

Alte active fixe

46

71.01.30

11.251.041

807.158

Reparații capitale aferente activelor fixe

47

71.03

1.828.410

115.011

TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE

48

72

2.200.000

0

Active financiare

49

72.01

2.200.000

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

50

72.01.01

2.200.000

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

51

50.02

738.420

0

Autoritati publice si acțiuni externe

52

51.02

738.420

0

CHELTUIELI CURENTE

53

01

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

54

70

738.420

0

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

55

71

738.420

0

Active fixe

56

71.01

738.420

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

57

71.01.03

552.420

0

Alte active fixe

58

71.01.30

186.000

0

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

59

51.02.01

738.420

0

Autoritati executive

60

51.02.01.03

738.420

0

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61

59.02

2.598.900

61.392

Ordine publica si siguranța naționala

62

61.02

2.598.900

61.392

CHELTUIELI CURENTE

63

01

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

64

70

2.598.900

61.392

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

65

71

2.598.900

61.392

Active fixe

66

71.01

2.598.900

61.392

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Construcții

67

71.01.01

1.787.000

26.992

Mașini, echipamente si mijloace de transport

68

71.01.02

434.400

34.400

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

69

71.01.03

353.000

0

Alte active fixe

70

71.01.30

24.500

0

Din total capitol

Ordine publica

71

61.02.03

615.000

0

Politie locala

72

61.02.03.04

615.000

0

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

73

61.02.05

1.983.900

61.392

Partea a ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

74

64.02

32.762,407

4.546.071

Invatamant

75

65.02

21.304.280

2.953.776

CHELTUIELI CURENTE

76

01

3.791.290

1.905.273

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

77

56

3.791.290

1.905.273

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

78

56.01

3.791.290

1.905.273

Cheltuieli neeligibile

79

56.01.03

3.791.290

1.905.273

CHELTUIELI DE CAPITAL

80

70

17.512.990

1.048.503

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

81

71

17.512.990

1.048.503

Active fixe

82

71.01

15.684.580

933.492

Construcții

83

71.01.01

7.619.230

123.370

Mașini, echipamente si mijloace de transport

84

71.01.02

231.000

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

85

71.01.03

1.118.690

158.868

Alte active fixe

86

71.01.30

6.715.660

651.254

Reparații capitale aferente activelor fixe

87

71.03

1.828.410

115.011

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

88

65.02.03

1.604.500

56.014

Invatamant preșcolar

89

65.02.03.01

1.544.500

56.014

Invatamant primar

90

65.02.03.02

60.000

0

Invatamant secundar

91

65.02.04

19.699.780

2.897.762

Invatamant secundar inferior

92

65.02.04.01

7.502.560

620.279

Invatamant secundar superior

93

65.02.04.02

12.197.220

2.277.483

Invatamant profesional

94

65.02.04.03

0

_______________0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Invatamant postliceal

95

65.02.05

0

0

Sanatate

96

66.02

24.800

0

CHELTUIELI CURENTE

97

01

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

98

70

24.800

0

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

99

71

24.800

0

Active fixe

100

71.01

24.800

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

101

71.01.02

24.800

0

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

102

66.02.06

0

0

Spitale generale

103

66.02.06.01

0

0

Servicii de sanatate publica

104

66.02.08

24.800

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

105

66.02.50

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

106

66.02.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie

107

67.02

11.389.827

1.592.295

CHELTUIELI CURENTE

108

01

1.911.835

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

109

56

1.911.835

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

110

56.01

1.911.835

0

Finanțarea naționala

111

56.01.01

889.875

0

Finanțarea Uniunii Europene

112

56.01.02

21.960

0

Cheltuieli neeligibile

113

56.01.03

1.000.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

114

70

9.477.992

1.592.295

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

115

71

9.477.992

1.592.295

Active fixe

116

71.01

9.477.992

1.592.295

Construcții

117

71.01.01

5.494.059

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

118

71.01.02

791.949

231.748

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

119

71.01.03

1.754.484

1.304.983

Alte active fixe

120

71.01.30

1.437.500

55.564

Din total capitol

Servicii culturale

121

67.02.03

4.627.984

1.304.983

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Instituții publice de spectacole si concerte

122

67.02.03.04

1.894.584

1.304.983

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

123

67.02.03.08

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

124

67.02.03.12

2.671.000

0

Alte servicii culturale

125

67.02.03.30

62.400

0

Servicii recreative si sportive

126

67.02.05

6.736.008

287.312

Sport

127

67.02.05.01

3.776.659

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

128

67.02.05.03

2.959.349

287.312

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

129

67.02.50

25.835

0

Asigurări si asistenta sociala

130

68.02

43.500

0

CHELTUIELI CURENTE

131

01

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

132

70

43.500

0

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

133

71

43.500

0

Active fixe

134

71.01

43.500

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

135

71.01.02

35.000

0

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

136

71.01.03

8.500

0

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta

137

68.02.04

0

0

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

138

68.02.05

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

139

68.02.05.02

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

140

68.02.06

0

0

Ajutoare pentru locuințe

141

68.02.10

0

0

Crese

142

68.02.11

0

0

Prevenirea excluderii sociale

143

68.02.15

43.500

0

Ajutor social

144

68.02.15.01

0

0

Cantine de ajutor social

145

68.02.15.02

43.500

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

146

68.02.15.50

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

147

69.02

50.247.241

319.075

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

148

70.02

46.968.004

319.075

CHELTUIELI CURENTE

149

01

34.817.948

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

150

55

7.898.000

0

A. Transferuri interne

151

55.01

7.898.000

0

Programe de dezvoltare

152

55.01.13

7.884.000

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

153

55.01.42

14.000

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

154

56

26.919.948

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

155

56.01

59.110

0

Finanțarea Uniunii Europene

156

56.01.02

59.110

0

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

157

56.25

26.860.838

0

Finanțarea naționala

158

56.25.01

4.868.276

0

Finanțarea externa nerambursabila

159

56.25.02

21.924.653

0

Cheltuieli neeligibile

160

56.25.03

67.909

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

161

70

12.150.056

319.075

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

162

71

12.150.056

319.075

Active fixe

163

71.01

12.150.056

319.075

Construcții

164

71.01.01

8.247.419

6.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

165

71.01.02

2.830

2.830

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

166

71.01.03

1.084.227

209.905

Alte active fixe

167

71.01.30

2.815.580

100.340

Din total capitol

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

168

70.02.05

204.000

0

Alimentare cu apa

169

70.02.05.01

204.000

0

Amenajari hidrotehnice

170

70.02.05.02

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

171

70.02.06

29.680.538

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

172

70.02.07

0

0

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

173

70.02.50

17.083.466

319.075

Protecția mediului

174

74.02

3.279.237

0

CHELTUIELI CURENTE

175

01

3.079.237

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

176

55

3.079.237

0

A. Transferuri interne

177

55.01

3.079.237

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Programe de dezvoltare

178

55.01.13

3.040.137

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

179

55.01.42

39.100

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

180

70

200.000

0

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

181

71

200.000

0

Active fixe

182

71.01

200.000

0

Construcții

183

71.01.01

200.000

0

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

184

74.02.05

2.016.337

0

Salubritate

185

74.02.05.01

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

186

74.02.05.02

2.016.337

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

187

74.02.06

1.262.900

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

188

79.02

36.594.254

1.640.302

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

189

80.02

1.203.000

0

CHELTUIELI CURENTE

190

01

1.203.000

0

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

191

56

1.203.000

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

192

56.01

1.203.000

0

Cheltuieli neeligibile

193

56.01.03

1.203.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

194

70

0

0

Din total capitol

Acțiuni generale economice si comerciale

195

80.02.01

1.203.000

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

196

80.02.01.10

1.203.000

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

197

80.02.01.30

0

0

Combustibili si energie

198

81.02

7.867.587

685.382

CHELTUIELI CURENTE

199

01

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

200

70

7.867.587

685.382

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

201

71

5.667.587

685.382

Active fixe

202

71.01

5.667.587

685.382

Construcții

203

71.01.01

5.667.587

685.382

TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE

204

72

2.200.000

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Active financiare

205

72.01

2.200.000

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

206

72.01.01

2.200.000

0

Din total capitol

Energie termica

207

81.02.06

0

0

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

208

81.02.50

7.867.587

685.382

Transporturi

209

84.02

27.523.667

954.920

CHELTUIELI CURENTE

210

01

14.170.121

775.375

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

211

56

14.170.121

775.375

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

212

56.01

1.071.000

775.375

Cheltuieli neeligibile

213

56.01.03

1.071.000

775.375

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

214

56.25

13.099.121

0

Finanțarea naționala

215

56.25.01

3.112.115

0

Finanțarea externa nerambursabila

216

56.25.02

8.583.168

0

Cheltuieli neeligibile

217

56.25.03

1.403.838

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

218

70

13.353.546

179.545

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

219

71

13.353.546

179.545

Active fixe

220

71.01

13.353.546

179.545

Construcții

221

71.01.01

12.149.000

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

222

71.01.02

1.179.546

179.545

Alte active fixe

223

71.01.30

25.000

0

Din total capitol

Transport rutier

224

84.02.03

27.523.667

954.920

Transport in comun

225

84.02.03.02

14.588.667

179.545

Străzi

226

84.02.03.03

12.935.000

775.375

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

227

96.02

0

0

REZERVE

228

97.02

0

0

EXCEDENT

229

98.02

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

DEFICIT

230

99.02

117.196

0

PRIMAR,

Ec. Ion Liîngu


DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisșabeta Vaideanu


ȘEF BIROU BUGET,

Mirela Sofian Nicoara


B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www. pr i mariasv.ro, prim sv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Anexa 10

PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALE MUNICIPIULUI SUCEAVA PENTRU ANUL 2016

Nr. crt.

Domeniul

Subdomenii

Suma totală 2016

1.

Cultură -Educație

- ansambluri folclorice-copii și tineret

40.000

- activități recreative pentru copii

25.000

- activități educative pentru copii și tineret

10.000

- tipărire carte

5.000

- activități educative pentru copii în vederea conservării tradițiilor populare

10.000

- artă - vernisaje

20.000

TOTAL Cultură - Educație

110.000

2.

Social

- activități recreative pentru bătrâni în situații de risc și marginalizare

30.000

- activități educative de integrare în mediul social și școlar pentru elevii cu situații familiale deosebite

10.00*0

TOTAL Social

40.000

3.

Sport

- fotbal

1.700.000

-rugby

30.000

- tenis de câmp

95.000

- baschet

35.000

- ciclism

40.000

- înot

20.000

- șah

15.000

- darts

15.000

- dans sportiv

50.000

TOTAL Sport

2.000.000

TOTAL GENERAL

__________________2.150.000

PRIMAR, Ec Ion Lungu


DIRECTOR EXECUTIV, EdTÎElisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET, Ec. MirelaVSifîan Nicoară