Hotărârea nr. 69/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii,„Reabilitare rețele termoficare și puncte termice -,Lot 1: Punct termic Parc, strada Ion Vodă Viteazul;,Lot 2: Punct termic Obcini 4, str. Gavril Tudoraș, Stațiunii, Victoriei și Măgurei;,Lot 3: Punct termic Zamca 4, str.Grigore Ureche, Ion Neculce, Octav Băncilă și Stejarului”

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare rețele termoficare și puncte termice -Lot 1: Punct termic Parc, strada Ion Vodă Viteazul;

Lot 2: Punct termic Obcini 4, str. Gavril Tudoraș, Stațiunii, Victoriei și Măgurei;

Lot 3: Punct termic Zamca 4, str.Grigore Ureche, Ion Neculce, Octav Băncilă și Stejarului”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr.8.369/11.03.2016, Raportul Biroului Investiții nr. 8.370/11.03.2016 și Raportul Comisiei economico-fmanciare, juridică si disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 36, alin.2, lit. „b”, alin.4, lit.„d”, art. 45, alin. 3, art. 47 si art. 49 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare rețele termoficare și puncte termice - Lot 1 :Punct termic Parc, strada Ion Vodă Viteazul; Lot 2:Punct termic Obcini 4, str. Gavril Tudoraș, Stațiunii, Victoriei și Măgurei; Lot 3: Punct termic Zamca 4, str.Grigore Ureche, Ion Neculce, Octav Băncilă și Stejarului".

Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitare rețele termoficare și puncte termice- Lot l:Punct termic Parc, strada Ion Vodă Viteazul; Lot 2:Punct termic Obcini 4, str. Gavril Tudoraș, Stațiunii, Victoriei și Măgurei; Lot 3: Punct termic Zamca 4, str.Grigore Ureche, Ion Neculce, Octav Băncilă și Stejarului", prezentați în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretafrmunicipiu Jr. IOANCIUTAC

Nr. 69 din 18 martie 2016