Hotărârea nr. 68/2016

HOTĂRÂRE ,privind aprobarea executării lucrărilor de ,„Întreținere și reparații străzi” pe raza municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea executării lucrărilor de „întreținere și reparații străzi” pe raza municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava nr. 6.774/29.02.2016, Raportul Serviciului administrare străzi și sistematizare rutieră nr. 6.775/29.02.2016 și Raportul Comisiei economico-financiare, juridică si disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. 67 alin. 2 din Ordinul nr. 2.100/2005 elaborat de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului privind aprobarea Normativului de întreținere și reparare a străzilor NE 033-05;

în temeiul dispozițiilor art. 36, alin.2, lit. „d”, art. 45, alin. 2, lit. „a”, art. 47, art. 49 și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă executarea lucrărilor de „întreținere și reparații străzi” pe raza municipiului Suceava.

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini privind executarea lucrărilor de „întreținere și reparații străzi”.

Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează Secretar/imMtîcipiu Jr. lOAftraUTAC