Hotărârea nr. 64/2016

HOTĂRÂRE,de aprobare a ,PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR,pe anul 2016 pentru municipiul Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE de aprobare a PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR pe anul 2016 pentru municipiul Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava ;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului, înregistrată sub nr.5523 din 17.02.2016, Raportul Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă, înregistrat sub numărul 5524 din 17.02.2016, Raportul Comisiei economice, financiare și juridice ;

ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, ale art.6, alin.(l) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor aprobată prin Ordinul nr. 132/2007 și ale art.13, pct. a) și art. 14, pct. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

în temeiul prevederilor art.36 alin. 8, art. 45 alin. 1, art. 47 și art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă PLANUL DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR pe anul 2016 pentru municipiul Suceava, în conformitate cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR miNÎCIPIU JR. CIWAC IO AN