Hotărârea nr. 63/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea ,PLANULUI DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE NECESARE GESTIONĂRII SITUAŢILOR DE URGENŢĂ,pentru anul 2016 al Municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE NECESARE GESTIONĂRII SITUAȚILOR DE URGENȚĂ pentru anul 2016 al Municipiului Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului, înregistrată sub nr.5525 din 17.02.2016 , Raportul Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă, înregistrat sub numărul 5526 din 17.02.2016 si Raportul comisiei economice, financiare, juridice și disciplinare;

  • •  ținând cont de prevederile art. 24, lit. d din Ordonanța de urgență nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și ale art.25, lit.b din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă-republicată ;

  • •  în temeiul prevederilor art. 36, alin. 8, art. 45, alin 2, art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă PLANUL DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE NECESARE GESTIONĂRII SITUAȚILOR DE URGENȚĂ pentru anul 2016 al Municipiului Suceava, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Primarul Municipiului Suceava prinaparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotar


PREȘEDINTE DE SED DOROFTEI


CONTRASEMNEAZĂ SECRET JR.CI


Nr. 63 Din 24 februarie 2016