Hotărârea nr. 62/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea programului special de salubrizare ,„Toţi pentru curăţenia municipiului Suceava”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea programului special de salubrizare „Toți pentru curățenia municipiului Suceava”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu, înregistrată sub nr.5632/18.02.2016, Raportul Direcției Ecologice, înregistrat sub nr. 5633/ 18.02.2016, și Raportul Comisiei de servicii publice.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul public de salubrizare a localităților și ale Legii asociațiilor de proprietari nr. 230/2007 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), alin. (6), litera a), pct. 14 și 16 , art. 45, alin (2), art. 47 și ale art. 49 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă programul special de salubrizare, denumit „Toți pentru curățenia municipiului Suceava”, organizat în perioada 14 martie - 30 aprilie 2016, în colaborare cu Asociațiile de Proprietari din municipiul Suceava.

Art. 2. în vederea stimulării participării cetățenilor municipiului Suceava la acest program, se organizează un concurs adresat Asociațiilor de Proprietari din municipiul Suceava.

Art. 3. Pentru recompensarea celor mai bune rezultate obținute, se aprobă acordarea din bugetul alocat pentru salubrizarea menajeră pe anul 2016 capitol 20.01.04, a următoarelor premii: Locul I - 25.000 lei; Locul II - 15.000 lei; Locul III - 10.000 lei;

Art. 4. Se aprobă Criteriile de organizare și de departajare pentru concursul „Toți pentru curățenia municipiului Suceava”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă Comisia de evaluare și stabilire a câștigătorilor concursului „Toți pentru curățenia municipiului Suceava”, conform Anexei 2, care face parte integrantă din


prezenta hotărâre.

Art.6. Asociațiile de proprietari vor justifica sumele primite care vor fi folosite in scopuri edilitar gospodărești fiind excluse cheltuieli de natura salariata .

Art. 7. Primarul, prin aparatul de specialitate și Comisia de evaluare și stabilire a


câștigătorilor concursului „Toți pentru-xiprățenia municipiului Suceava”, îndeplinire prevederile prezentei h^ă^fi- * A


vor duce la


PREȘEDINTE DE SE

DOROFTEKOCONTRAS SECRETAR JR.CINEAZA

ICIPIU

CIO AN


Nr. 62 Din 25 februarie 2016


MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA ECOLOGIZARE

Serviciul Ecologizare

ANEXA la HCL 62/25.02.2016

Comisia de evaluare și stabilire a câștigătorilor concursului ” Toți pentru curățenia municipiului Suceava”:

Ion Lungu, Primar.....................................................................Președinte..............

Ovidiu Doroftei, Viceprimar................................................... membru...............

Enea Liviana, consilier local ....................................membru..............

Onofrei Raileanu Gheorghe consilier Local................................membru...............

Mihai Hostiuc, Director Direcția Ecologizare..............................membru.............

Mihai Hanceriuc, Șef Serviciu Asociații de Proprietari..............membru..............

Ursu Luminița, inspector


............................................................. secretar...............