Hotărârea nr. 61/2016

HOTARARE,Privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces la o locuinţă realizată prin programul ANL, pentru anul 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTARARE

Privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință realizată prin programul ANL, pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr.5629/18.02.2016, Raportul Serviciului Evidența și Administrarea Imobilelor de Locuit înregistrat cu nr. 5630/18.02.2016 și Raportul comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familii, cultură, culte si protecție socială;

în temeiul prevederilor Legii 152/1998, republicată și modificată, privind înființarea Agenției Naționale a Locuinței și ale art.15 alin.l, alin2, alin.3, alin.4, alin.5,alin.6, alin.7 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 modificate și completate, aprobate prin HG nr.962/2001;

In baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b, alin.6 lit .a pct.17, art.45 alin.l, art. 47 și art.49 din Legea administrației publice locală nr.215/2001, republicată și modificată:

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aproba lista de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință realizată prin programul ANL, pentru anul 2016, prezentată în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului Suceava prin Biroul Evidența și Administrarea Imobilelor


de Locuit va duce la îndeplinire prg


cde prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE SEDI DOROFTEI O
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAKMtJNICIPIU JR. CMC IOAN


Nr. 61 Din 25 februarie 2016