Hotărârea nr. 60/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava şi Asociaţia Lumină Lină Suceava-”Centrul social de noapte şi reinserţie socială a persoanelor fără adăpost -Sfânta Vineri”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația Lumină Lină Suceava-”Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor Iară adăpost -Sfânta

Vineri”

Consiliul local al municipiului Suceava

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înreg. cu nr. 5430 / 17.02.2016 ,cererea Asociației “Lumină Lină” inreg. cu nr. 41/16.02.2016 , raportul de specialitate al D.A.S. înreg. cu nr. 5431 /17.02.2016 , cât și raportul comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familiei, cultură, culte si protecție socială;

în baza dispozițiilor Legea 292/2011 Legea Asistentei Sociale, conform art.l 1 ,art.51 și art.531 din Ordonanța 68/2003 privind Serviciile Sociale cu modificările si completările ulterioare; Legea nr. 197 din 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; precum și a art. 35 alin.l din Legea 273 /2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 6, lit. ”a” pc.2, alin.7 lit”.a”,art.45 alin.2 lit.”a” din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă asocierea dintre Municipiul Suceava și Asociația Lumină Lină Suceava-"Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost -Sfânta Vineri” în vederea asigurării funcționării centrului social de noapte, pentru anul 2016.

Art. 2. Contribuția Municipiului Suceava o reprezintă alocarea din bugetul local a sumei de 75.000 lei, reprezentînd cheltuieli de funcționare a obiectivului în vedrea rezolvării cazurilor persoanelor fără locuință aflate într-o situație de criză la nivel personal, psihic, relațional,social, juridic,de sănătate, situație determinată de absența unui adăpost sau de imposibilitatea de a-și permite unul.

Art. 3 Se aprobă Contractul de asociere dintre Municipiul Suceava și Asociația Lumină Lină Suceava-”Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost -Sfânta Vineri”prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează Primarul municipiului Suceava să semneze Contractul de Asociere cu Asociația Lumină Lină Suceava -”Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost -Sfânta Vineri”

Art. 5. Primarul prin Direcția Bugetr-Contabilitate și Fiscalitate și Direcția de Asistență Socială va aduce la îndeplinire preve^^d^tezerîtef hotărâri.

PREȘEDINTE D

CONTRASE

SECRETAR^

JR. CIFW/


flNEAZA umcipiu CIOANDOROFTEI 6

Nr. 60 Din 25 feb