Hotărârea nr. 6/2016

HOTĂRÂRE,privind validarea Dispoziției nr. 3789/30.12.2015 și,a Dispoziției nr. 1/04.01.2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției nr. 3789/30.12.2015 și a Dispoziției nr. 1/04.01.2016

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr. 1808/20.01.2016, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. 1809/20.01.2016 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, a Legii bugetului de stat pentru anul 2016, nr.339/2015 și a Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.2, lit.b, pct.4, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se validează Dispoziția nr. 3789/30.12.2015 și Dispoziția nr. 1/04.01.2016.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


4#

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ 4

OVIDIU             A j

M }S l s Za#

Contrasemnează Secretar Municipiu Jr. IQASrCIUTAC


Nr. 6 din 28 ianuarie 2016