Hotărârea nr. 59/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti ,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ,pentru anul 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentiști .asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ,pentru anul 2016

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere:

Adresele DSP Suceava nr. 2239/25.01.2016 si adresa nr.364/8.01.2016

Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava înregistrată sub nr.

Raportul cunr. 4802/12.02.2016 al Direcției de Asistență Socială

Raportul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară

Dispozițiile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile publice locale, H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.162/2008, Legii nr. 176/2009 privind aprobarea O.G. nr. 2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-fmanciare pentru desfășurarea activității unităților sanitare în cadrul procesului de reformă și operaționalizare, Ordinul 1030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentiști .asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ .Ordinul 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților.

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. "a” și alin.(3) lit.”b”. alin.6 pc.3 și ale art.45 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicata , cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă Contractul pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentiști .asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, pentru anul 2016 ,în valoare de 2.510.000 lei, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se împuternicește primarul municipiului Suceava să semneze Contractul pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentiști asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ,

Art.3. - Primarul municipiului Suceava prin Serviciul resurse umane, Direcția buget, contabilitate și fiscalitate și Direcția de Asistență Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.