Hotărârea nr. 58/2016

H O T Ă R Â R E,privind actualizarea statului de funcţii pentru ,Direcţia de Ecologizare, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Administraţia Pieţelor şi Direcţia Generală a Domeniului Public

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind actualizarea statului de funcții pentru

Direcția de Ecologizare, Direcția de Asistență Socială, Direcția Administrația Piețelor și Direcția Generală a Domeniului Public

Consiliul Local al municipiului Suceava ;

Având în vedere:

Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Suceava înregistrată sub nr. 5704 / 18.02.2016

Raportul cu nr. nr. 5705 / 18.02.2016 al Serviciului resurse umane

Raportul Comisiei economico-financiară, juridică,disciplinară

în conformitate cu art. 41, alin. (1), (2) și alin.(4)-titlul I din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificată și completată prin H.G.R. nr. 1027/2014, art.26 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. La nivelul Primăriei Municipiului Suceava, se aprobă:

  • - transformarea corespunzătoare a postului - funcție contractuală de execuție, pentru promovarea salariatului titular care a susținut la data de 15 februarie 2016 examen de promovare în grad profesional superior la expirarea perioadei de debut și a fost declarat „Admis” pentru Direcția de Ecologizare - Serviciul Ecologizare și gestionare câini fără stăpân- inspector de specialitate debutant în inspector de specialitate gr.II., conform anexei nr.l.

Art.2. La nivelul Direcției de Asistență Socială, se aprobă:

  • - transformarea corespunzătoare a postului - funcție contractuală de execuție, pentru promovarea salariatului titular care a susținut la data de 15 februarie 2016 examen de promovare în grad profesional superior la expirarea perioadei de debut și a fost declarat „Admis” pentru Direcția de Asistență Socială - Biroul de medicină școlară generală ( asistent medical debutant în asistent medical), conform anexei nr.2.

Art.3. La nivelul Direcției Administrația Piețelor, se aprobă:

  • - transformarea corespunzătoare a postului - funcție contractuală de administrator tr.I în funcție contractuală de execuție cu studii de nivel superior, în inspector de specialitate gr.II, pentru promovarea salariatului titular care a susținut la data de 23 februarie 2016 examen de promovare și a fost declarat „Admis “, ca urmare a absolvirii studiilor superioare de lungă durată cu diplomă de licență, conform anexei nr.3.

Art.4. La nivelul Direcției Generale a Domeniului Public, se aprobă:

- transformarea funcției de mecanic utilaje tr.II în muncitor floricultor, tr.II din cadrul Sectorului Spații verzi, conform anexei nr.4.

Art.5. Potrivit art.l se aprobă, în formă actualizată, statul de funcții pentru Direcția de Ecologizare, conform anexei nr.l.

Art.6. Potrivit art.2 se aprobă, în formă actualizată, statul de funcții al Direcției de Asistență Socială, conform anexei nr.2.

Art.7. Potrivit art.3 se aprobă, în formă actualizată, statul de funcții al Direcției Administrația Piețelor, conform anexei nr.3.

Art.8. Potrivit art.4 se aprobă, în formă actualizată, statul de funcții al Direcției Generale a Domeniului Public, conform anexei nr.4.

Art.9. Anexele nr.l-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.10. Primarul municipiului Suceava, prin Serviciul resurse umane, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAri/MENICIPIU jr. ovfrfAC IOAN

Nr. 58 Din 25 februarie 2016