Hotărârea nr. 56/2016

HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată la nr. 5722 din 16.02.2016, raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 5723 din 16.02.2016 și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. “c”, ale art. 45 alin.(3), ale art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se completează anexa nr. 18 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr.l la hotărâre.

Art. 2. Se completează anexa nr. 8 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr.2 la hotărâre.

Art. 3. Se modifică anexa nr.4 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr.3 la hotărâre.

Art. 4. Se modifică anexa nr.8 la HCL nr.151 din 29.05.2014 conform anexei nr.4 la hotărâre.


prezenta


prezenta


prezenta


prezenta


Art. 5. Se elimină din anexa nr. 1 la HCL nr.151 din 29.05.2014 un bun imobil înscris în anexa nr.5 la prezenta hotărâre.

Art. 6. Se elimină din anexa nr. 8 la HCL nr.151 din 29.05.2014 un bun imobil înscris în anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

Art. 7. Se elimină din anexa nr. 16 la HCL nr.151 din 29.05.2014 un bun imobil înscris în anexa nr.7 la presenta hotărâre.

Art. 8. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.PREȘEDINTE DE SE DOROFTEI OVIDIU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR CIPIU JR. C AC IOAN

Nr. 56 Din 25 februarie 2016