Hotărârea nr. 55/2016

HOTARARE,privind darea în administrare unităţilor de învăţământ preuniversitar a bunurilor imobile terenuri şi clădiri aparţinând domeniului public al Municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTARARE

privind darea în administrare unităților de învățământ preuniversitar a bunurilor imobile terenuri și clădiri aparținând domeniului public al Municipiului Suceava

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrata la nr. 5726 din 18.02.2016, raportul Direcției Patrimoniu înregistrat la nr.5727 din 18.02.2016 si raportul comisiei de economico financiara, juridica disciplinara ;

în conformitate cu prevederile Legii 213 privind bunurile proprietate publică

In temeiul prevederilor art. 36 al. 2, lit.c și art. 45, al. 3, art. 49 și art 123 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă darea în administrare a bunurilor imobile terenuri și clădiri aparținând domeniului public al municipiului Suceava către unitățile de învățământ, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii perioadei de dare în administrare.

  • (2) Spațiile de învățământ și suprafețele de teren care fac obiectul dării în administrare vor fi prevăzute în anexa la contractul de dare în administrare ce va fi încheiat între Municipiul Suceava și unitățile de învățământ.

  • (3) Titularii dreptului de administrare vor putea folosi bunurile doar în scopul desfășurării procesului de învățământ și a activităților cultural educative ce decurg din acestea.

  • (4) Dispoziția asupra bunurilor imobile ce vor face obiectul contractului de dare în administrare o va avea doar municipiul Suceava.

  • (5) închirierea sau concesionarea bunurilor prevăzute la al. 1, proprietate publică a Municipiului Suceava se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local și se realizează prin licitație publică în condițiile legii.

  • (6) Contractele de închiriere se vor încheia de către titularul dreptului de administrare, iar 50% din valoarea contractelor încheiate se va achita Primăriei municipiului Suceava în termen de 10 zile de la data termenului scadent stabilit în contractele de închiriere.

  • (7) Administratorii sunt obligați să plătească proprietarului penalități de întârziere în conformitate cu prevederile legislației fiscale, în cazul în care execută cu întârziere obligația de plată a prețului stabilit la punctul 3.

Art. 2. Se aprobă conținutul contractului de dare în administrare în forma redactată și prezentată în anexa.

Art. 3. Prevederile hotărârii, vor fi duse jadndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate.

PREȘEDINTE DE SED TA


CONTRASEMNEAZĂDOROFTEI OVIDIU


ACIOAN