Hotărârea nr. 54/2016

HOTĂRÂRE,privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere :

-Expunerea de motive prezentată de domnul Lungu Ion, primar al municipiului Suceava, județul Suceava, înregistrată sub nr.5724 din 18.02.2016 ;

-Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.5725 din 18.02.2016 ;

-Raportul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava, județul Suceava, înregistrat sub nr. 45 din 25.02.2016 ;

-prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

-dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit.c) și art. 45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare, se

modifică după cum urmează:

(1). Textul de la poziția nr. 278, secțiunea I - “Bunuri imobile”, coloana nr.3 va avea următorul


cuprins : “situat în municipiul Suceava, județul Suceava, strada Calea Burdujeni fn, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 4938 metri pătrați, aferent Pieței Cuza Vodă din cartierul Burdujeni, imobil împrejmuit parțial cu gărduț metalic, cu vecinătățile: N,S,E,V-alei de acces”, coloana nr.5 va avea următorul cuprins:

“521,816 mii lei”

(2). Textul de la poziția nr. 751, secțiunea I - “Bunuri imobile”, coloana nr.3 va avea următorul cuprins : “situat în municipiul Suceava, județul Suceava, în Piața Cuza Vodă din cartierul Burdujeni strada Calea Burdujeni fn, suprafața construită =63 metri pătrați, pereți de zidărie, acoperiș tablă”, iar coloana nr.4


va avea următorul cuprins: “1995”.

Art.3. Primarul municipiului Suceava^. Serviciul patrimoniu și Serviciul financiar contabilitate vor aduce la îndeplinire prevederile pr^efjțfei hdtaratj,


Contrasemnează:

Secretar nicipiu, Ci cloan

Suceava 25 februarie 2016 Nr. 54