Hotărârea nr. 52/2016

HOTARARE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, Aleea Saturn, Bl. E12

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTARARE

privind respingerea concesionarii fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, Aleea

Saturn, Bl. E12

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 5720 din 18.02.2016, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 5721 din 18.02.2016, raportul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 13 și art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administrației publice locale , cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic- Se respinge concesionarea fără licitație publică a unui teren (solicitant Lazăr Elena) în suprafață de 3 mp (p.c. nr. 48091) situat în Suceava, Aleea Saturn, bl. El2, în vederea extinderii apartamentului nr.3 cu un balcon în proiecția celor existente la etajele superioare.

PREȘEDINTE DE SEI)INTA DOR()I TE/f7)l.iniE v

x?

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARJMUNICIPIU

JR. CIL#ÂC IO ANNr. 52 Din 25 februarie 2016