Hotărârea nr. 50/2016

HOTĂRÂRE,privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, str. Ștefan cel Mare fn, în vederea amplasării unui totem publicitar

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primar iasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, str. Ștefan cel Mare fn, în vederea amplasării unui totem publicitar

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr.5730 din 18.02.2016, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 5731 din 18.02.2016, cât si raportul comisiei economico - financiare, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit. c și al.(5) lit.a, art. 45 al. (3), art. 47, art. 49 și art. 123 al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată , cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă închirierea prin licitație publică (solicitant CMI MORARU TUDOR-MIHU) a unei parcele de teren în suprafață de 1 mp, situat în Suceava, str. Ștefan cel Mare fn, identic cu parcela cadastrală provizorie 72.138/11, în vederea amplasării unui totem publicitar.

Art.2. Parcela de teren menționată mai sus se închiriază pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire.

Art.3. (1) Se aprobă prețul de pornire la licitație în vederea închirierii terenului menționat mai sus la nivelul sumei de 350 lei/amplasament/lună.

  • (2) Sumele datorate se vor achita de către chiriaș, lunar, până în data de 25 a lunii următoare.

  • (3) Chiriașul este obligat să plătească proprietarului penalități de întârziere în conformitate cu prevederile legislației fiscale, în cazul în care execută cu întârziere obligația de plată a prețului stabilit prin contract.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.CONTRAS SECRETAR JR.CI

EAZA

ICIPIU CIOAN