Hotărârea nr. 5/2016

HOTĂRÂRE,privind închirierea bunurilor aflate în patrimoniul S.C. TERMICA S.A.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind închirierea bunurilor aflate în patrimoniul S.C. TERMICA S.A.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului înregistrată cu nr. 183/06.01.2016, Raportul Direcției Generale Tehnice și de Investiții înregistrat cu nr. 184/06.01.2016 și Raportul Comisiei economico-financiare juridice și disciplinare;

Având în vedere art. 8 alin (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și prevederile HCL nr. 272/14 octombrie 2015 privind închirierea bunurilor aflate în patrimoniul SC TERMICA SA;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. (d), alin. 6, lit. (a), pct. 14, art. 45, alin. 3 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă închirierea bunurilor care se află în patrimoniul SC TERMICA SA care fac parte din S.A.C.E.T . și care sunt strict necesare prestării serviciului public de transport distribuție și furnizare a energiei termice pe raza municipiului Suceava.

(2) Bunurile care urmează a fi închiriate de Municipiul Suceava de la S.C. TERMICA S.A. sunt nominalizate în anexa nr. 1 de la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă raportul de evaluare conținut în anexa 2 la prezenta hotărâre.

- Se aprobă prețul închirierii în sumă de 99.025 lei/lună (exclusiv TVA) conform raportului de evaluare.

Art. 3. Se aprobă închirierea bunurilor sus menționate până la data valorificării acestora de către SC TERMICA SA, dar nu mai târziu de 30.06.2016.

Art. 4. Contractul de închiriere a bunurilor care se află în patrimoniul SC TERMICA SA va fi aprobat de către Consiliul Local.

Art. 5. Primarul municipiului Suceava și reprezentanții SC TERMICA SA vor efectua demersurile necesare în vederea închirierii bunurilor prevăzute la art. 1 alin (1) din prezenta


Contrasemnează Secreta&municipiu Jr. rfN CIUTAC