Hotărârea nr. 49/2016

HOTĂRARE,Privind administrarea terenului proprietate publică a municipiului Suceava aferent Complexului Comercial Bazar

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE

Privind administrarea terenului proprietate publică a municipiului Suceava aferent Complexului Comercial Bazar

Consiliul Local al Municipiului Suceava;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 5728 din 18.02.2016, raportul serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 5729 din 18.02.2016, raportul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 13 și art. 15 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

întemeiulprevederilor art. 36 al. (2) lit. cși al. (5) lit. b, art. 45 al. (3), art.47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicată a administrației publice locale , cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă administrarea terenului proprietate publică a municipiului Suceava, aferent Complexului Comercial Bazar situat în Suceava str. Calea Unirii fn prin contracte de închiriere conform anexei nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre .

Art. 2. Se aprobă forma contractului de închiriere pentru terenurile ocupate în incinta Complexului Comercial Bazar.

Art. 3. Contractele de închiriere vor fi încheiate după expirarea contractelor aflate în derulare.

Art. 4. Direcția Administrația Piețelor prin compartimentele de specialitate va inscripționa chioșcurile aferente terenurilor închiriate conform anexei la prezentul Proiect de hotărâre.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului

Suceava prin aparatul de specialitate.PREȘEDINTE DE SED DOROFT


CONTRASEMNEAZĂ

SECRET^MUNICIPIU

JR. CWAC IOAN