Hotărârea nr. 48/2016

HOTĂRÂRE,pentru completarea anexei nr. 1 din cadrul art. 1 al HCL nr. 202/2003,privind zonarea intravilanului şi extravilanului municipiului Suceava, ,cu modificările şi completările ulterioare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 din cadrul art. 1 al HCL nr. 202/2003 privind zonarea intravilanului și extravilanului municipiului Suceava, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Suceava:

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Suceava înregistrată sub nr. 5161/16.02.2016, raportul Serviciului Cadastru, Fond Funciar și Registru Agricol și al Serviciului Administrare Străzi și Sistematizare Rutieră înregistrat sub nr. 5162/16.02.2016, referatul Comisiei pentru încadrarea străzilor în una din cele 4 zone (A, B, C, D) ale intravilanului municipiului Suceava nr. 2967/29.01.2016 si raportul comisiei economico financiara, juridica, disciplinara

în baza prevederilor art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit b) , art. 45 alin (1), art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE.

Art. I Se completează anexa nr. 1 din cadrul art. 1 al HCL nr. 202/2003 privind zonarea intravilanului și extravilanului municipiului Suceava, cu modificările și completările ulterioare, prin încadrarea următoarelor străzi după cum urmează:

  • - Strada BAZARULUI - în lungime de 863 m, amplasată paralel cu râul Suceava la distanța de circa 260 m de acesta, având capătul de intrare din strada Calea Unirii, pe partea dreaptă a Complexului Comercial Bazar, iar capătul de ieșire în terenul proprietate a SC SUMEC SRL - zona C,

  • - Strada TRIAJULUI - în lungime de 825 m, amplasată paralel cu calea ferată Suceava Nord-București, având capătul de intrare din strada Calea Unirii spre Piața EN-GROSS, iar capătul de ieșire în terenul proprietate a SC MUHA SRL - zona C.

Art. II Celelalte prevederi ale hotărârii rămân valabile.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARWJNICIPIU

JR. CIUTACIOAN