Hotărârea nr. 46/2016

HOTĂRÂRE,la proiectul de hotărâre privind exprimarea acceptului de înființare a consorțiului școlar sub denumirea Consorțiul Centrelor de Studii Europene și "Ștefan cel Mare și Sfânt"

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

WWW.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind exprimarea acceptului de înființare a consorțiului școlar sub denumirea Consorțiul Centrelor de Studii Europene și "Ștefan cel Mare și Sfânt"

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr 5536 /17.02.2016, în baza Raportului Biroului Finanțare învățământ și încasări directe, înregistrat sub nr. 5537 / 17. 02.2016 si raportul comisiei invatamant, relații externe, sanatate, cultura, culte, familie si protecție sociala.

în conformitate cu prevederile art. 62 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art.2, art.5 și art.8 din Ordinul MECTS nr. 5.488/2011, privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera „d”; alin.(6) lit. „a” pct.l, alin.(9) și art.45, alin. (1); din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă acceptul de înființare a consorțiului școlar sub denumirea Consorțiul Centrelor de Studii Europene și „Ștefan cel Mare și Sfanț”, între Școala Postliceală Sanitară Centrul de Studii „Ștefan cel Mare și Sfânt” Suceava, Școala Postliceală Sanitară Centrul de Studii „Ștefan cel Mare și Sfânt” Rădăuți,Centrul de Studii „ Ștefan cel Mare și Sfânt - Bucovina” Câmpulung Moldovenesc,Școala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European” Fălticeni,Liceul Teoretic Centrul de Studii „ Ștefan cel Mare și Sfânt” Botoșani, Școala Postliceală Sanitară Centrul de Studii „Ștefan cel Mare și Sfânt” Pașcani și Școala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii European” Piatra Neamț

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și conducerea Consorțiului Centrelor de Studii Europene și „Ștefan cel Mare și Sfânt” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE SEDINT DOROFTEI

Nr. 46 Din 25 februarie 2016

CONTRASEMNEAZĂ

secretmGhnictpil

JRJraUTAC IOAN